Inhoudsopgave JV

JV 2015 aflevering 12
Nr.
258 ve15001066 2015-06-24, HvJEU, C-373/13 (H.T.) JV 2015/258 nt. H. Battjes [ECLI:EU:C:2015:413]
Art. 21 lid 2 en 3 en art. 24 lid 1 eerste alinea Definitierichtlijn 2004/83 / Intrekking verblijfsvergunning / Voorwaarden / Begrip dwingende redenen van nationale veiligheid of openbare orde / Deelname aan activiteiten van een organisatie die voorkomt op de door de EU opgestelde lijst van terroristische organisaties / PKK / Duitsland
259 ve15000973 2015-03-27, Hoge Raad, nr. 14/01858 JV 2015/259 nt. G.R. de Groot [ECLI:NL:HR:2015:761]
Verzoek tot vaststelling Nederlandse nationaliteit / art. 15 lid 4 RWN / Verliestermijn / Stuiting verliestermijn / Verklaring omtrent bezit Nederlanderschap / Nadere regels in art. 61 lid 1 BVVN / Rechtstreekse werking verdragen / Europees Verdrag inzake Nationaliteit / Ontbreken effectieve band / Zelf in de zaak voorzien
260 ve15001116 2015-07-02, ABRvS, 201409956/1/V1 JV 2015/260 nt. H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2015:2100]
Asielaanvraag Charles Taylor ten onrechte niet in behandeling genomen / Rechtsmacht Nederland / Sierra Leone / Verenigd Koninkrijk / Art. 3, 13 EVRM / Zelf in de zaak voorzien
261 ve15001289 2015-07-15, ABRvS, 201409597/1/A3 JV 2015/261 [ECLI:NL:RVS:2015:2229]
GBA / Wet brp / Verzoek om in de basisregistratie de geboortedatum toe te voegen van gezinsleden, van wie alleen het geboortejaar is opgenomen / Bij totstandkoming Wet brp is rekening gehouden met de problemen van een onbekende geboortedatum / SomaliŽ
262 ve15001314 2015-07-20, ABRvS, 201400247/1/V2 JV 2015/262 [ECLI:NL:RVS:2015:2419]
Asielaanvraag / Christenen / Pakistan / Geen vervolging als groep / Risico bij terugkeer vanwege evangelisatiewerk / Art. 3 EVRM
263 ve15001312 2015-07-21, ABRvS, 201500065/1/V3 JV 2015/263 [ECLI:NL:RVS:2015:2422]
Uitzetting / Medische beletsel / Medisch-psychiatrische noodsituatie bij kinderen / Contra-expertise ten onrechte niet aan BMA voorgelegd
264 ve15001313 2015-07-21, ABRvS, 201501447/1/V1 JV 2015/264 [ECLI:NL:RVS:2015:2423]
Beroep op discretionaire bevoegdheid SvV&J door burgemeester / Verlening verblijfsvergunning aan vreemdeling / Burgemeester is geen belanghebbende / Geen besluit / Geen feitelijke handeling
265 ve15001311 2015-07-22, ABRvS, 201407549/1/V1 JV 2015/265 [ECLI:NL:RVS:2015:2431]
Kinderpardonregeling / Onttrekking aan toezicht / Indiening verzoekschrift bij EHRM op zichzelf onvoldoende voor 'in beeld zijn' / Geen ruime interpretatie toezichtvereiste
266 ve15001351 2015-07-27, ABRvS, 201500573/1/V2 JV 2015/266 [ECLI:NL:RVS:2015:2532]
Asielaanvraag / SomaliŽ / Ambtsbericht / Risico om door Al-Shabaab te worden herkend als terugkeerder en te worden verdacht van spionage louter vanwege de terugkeer uit het westen niet bij art. 3 EVRM betrokken
267 ve15001330 2015-07-27, ABRvS, 201505181/1/V3 JV 2015/267 [ECLI:NL:RVS:2015:2534]
Grensdetentie / Arrest Mahdi / Terugkeerrichtlijn noch Opvangrichtlijn van toepassing / Ook als geen asielwens is geuit, moet SvV&J motiveren waarom lichter middel niet volstaat
268 ve15001295 2015-07-29, ABRvS, 201408479/1/V6 JV 2015/268 [ECLI:NL:RVS:2015:2400]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Toetredingsakte Bulgarije van toepassing / Sprake van zuivere onkostenvergoeding / Geen werknemer i.d.z.v. art. 45 VWEU
