Inhoudsopgave JV

JV 2016 aflevering 1
Nr.
1 ve15002067 2015-11-26, EHRM, 21459/14 (J.A. e.a. - Nederland) JV 2016/1 - Niet-ontvankelijkheidsbeslissing [ECLI:CE:ECHR:2015:1103DEC002145914]
Asielaanvraag / Dublinverordening 343/2003 / ItaliŰ / Opvang / Minderjarige kinderen / Medische omstandigheden / Su´cidegevaar / Art. 3 EVRM / Ontvankelijkheid
2 ve15001854 2015-10-28, ABRvS, 201410213/1/V6 JV 2016/2 nt. T. de Lange [ECLI:NL:RVS:2015:3293]
Aanvraag verlenging tewerkstellingsvergunningen functie frituurkok Chinese keuken / Prioriteitgenietend aanbod / Late inreis niet gevolg van inreisformaliteiten, maar bewuste keuze vreemdelingen / Aanvragen aangemerkt als nieuwe aanvragen en niet als aanvraag administratieve dichting
3 ve15001885 2015-10-30, ABRvS, 201409640/1/V2 JV 2016/3 nt. K.M. Zwaan [ECLI:NL:RVS:2015:3412]
Asielaanvraag / Medische situatie / Chronische myelo´de leukemie / Te verwachten medische situatie in land van herkomst dient alleen als uitgangspunt te worden genomen indien haar ziekte direct of nagenoeg direct na uitzetting een levensbedreigend stadium bereikt / Artikel 3 EVRM / SomaliŰ
4 ve15001880 2015-11-04, ABRvS, 201500867/1/V6 JV 2016/4 nt. G.R. de Groot [ECLI:NL:RVS:2015:3361]
Naturalisatie / Art. 6 lid 1 RWN / Optieregeling niet voor kinderen die buiten het Koninkrijk zijn geadopteerd / Onderscheid tussen buiten het Koninkrijk geadopteerde kinderen en buiten het Koninkrijk geboren, biologische kinderen geoorloofd
5 ve15001877 2015-11-04, ABRvS, 201501899/1/V6 JV 2016/5 nt. T. de Lange [ECLI:NL:RVS:2015:3367]
Wav / TWV / Bulgarije / Overgangsmaatregelen vrij verkeer van werknemers mochten tot 1 januari 2014 worden gehandhaafd / Beginsel van voorrang niet zo ruim als meestbegunstigingsclausule / Japans Handelsverdrag
6 ve15001924 2015-11-05, ABRvS, 201503578/1/V1 JV 2016/6 nt. K.M. Zwaan [ECLI:NL:RVS:2015:3488]
Uitzetting, medisch beletsel / BMA advies / Medische noodsituatie / Zwakbegaafdheid / Medische situatie personen brondocument en vreemdeling hoeven niet geheel overeen te komen om behandelmogelijkheden te beoordelen / Guinee
7 ve15001996 2015-11-09, ABRvS, 201503312/1/V1 JV 2016/7 [ECLI:NL:RVS:2015:3566]
Kinderpardonregeling / Contra-indicatie / Medewerkingsplicht tijdens opschorting vertrekplicht / Art. 8 EVRM
8 ve15002007 2015-11-18, ABRvS, 201406310/1/V2 JV 2016/8 [ECLI:NL:RVS:2015:3650]
Griffierecht / Betalingsonmacht / Verblijf in psychiatrische kliniek / Leefgeld COA / Eigen verklaring omtrent afwezigheid van vermogen volstaat / Strijd met art. 8:41 lid 6 Awb
9 ve15001991 2015-11-18, ABRvS, 201502046/1/V6 JV 2016/9 [ECLI:NL:RVS:2015:3527]
Wav-boete / Maaltijdbereiding in kookcampers voor Indiase toeristen op groepsreis valt niet onder vrijstelling van TWV voor werkzaamheden in huishouding van toeristen
10 ve15001999 2015-11-18, ABRvS, 201504912/1/V2 JV 2016/10 [ECLI:NL:RVS:2015:3652]
Integrale geloofwaardigheidsbeoordeling asielrelaas / Externe geloofwaardigheidsindicatoren niet betrokken bij besluit maakt op zichzelf motivering niet ondeugdelijk / Gewicht indicatoren hangt af van asielrelaas / Werkinstructie 2014/10
11 ve15002012 2015-11-19, ABRvS, 201300404/3/V2 (A.) JV 2016/11 [ECLI:NL:RVS:2015:3656]
MVV-aanvraag / Arrest K&A / Inburgering in het buitenland / Art. 4 lid 1 en 7 lid 2 Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / Integratievoorwaarden / Taalniveau en kennis samenleving / Geestelijke of lichamelijke beperking / Kosten
