Inhoudsopgave JV

JV 2015 aflevering 16
Nr.
344 ve15001564 2015-09-15, HvJEU Grote kamer, C-67/14 (Alimanovic) JV 2015/344 nt. P.E. Minderhoud [ECLI:EU:C:2015:597]
Artt. 18 en 45 VWEU / Vo 1408/71 toepassing socialezekerheidsregelingen / Vo 883/2004 coŲrdinatie socialezekerheidsstelsels / Richtlijn 2004/38 / Discriminatie o.g.v. nationaliteit / Sociale zekerheid / Burgerschap van de Unie
345 ve15001830 2015-09-01, Hoge Raad (straf), 14/02540 JV 2015/345 [ECLI:NL:HR:2015:2448]
Onvoorwaardelijke gevangenisstraf t.z.v. art. 197 Sr / Verdachte reeds uitgezet / Strafoplegging doorkruist doelstelling Terugkeerrichtlijn niet
346 ve15001637 2015-09-24, ABRvS, 201501696/1/V2, JV 2015/346 nt. T.P. Spijkerboer [ECLI:NL:RVS:2015:3081]
Asielaanvraag / SomaliŽ / Aanvraag internationale bescherming is wat anders dan asielaanvraag voor de toepassing van Categoriaal beschermingsbeleid SomaliŽrs / WBV 2009/16
347 ve15001893 2015-10-26, ABRvS, 201500575/1/V1 JV 2015/347 [ECLI:NL:RVS:2015:3398]
Kinderpardonregeling / Toezichtsvereiste / Art. 8 EVRM / Art. 3 IVRK / Inreisverbod waaraan geen terugkeerbesluit ten grondslag ligt
348 ve15001857 2015-10-28, ABRvS, 201406955/1/V6 JV 2015/348 [ECLI:NL:RVS:2015:3302]
Verzoek om bestuurlijk oordeel / Geen besluit i.d.z.v. de Awb / Aanvraag twv of gvva is aangewezen weg om uitsluitsel te verkrijgen over de vraag of twv's zijn vereist / Tijd en kosten aanvraag maken deze niet onevenredig / Verzoek om niet-ontvankelijkverklaring
349 ve15001923 2015-11-04, ABRvS, 201503752/1/V1 JV 2015/349 [ECLI:NL:RVS:2015:3472]
Nader advies BMA nodig in verband met informatie behandelaar over veiligheid behandelomgeving / Artikel 64 Vw 2000 / ArmeniŽ
350 ve15001929 2015-11-05, ABRvS, 201503865/1/V1 JV 2015/350 [ECLI:NL:RVS:2015:3489]
Behoefte aan niet medisch noodzakelijke mantelzorg geen bijzondere omstandigheid i.d.z.v. art. 4:84 Awb / Niet medische omstandigheid valt niet binnen beleid genoemde voorwaarden / Gambia
351 ve15001948 2015-11-05, ABRvS, 201503958/1/V3 JV 2015/351 [ECLI:NL:RVS:2015:3477]
Verplichting dublinclaimant om Nederland onmiddellijk te verlaten in strijd met Dublinverordening en Uitvoeringsverordening / Artt. 44a lid 1 en 62 c lid 1 Vw in zoverre onverbindend
352 ve15001960 2015-11-05, ABRvS, 201505825/1/V3 JV 2015/352 nt. F. Fonville [ECLI:NL:RVS:2015:3486]
Bewaring / Geobjectiveerd redelijk vermoeden van illegaal verblijf ondanks tijdsverloop tussen controles / Geen ongeoorloofd onderscheid naar huidskleur / Arrest Boudjlida
353 ve15001926 2015-11-05, ABRvS, 201507557/1/V3 JV 2015/353 nt. P. Boeles [ECLI:NL:RVS:2015:3473]
Terugkeerbesluit heeft werking niet verloren na mislukte uitzetting Afghaan wegens toegangsweigering door Afghaanse autoriteiten / Art. 3 lid 3, eerste streepje, Terugkeerrichtlijn 2008/115
354 ve15001975 2015-11-17, ABRvS, 201507608/1/V3 JV 2015/354 [ECLI:NL:RVS:2015:3492] - PrejudiciŽle vraag
Bewaring / Relatie tussen art. 8 Opvangrichtlijn en art. 6 Handvest grondrechten EU / Gevaar voor de openbare orde / Zwaar inreisverbod / Rechtmatig verblijf wegens (herhaald) asielverzoek / Arrest Nabil
355 ve15001828 2015-10-20, Rb Gelderland zp Arnhem (mk), AWB 14/3072 JV 2015/355 [ECLI:NL:RBGEL:2015:6446]
Intrekking Nederlanderschap / Art. 1(F) Vluchtelingenverdrag / Inlichtingenofficier in Rwandees leger / Beschuldigingen van deelname aan genocide in hoofdzaak gebaseerd op rapporten NGOs / Onderzoeks- en vergewisplicht SvV&J / Gacaca vonnissen / Dood Belgische VN-militairen
356 ve15001866 2015-09-22, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 15/3532 JV 2015/356 [ECLI:NL:RBDHA:2015:12367]
Aanvraag visum kort verblijf / Volledige vertegenwoordiging van Polen door Nederland / Vergewis- en motiveringsplicht / Artikel 22 Visumcode / Geen sprake van gedeelde vertegenwoordiging conform artikel 8 lid 2 Visumcode / Eťn-loketprincipe dient op alle aanvragers te worden toegepast / Egypte
357 ve15001821 2015-10-07, VK Rb Den Haag zp īs-Hertogenbosch, AWB 15/16546, 15/16551 JV 2015/357 nt. A.M. Reneman [ECLI:NL:RBDHA:2015:12172]
Kwade trouw zelfstandig vereiste in art. 30b lid 1 sub d VW 2000 / Zich opzettelijk ontdoen van paspoort is niet voldoende om kwade trouw aan te nemen / Bewijslast van oogmerk zich daarmee in gunstiger positie te brengen ligt bij SvV&J / Onjuiste rechtsmiddelenverwijzing
358 ve15001863 2015-10-12, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 15/2677 JV 2015/358 [ECLI:NL:RBDHA:2015:12369]
Reactie SvV&J op burgermeestersbrief inzake discretionaire bevoegdheid / Handeling i.d.z.v. art. 72 lid 3 Vw 2000 / Geen adequate bestuursrechtelijke rechtsgang