269 ve15001349 2015-07-30, ABRvS, 201406763/1/V3 JV 2015/269 [ECLI:NL:RVS:2015:2537]
Bewaring, gronden / Onttrekkingsgevaar / Dublinclaimant / Vertrekplicht in art. 44a lid 1 en art. 62 c lid 1 Vw niet in overeenstemming met Dublinverordening en Uitvoeringsverordening / Schadevergoeding
270 ve15001386 2015-08-10, ABRvS, 201409041/1/V1 JV 2015/270 nt. H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2015:2666]
Asielaanvraag / Sierra Leone / Geloofwaardigheid asielrelaas / Kwalificatie geloofwaardig geachte feiten leveren i.c. geen rechtsgrond op voor verblijfsvergunning en aldus geen beoordeling vestigingsalternatief / Art. 3 EVRM / Alleenstaande vrouw met minderjarig kind en prostitutie verleden / Ambtsbericht / Gedwongen prositutie niet onvermijdelijk
271 ve15001401 2015-08-12, ABRvS, 201407332/1/V6 JV 2015/271 [ECLI:NL:RVS:2015:2584]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Omstandigheden waaronder dienstenontvanger als werkgever in de zin van de Wav wordt aangemerkt
272 ve15001332 2015-07-24, Rb Zeeland West-Brabant (mk), AWB 15/1484 JV 2015/272 [ECLI:NL:RBZWB:2015:4991]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Voor Roemenen strengere voorwaarden dan voor Japanners / Japans handelsverdrag / TWV-eis in strijd met begunstigingsclausule in Bijlage VII Toetredingsverdrag RoemeniŽ
273 ve15001388 2015-07-06, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 14/25415 JV 2015/273
Nareis / Termijnoverschrijding van 9 dagen verschoonbaar / Ondanks inspanningen minderjarige referent is door toedoen Nidos en VWN de aanvraag niet tijdig ingediend
274 ve15001290 2015-07-17, Rb Den Haag zp Rotterdam, AWB 14/27263, JV 2015/274 [ECLI:NL:RBDHA:2015:9595]
MVV / Aanvraag gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid / Leges / Doordat de opbouw van de kostprijs van de leges voor deze verblijfsaanvraag niet inzichtelijk is, is het besluit onvoldoende gemotiveerd
275 ve15001359 2015-07-17, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 15/12680 JV 2015/275 [ECLI:NL:RBDHA:2015:9231]
Bewaring / Vervolgberoep / Geen zicht op uitzetting Bangladesh / Laissez-passer / Schadevergoeding / WOB verzoek
276 ve15001335 2015-07-30, VK Rb Den Haag zp Middelburg, AWB 15/6819 JV 2015/276 [ECLI:NL:RBDHA:2015:8632]
Nareis / Aannemelijk maken feitelijke gezinsband a.h.v. huwelijksakte en kopie identiteitsbewijs / Eritrea / Documentenonderzoek / Contra-expertise / Vergewisplicht / Hoorplicht
277 ve15001334 2015-07-30, VK Rb Den Haag zp Roermond, AWB 14/11831 JV 2015/277 nt. H. Battjes [ECLI:NL:RBDHA:2015:9055]
Aanvraag asiel / Dublinverordening 604/2013 / Gezin met twee minderjarige kinderen / ItaliŽ / Werkwijze Dublin ItaliŽ t.a.v. gezinnen / Voldoende garanties maar te laat
278 ve15001361 2015-07-31, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 15/8900 JV 2015/278 [ECLI:NL:RBDHA:2015:9167]
Grensdetentie / Maatregel 16 dagen laten voortduren nadat beroep tegen afwijzing asielaanvraag gegrond is verklaard, is i.h.a. onredelijk lang / I.c. was een termijn van twee dagen na de uitspraak in het asielberoep redelijk
279 ve15001316 2015-07-28, Vzr. Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 15/12986, 15/12984 JV 2015/279 [ECLI:NL:RBDHA:2015:8855]
Asielaanvraag / Geloofwaardigheid asielrelaas / Homoseksuele geaardheid / Gedragslijn april 2014 in combinatie met integrale geloofwaardigheidstoets voldoet niet aan eisen uitspraak 8 juli ABRvS