Inhoudsopgave JV

JV 2015 aflevering 10
Nr.
208 ve15000960 2015-06-04, HvJEU, C-579/13 (P. en S.), JV 2015/208 nt K.M. de Vries [ECLI:EU:C:2015:369]
Artt. 5 lid 2 en 11 lid 1 Richtlijn 2003/109 langdurig ingezetenen / Inburgeringsexamen / Opleggen boete mag tenzij het doelen van de richtlijn in gevaar brengt / Tijdstip verkrijging status doet niet ter zake
209 ve15000990 2015-06-11, HvJEU, C-554/13 (Zh. en O.), JV 2015/209 nt G.N. Cornelisse [ECLI:EU:C:2015:377]
Art. 7 lid 4 Terugkeerrichtlijn / Vertrektermijn / Uitleg begrip openbare orde / Verdenking of veroordeling t.z.v. een misdrijf / Meer gegevens kunnen relevant zijn / Waarborgen dat niet toekennen termijn vrijwillig vertrek verenigbaar is met grondrechten derdelander
210 ve15001026 2015-06-18, HvJEU, C-586/13 (Martin Meat), JV 2015/210 [ECLI:EU:C:2015:405]
Terbeschikkingstelling arbeidskrachten / Richtlijn 96/71/EG / Toetredingsakte van 2003 / Overgangsmaatregelen / Arrest Vicoplus e.a.
211 ve15000848 2015-05-08, Vzr. ABRvS 201503130/2/V1, JV 2015/211 nt F. Fonville [ECLI:NL:RVS:2015:1558]
Asielaanvraag / Vovo / Afwijzing verzoek ter voorkoming van uitzetting of bewaring lopende het hoger beroep / Vordering zich met vliegticket bij de vreemdelingenpolitie te melden levert geen spoedeisend belang op / ArmeniŽ
212 ve15000911 2015-05-20, ABRvS, 201409262/1/V1, JV 2015/212 nt M. A. K. Klaassen [ECLI:NL:RVS:2015:1700]
Langdurig onrechtmatig verblijf / In Nederland geboren en ingeburgerde kinderen / Gezinsleven / Colombia / Art. 8 EVRM / Geen bijzondere omstandigheden als in arrest Butt
213 ve15000951 2015-06-03, ABRvS, 201400946/1/V6, JV 2015/213 nt P.R. Rodrigues [ECLI:NL:RVS:2015:1723]
WAV / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Onderscheid op basis van uiterlijke kenmerken / Discriminatie / Uitsluiting van bewijs
214 ve15001012 2015-06-03, ABRvS 201503718/1/V3, JV 2015/214 [ECLI:NL:RVS:2015:1846]
Grensdetentie / Toegangsweigering / Asielaanvraag / Geldig Amerikaans paspoort / Geen sprake van belemmeren of ontwijken voorbereiding terugkeer of verwijderingsprocedure / Geen grond voor voortzetting grensdetentie
215 ve15001002 2015-06-04, ABRvS, 201402886/1/V2, JV 2015/215 [ECLI:NL:RVS:2015:1849]
Asielaanvraag / Behoren tot Noord-Koreaanse elite legt motiveringslast art. 3 EVRM bij terugkeer naar Zuid-Korea bij Staatssecretaris / Vestigingsalternatief
216 ve15001003 2015-06-09, ABRvS, 201404505/1/V2, JV 2015/216 [ECLI:NL:RVS:2015:1914]
Asielaanvraag / China / Oeigoeren / Ambtsbericht / Asielaanvraag al voldoende voor verscherpt toezicht autoriteiten China en daarmee risico art. 3 EVRM
217 ve15001023 2015-06-10, ABRvS 201404624/1/V2, JV 2015/217 [ECLI:NL:RVS:2015:1919]
Asielaanvraag / iMMO-rapport horen geen reden tot nader onderzoek nu het niet wijze van horen aangeeft
218 ve15001001 2015-06-10, ABRvS, 201502808/1/V3, JV 2015/218 [ECLI:NL:RVS:2015:1921]
Bewaring / Zicht op uitzetting SomaliŽ blijft na uitspraak 3 februari 2015
219 ve15001005 2015-06-11, ABRvS, 201407733/1/V1, JV 2015/219 [ECLI:NL:RVS:2015:1922]
