Inhoudsopgave JV

JV 2015 aflevering 9
Nr.
183 ve15000941 2015-06-02, EHRM, 26417/10 (Ouabour - BelgiŽ) JV 2015/183 [ECLI:CE:ECHR:2015:0602JUD002641710]
Uitlevering / Marokko / Terrorismebestrijding / In geschil of besluit goedkeuring uitlevering is ingetrokken / Art. 3, 13 EVRM / Uitlevering in strijd met art. 3 EVRM
184 ve15000961 2015-06-04, EHRM, 59166/12 (J.K. e.a. - Zweden) JV 2015/184 [ECLI:CE:ECHR:2015:0604JUD005916612]
Uitzetting / Art. 3 EVRM / Geen algemene geweldssituatie in Irak / Geen reŽel risico nu laatste gewapende aanval op klagers door Al-Qaeda in 2008 plaatsvond
185 ve15000896 2015-05-12, Hoge Raad (strafkamer), 14/02289, JV 2015/185 [ECLI:NL:HR:2015:1143]
Art. 197 Sr / Ook voor strafoplegging voor verblijf in weerwil inreisverbod geldt dat uit motivering moet blijken dat is nagegaan of alle stappen uit Terugkeerrichtlijn zijn doorlopen
186 ve15000874 2015-05-12, Hoge Raad (strafkamer), 14/05251 H, JV 2015/186 [ECLI:NL:HR:2015:1230]
Aanvraag herziening strafvonnis / Intrekking Nederlanderschap i.v.m. veroordeling genocide Rwanda / Art. 14 lid 1 RWN strekt er niet toe dat het met terugwerkende kracht intrekken van het Nederlanderschap van een veroordeelde tot gevolg heeft dat de ten tijde van de beslissing in een Nederlandse strafzaak tegen de betrokkene bestaande rechtsmacht vervalt
187 ve15000741 2015-04-13, ABRvS 201409835/1/V3, JV 2015/187 nt P. Boeles tevens bij JV 2015/188 [ECLI:NL:RVS:2015:1298]
MVV-vereiste / Gezinsleven bij minderjarige kinderen / Art. 8 EVRM / Nigeria / Soedan / Geen zeer uitzonderlijke situatie / Privť-leven / Art. 3 IVRK / art. 24 Handvest grondrechten EU / Gezinsherenigingsrichtlijn
188 ve15000688 2015-04-15, ABRvS, 201408237/1/V1, JV 2015/188 nt P. Boeles tevens bij JV 2015/187 [ECLI:NL:RVS:2015:1289]
Afwijzing aanvraag verblijfsvergunning regulier / In Nederland geboren en gewortelde kinderen / Gezinsleven / Art.8 EVRM / Arrest Butt / Turkije
189 ve15000751 2015-04-22, ABRvS, 201404660/1/V1, JV 2015/189 nt M.C. Stronks [ECLI:NL:RVS:2015:1322]
Geen schending art. 8 EVRM, mede omdat vreemdeling had kunnen weten dat verblijfsvergunning mogelijk met terugwerkende kracht zou worden ingetrokken / Kinderen / Categoriale bescherming / Irak
190 ve15000850 2015-05-08, ABRvS 201407499/1/V2, JV 2015/190 [ECLI:NL:RVS:2015:1537]
Asielaanvraag / Vestigingsalternatief Zuid-Mali onvoldoende gemotiveerd / Onzorgvuldige voorbereiding besluit
191 ve15000870 2015-05-13, ABRvS, 201401057/1/V2, JV 2015/191 [ECLI:NL:RVS:2015:1617]
Asielaanvraag / Nova / Inbrengen bewijsstuk in hoger beroep / Pakistan / Visum / Toepassing Bahaddar op onjuiste grond / Rechtbank moet bezien of positie christenen in Pakistan wel grond biedt voor Bahaddar exeptie
192 ve15000862 2015-05-13, ABRvS, 201501080/1/V2, JV 2015/192 [ECLI:NL:RVS:2015:1598]
Overschrijding beroepstermijn verschoonbaar door verklaring faxbedrijf dat fax niet is ontvangen / Beroep / Ontvankelijkheid
193 ve15000861 2015-05-13, ABRvS, 201503491/1/V3, JV 2015/193 [ECLI:NL:RVS:2015:1593]
Bewaring / Arrest Mahdi / Dublin / Motiveringsgebrek / Motivering SvV&J kan niet eerst na de oplegging van de bewaring en in een ander document dan besluit kenbaar worden gemaakt
194 ve15000879 2015-05-19, ABRvS, 201500489/1/V1, JV 2015/194 [ECLI:NL:RVS:1693]
Kinderpardonregeling / Verplaatsing hoofdverblijf na eerder verblijf van vijf jaar na asielaanvraag in redelijkheid kunnen tegenwerpen
195 ve15000890 2015-05-20, ABRvS, 201407431/1/V1, JV 2015/195 [ECLI:NL:RVS:2015:1673]
Kinderpardonregeling / Ivoorkust / Art. 8 EVRM / Privťleven / Medische situatie ten onrechte niet in belangenafweging betrokken
