Inhoudsopgave JV

JV 2015 aflevering 13
Nr.
280 ve15001507 2015-06-30, EHRM, 42331/05 (A.A.Q. - Nederland) JV 2015/280 ontvankelijkheidsbeslissing [ECLI:CE:ECHR:2015:0630DEC004233105]
Asielaanvraag / Afghanistan / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Khad Wad / Gezinsleven / Geen positieve verplichting / Jeunesse
281 ve15001128 2015-07-07, EHRM, 60125/11 (V.M. e.a. - BelgiŽ) JV 2015/281 nt. C.H. Slingenberg [ECLI:CE:ECHR:2015:0707JUD006012511]
Aanvraag asiel / Dublinverordening / Roma / Medische omstandigheden / Opvang / Kinderen / Art. 3, 13 EVRM
282 ve15001481 2015-09-02, HvJEU, C-309/14 (CGIL en INCA) JV 2015/282 nt. C.A. Groenendijk [ECLI:EU:C:2015:523]
Leges / Richtlijn Langdurig ingezetenen 2003/109 / Leges tussen 80 en 200 EUR voor afgifte of verlenging verblijfsvergunning onevenredig hoog
283 ve15001296 2015-07-23, ABRvS, 201400840/1/V2 JV 2015/283 nt. E van Kempen [ECLI:NL:RVS:2015:2434]
Asielaanvraag / Iran / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Duurzaamheidsvereiste art. 3 EVRM / Tien-jarentermijn vangt aan bij eerste asielaanvraag waarbij in het besluit art. 3 EVRM relevant wordt geacht
284 ve15001298 2015-07-23, ABRvS, 201501303/1/V3 JV 2015/284 nt. B. Wegelin [ECLI:NL:RVS:2015:2436]
Asielaanvraag / Terugkeerbesluit / Inreisverbod hangende hoger beroep / Bevoegdheid / Horen / Art. 64 Vw 2000 niet van toepassing omdat daartoe geen aanvraag is ingediend
285 ve15001348 2015-07-30, ABRvS, 201410268/1/V1 JV 2015/285 nt. G.N. Cornelisse [ECLI:NL:RVS:2015:2538]
Opheffing ongewenstverklaring voor onbepaalde duur / SIS signalering / Toepasselijkheid Terugkeerrichtlijn 2008/115 na verlaten EU / Arrest Filev en Osmani / Duur ongewenstverklaring maximaal 5 jaar / Openbare orde / Motiveringsgebrek
286 ve15001410 2015-08-04, ABRvS, 201406577/1/V3 JV 2015/286 [ECLI:NL:RVS:2015:2608]
Asielaanvraag / Overdracht ItaliŽ / Dublinverordening 604/2013 / Overhandigen brochure voldoende voorlichting over toepassing Dublin / Artikel 3 EVRM / Tijdig overleggen documenten
287 ve15001415 2015-08-04, ABRvS, 201407833/1/V2 JV 2015/287 [ECLI:NL:RVS:2015:2609]
Herhaalde asielaanvraag / Inreisverbod / Bekering / Nova / Pakistan / Originele fatwa's bij OM na daartoe verstrekkend verzoek niet geretouneerd en konden derhalve niet worden overgelegd / Kopie daarvan nova
288 ve15001409 2015-08-06, ABRvS, 201500009/1/V3 JV 2015/288 [ECLI:NL:RVS:2015:2621]
Asielaanvraag / Overdracht Italie / Asielstatus andere lidstaat ook voldoende om onder gewijzigde art. 3.106a Vb 2000 banden met dat land aan te nemen / Artikel 3 EVRM / Interstatelijk vertrouwensbeginsel
289 ve15001418 2015-08-06, ABRvS, 201502605/1/V2 JV 2015/289 [ECLI:NL:RVS:2015:2623]
Asielaanvraag / Koptische christenen in Egypte vanwege vestigingsalternatief geen kwetsbare minderheidsgroep / Artikel 3 EVRM
290 ve15001385 2015-08-07, ABRvS, 201410469/1/V1 JV 2015/290 nt. A.A.M. Schrauwen [ECLI:NL:RVS:2015:2627]
VerblijfsbeŽindiging en ongewenstverklaring Unieburger / Litouwen / Eenmaal veroordeeld voor twee vermogensdelicten / Geen recidive / Ernstige bedreiging fundamenteel belang samenleving / Motiveringsgebrek
291 ve15001460 2015-08-18, ABRvS, 201410251/1/V3 JV 2015/291 [ECLI:NL:RVS:2015:2728]
Bij toegangsweigering gelijktijdig met vrijheidsbeperkende maatregel geen gevoegde behandeling maar eerst administratief beroep / Art. 6 Handvest grondrechten / Art. 6, 77 lid 1 Vw 2000 / Art. 6:15 lid 2 Awb
292 ve15001465 2015-08-18, ABRvS, 201501408/1/V2 JV 2015/292 [ECLI:NL:RVS:2015:2729]