Aanvragen verblijfvergunning regulier i.h.k.v. Kinderpardonregeling / Contra-indicatie, want vreemdelingen hebben rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan / Geen procesbelang SvV&J
220 ve15001020 2015-06-11, ABRvS 201500959/1/V3, JV 2015/220 [ECLI:NL:RVS:2015:1923]
Toegangsweigering na eerdere ongewenstverklaring / Grensdetentie (maatregel ex art. 6 Vw) / RoemeniŽ / Betrekkelijk kort tevoren ongewenst verklaard / Sprake van actuele, werkelijke en ernstige bedreiging
221 ve15001022 2015-06-11, ABRvS 201503649/1/V3, JV 2015/221 [ECLI:NL:RVS:2015:1926]
Bewaring / Burundi / Bewaring wegens niet verschijnen bij DT&V onterecht, nu vreemdeling overigens wel werkte aan terugkeer / Lichter middel
222 ve15001034 2015-06-12, ABRvS, 201306899/1/V2, JV 2015/222 [ECLI:NL:RVS:2015:1995]
Uitzetting Turkije / Strekking art. 72 lid 3 Vw 2000 / Beoordelingskader bij uitzetting (feitelijke handeling)
223 ve15001059 2015-06-12, ABRvS, 201504413/1/V3, JV 2015/223 [ECLI:NL:RVS:2015:2003]
Grensdetentie / Asielwens / Arrest Mahdi / Ook als Terugkeerrichtlijn 2008/115 niet geldt moet afwijzing lichter middel worden gemotiveerd / Schadevergoeding
224 ve15001004 2015-06-15, ABRvS, 201501619/1/V1, JV 2015/224 [ECLI:NL:RVS:2015:2007]
Intrekking verblijfsvergunning met terugwerkende kracht die reeds was verlopen
225 ve15001057 2015-06-15, ABRvS, 201401560/1/V2, JV 2015/225 [ECLI:NL:RVS:2015:2008]
Afwijzing opheffing ongewenstverklaring / Openbare orde, art. 27 Verblijfsrichtlijn / Art. 1F Vluchtelingenverdrag, verhouding tot art. 8.22 Vb 2000 / Niet vereist dat persoonlijke deelname aan martelingen vaststaat / Toepasselijkheid 1F vormt blijvend actuele bedreiging / Inschatting van het toekomstige gedrag van de vreemdeling niet vereist / In BelgiŽ verleende verblijfsvergunning maakt dit niet anders / KhAD/WAD
226 ve15001016 2015-06-17, ABRvS 201403636/1/V6, JV 2015/226 [ECLI:NL:RVS:2015:1850]
Naturalisatie / pardonvergunning / RWN / Identiteitswijziging / Wijziging voor- en geslachtsnaam is geen minieme wijziging / Vijfjaartermijn begint opnieuw te lopen met ingang van datum wijziging / IND-werkinstructie 2012/5 gaat grenzen art. 8 lid 1 onder b RWN niet te buiten
227 ve15001058 2015-06-17, ABRvS, 201408027/1/A2, JV 2015/227 [ECLI:NL:RVS:2015:1853]
Vergoeding van materiŽle en immateriŽle schade / Overeenkomst overdracht verantwoordelijkheid vluchtelingen 1980 noopt niet tot ambtshalve verlening asielstatus
228 ve15001064 2015-06-24, ABRvS, 201407288/1/V6, JV 2015/228 [ECLI:NL:RVS:2015:1974]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Uitgever dagblad wordt voor toepassing Wav als werkgever illegale bezorger aangemerkt / Matiging boete 50%
229 ve15000981 2015-05-19, VK Rb Den Haag zp Arnhem(mk), AWB 13/32872, JV 2015/229 [ECLI:NL:RBDHA:2015:6452]
Zwaar inreisverbod / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Openbare orde / Besluit onzorgvuldig nu BMA-advies niet tevoren meegedeeld
230 ve15000996 2015-05-28, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 15/445, JV 2015/230 [ECLI:NL:RBDHA:2015:7317]
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-burger / Lange afstandsrelatie / VS / Duurzaamheid relatie / Bewijsrecht