196 ve15000902 2015-05-20, ABRvS, 201407654/1/V3, JV 2015/196 nt H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2015:1677]
Asielaanvraag / Dublinoverdracht van een gezin met minderjarige kinderen aan ItaliŽ / Garanties arrest Tarakhel / 15 dagen voor overdracht melden bij ItaliŽ / Zolang informatie over specifieke opvangaccommodatie ontbreekt geen overdracht / Art. 3 EVRM
197 ve15000889 2015-05-20, ABRvS, 201408025/1/V1, JV 2015/197 [ECLI:NL:RVS:2015:1682]
Kinderpardonregeling / Onttrekking aan toezicht Rijksoverheid / Uitwerking vereiste dat vreemdeling inspanningen moet verrichten om in beeld te blijven
198 ve15000908 2015-05-21, ABRvS, 201410500/1/V1, JV 2015/198 [ECLI:NL:RVS:2015:1694]
Intrekken verblijfsvergunning nareis vereist net als bij asielvergunning toetsing asielmotieven / Voorkoming stapelen procedures / Onjuiste gegevens verstrekt
199 ve15000970 2015-05-28, ABRvS, 201503583/1/V3, JV 2015/199 [ECLI:NL:RVS:2015:1785]
Bewaring / Aanvraag asiel / Lichter middel / Eisen die Opvangrichtlijn 2013/33 en Terugkeerrichtlijn 2008/115 aan bewaring stellen zijn gelijk / Schadevergoeding
200 ve15000968 2015-05-28, ABRvS, 201405467/1/V3, JV 2015/200 [ECLI:NL:RVS:2015:1783]
Asielaanvraag / Opmerkingen over geloofwaardigheid in iMMO-rapport tasten medisch oordeel daarin niet aan / Rapport iMMO over horen doet niet af aan mediFirst-advies
201 ve15000967 2015-05-29, ABRvS, 201409477/1/V2, JV 2015/201 [ECLI:NL:RVS:2015:1789]
Asielaanvraag, terwijl eerder uitgevaardigd zwaar inreisverbod in rechte vaststaat, mede aan te merken als verzoek om opheffing inreisverbod / Vereisten voor vergunningverlening ten volle aan de orde i.h.k.v. de toetsing van het besluit over opheffing inreisverbod / Concentratie van rechtsbescherming / Ontvankelijkheid beroep
202 ve15000924 2015-03-05, Rb. Den Haag zp Amsterdam (mk), AWB 14/17668, JV 2015/202 [ECLI:NL:RBDHA:2015:2530]
Erkenning werkgever AJAX als referent kennismigrant / Ondanks fiscale boetes staat de betrouwbaarheid van eiser voldoende vast
203 ve15000859 2015-04-09, VK Rb Den Haag zp Utrecht (mk), AWB 14/7901, JV 2015/203 [ECLI:NL:RBDHA:2015:4962]
Verblijf beŽindiging familieleden EU-burger / Intrekking verblijfsdocumenten ex. art. 9 Vw 2000 / Terecht geen toetsing aan art. 8 EVRM en art. 3 IVRK / Begrip 'gezinslid' in art. 7 Besluit 1/80 analoog aan begrip familielid in art. 2 lid 2 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / In stand laten rechtsgevolgen
204 ve15000695 2015-04-14, VK Rb Den Haag zp Arnhem (mk), AWB 14/22703, JV 2015/204 [ECLI:NL:RBDHA:2015:4427]
Gezinshereniging i.h.k.v. nareis / Jongvolwassenen / Toetsingskader / Art. 8 EVRM / Uitleg 'feitelijke gezinsband' en 'meer dan normale (emotionele) afhankelijkheid' conform jurisprudentie EHRM / Peilmoment
205 ve15000930 2015-05-22, VK Rb Den Haag zp Amsterdam (mk), AWB 14/25505 e.v., JV 2015/205 [ECLI:NL:RBDHA:2015:6665]
Verzoek om verlening vergunning is aanvraag in de zin van art. 1:3 Awb / Geen wettelijke grondslag schriftelijke kennisgeving indiening aanvraag art. 3.99a en 6.1c Vb 2000
206 ve15000964 2015-06-02, Rb. Den Haag zp. Amsterdam, AWB 15/704, JV 2015/206 nt H. Battjes [ECLI:NL:RBAMS:2015:3304]
Asielaanvraag Unieburger wordt niet inhoudelijk behandeld zolang rechtmatig verblijf voortduurt / KroatiŽ / Aznar Protocol
207 ve15000853 2015-05-12, Vzr. Rb Den Haag zp Middelburg, AWB 15/8402, 15/8376, 15/8401, 15/8373, JV 2015/207 [ECLI:NL:RBDHA:2015:5597]
Dublin III / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Overdracht kwetsbare asielzoekers aan Bulgarije / Alleenstaande moeder met vijf minderjarige kinderen / Onvoldoende aandacht voor individuele omstandigheden