MVV / Horen in bezwaar / Geen schending gezinsleven vader en kinderen, gelet op te beperkte inspanningen om aan voorwaarden te voldoen en ontbreken objectieve belemmering
293 ve15001489 2015-08-27, ABRvS, 201407932/1/V3 JV 2015/293 nt. H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2015:2794]
Asiel / Art. 9 Dublinverordening / Duurzame relatie onvoldoende onderbouwd / Spanje / Irak
294 ve15001491 2015-08-27, ABRvS, 201501636/1/V1 JV 2015/294 [ECLI:NL:RVS:2015:2795]
Aanvraag regulier / Abusievelijk besluit / Bezwaar ongegrond verklaard door zowel SvV&J als Vzr / Art. 78 Vw 2000 / Geen hoger beroep ingesteld tegen uitspraak Vzr / Beroepbaar besluit op bezwaar en in kracht van gewijsde gegane uitspraak van de Vzr kunnen niet naast elkaar bestaan
295 ve15001485 2015-08-28, ABRvS, 201503455/1/V3 JV 2015/295 [ECLI:NL:RVS:2015:2800]
Inreisverbod / Bekendmaking besluit / Verschoonbare termijnoverschrijding in beroep, nu aan bekende gemachtigde geen kopie is toegezonden
296 ve15001525 2015-08-31, ABRvS, 201501809/1/V1 JV 2015/296 nt. P. Boeles [ECLI:NL:RVS:2015:2860]
Uitzetting / EthiopiŽ / Bureau Medische Advisering / Alternatieve medicijnen / Geen toetsing art. 8 EVRM / Uitzetting partner naar ander land / Kinderwens / Mogelijke toekomstige zwangerschap
297 ve15001526 2015-08-31, ABRvS, 201503881/1/V1 JV 2015/297 [ECLI:NL:RVS:2015:2862]
Tegen afwijzing verzoek tot opheffen inreisverbod staat geen bezwaar open / Regeling rechtstreeks beroep / Materieel gelijkluidend besluit / Verblijf buiten Nederland gedurende helft van duur inreisverbod niet aangetoond
298 ve15001480 2015-09-02, ABRvS, 201501775/1/V6 JV 2015/298 [ECLI:NL:RVS:2015:2759]
Naturalisatie / Openbare orde / Serieuze verdenking op peilmoment art. 9 RWN voldoende voor onthouden Nederlanderschap
299 ve15001541 2015-09-02, ABRvS, 201502290/1/V2 JV 2015/299 [ECLI:NL:RVS:2015:2868]
Asielaanvraag / Soedan / Ambtsbericht / Geen art. 3 EVRM risico ondanks eerdere marteling veiligheidsdienst Soedan gelet op tijdsverloop, legale uitreis en verkrijgen paspoort
300 ve15001439 2015-07-31, CRvB (mk), 11/2300 WSF-T JV 2015/300 [ECLI:NL:CRVB:2015:2357] - Tussenuitspraak
Onderzoek na prejudiciŽle procedure / Arrest Martens / Recht op meeneembare studiefinanciering / 3 uit 6-vereiste / Artt. 20, 21 VWEU
301 ve15001472 2015-07-23, Vk Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 14/27338 JV 2015/301 nt. G.N. Cornelisse [ECLI:NL:RBDHA:2015:10169]
Vanwege eerder Belgisch inreisverbod, zijn met het inreisverbod geen nieuwe rechtsgevolgen ingetreden / Daarom geen besluit a.b.i. art. 1:3 lid 1 Awb
302 ve15001423 2015-07-23, VK Rb Den Haag zp Middelburg, AWB 15/3335 JV 2015/302 [ECLI:NL:RBDHA:2015:9593]
MVV / Middelenvereiste / Gezinshereniging met Nederlander, die WW en andere inkomsten heeft / Geen concrete beoordeling van de situatie, als voorgeschreven in het arrest Chakroun
303 ve15001477 2015-08-19, VK Rb Den Haag zp Rotterdam, AWB 15/5011 JV 2015/303 nt. A.M. Reneman
Asielaanvraag / Volledige en ex nunc toetsing enigzins terughoudend / Passieve bekering / Geloofwaardigheidsbeoordeling / Afghanistan
304 ve15001510 2015-09-04, Vzr Rb Den Haag, C/09/494787 / KG ZA 15-1279 JV 2015/304 nt. C.H. Slingenberg [ECLI:NL:RBDHA:2015:10447]
Kort geding / Verhuizing van uitgeprocedeerde asielzoekers uit gezinslocatie Almelo naar andere gezinslocatie kan doorgaan / Gezinsleven / Gerechtvaardigde inmenging
305 ve15001446 2015-08-07, de Nationale ombudsman, 2015/114 JV 2015/305
Verzoek naar voren halen behandeling vovo onredelijk gezien korte voorbereidingstijd vreemdeling / Redelijkheidsvereiste / Informatieplicht