12 ve15002022 2015-11-20, ABRvS, 201408652/1/V2 JV 2016/12 [ECLI:NL:RVS:2015:3659]
Verblijf bij echtgenoot / Middelenvereiste / Chakroun / Aangevoerde omstandigheden hoeven niet bijzonder te zijn / Heffingskorting moet worden meegeteld / Horen
13 ve15002074 2015-11-20, ABRvS, 201506938/1/V1 JV 2016/13 [ECLI:NL:RVS:2015:3660]
┤Personal participation┤ / Militaire dienst / Deelname aan razzia's / Bewaker in kamp Me'eter / Gezien verlof, had vreemdeling zich eerder aan werkzaamheden kunnen onttrekken / Niet uitzetten vanwege strijd met art. 3 EVRM staat niet in de weg aan inreisverbod
14 ve15002051 2015-11-20, ABRvS, 201507631/1/V3 JV 2016/14 [ECLI:NL:RVS:2015:3662]
Grensdetentie / Niet gevraagd naar bijzondere feiten en omstandigheden m.b.t. persoonlijke belangen / Lichter middel / Zorgvuldigheids-en motiveringsgebrek / Schadevergoeding
15 ve15002040 2015-11-23, ABRvS, 201502485/1/V1 JV 2016/15 [ECLI:NL:RVS:2015:3712]
Nareis vader van bij binnenkomst AMV'er die t.t.v. de aanvraag meerderjarig is / Begrip alleenstaande minderjarige in art. 29 lid 2 sub c Vw / Art. 2 onder f Richtlijn 2003/86/EG / Niet reeds moment van aankomst is bepalend
16 ve15002069 2015-11-25, ABRvS, 201503163/1/V6 JV 2016/16 [ECLI:NL:RVS:2015:3603]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Aannemer heeft vreemdeling via gecertificeerd uitzendbureau ingeleend / Verwijtbaarheid / Slechts 8 uur gewerkt / Misslag in vergelijkbare zaken / Geen matiging boete
17 ve15002037 2015-11-26, ABRvS, 201500577/1/V1 JV 2016/17 [ECLI:NL:RVS:2015:3415]
Bed-bad-brood / Opvang / ESH / Art. 3 en 8 EVRM verplichten staatssecretaris onder bijzondere omstandigheden om onderdak te bieden / Opvang in VBL onder voorwaarde meewerken aan vertrek mag tenzij bijzondere omstandigheden / Procesbelang / Bevoegdheid
18 ve15002048 2015-11-26, ABRvS, 201507248/1/V3 JV 2016/18 [ECLI:NL:RVS:2015:3663]
Dublin / Hongarije / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Sprake van gerede twijfel gelet op opvangcapaciteit, leefomstandigheden en procedure in Hongarije / Vergewisplicht dat overdracht niet in strijd is met EVRM / Motivering / Iran
19 ve15002046 2015-11-26, CRvB (mk), 15/4189, 15/4353 e.a. WMO JV 2016/19 [ECLI:NL:CRVB:2015:3834]
Bed-bad-brood / Opvang o.g.v WMO / Artt. 13 en 31 ESH / Opvang in VBL onder voorwaarde van meewerken aan vertrek mag tenzij bijzondere omstandigheden / Geen strijd met internationaalrechtelijke verplichtingen / CRvB niet langer bevoegd m.b.t. buitenwettelijke gemeentelijke opvangregelingen
20 ve15001829 2015-09-04, Rb Rotterdam (straf), 10/741181-15 JV 2016/20 nt. S. Struijk [ECLI:NL:RBROT:2015:6432]
Geen ISD-maatregel ter voorbereiding op terugkeer / Strafoplegging bij herhaalde veroordeling voor art. 197 Sr / Geen toepassing van art. 9a Sr
21 ve15002073 2015-11-24, VK Rb Den Haag zp ┤s-Hertogenbosch (mk), AWB 14/19490 JV 2016/21 nt. M. den Heijer [ECLI:NL:RBDHA:2015:13445] - Einduitspraak
Voornemen intrekking VVA-bep / LibiŰ / Willekeurig geweld bij gewapend conflict / Art. 15 sub c Definitierichtlijn / Verantwoorden andere kwalificatie dan BelgiŰ, Zweden en Noorwegen van identieke feiten en normenkader / Afbakening relevant gebied / Beschikbaarheid gegevens geschatte aantal burgerslachtoffers
22 ve15002119 2015-12-03, VK Rb Den Haag zp Rotterdam, AWB 15/19730 JV 2016/22 [ECLI:NL:RBDHA:2015:15873]
Bewaring na staandehouding bij MTV / Verruimd toezicht bij Hazeldonk / Art. 4.17b Vb 2000 / Onvoldoende concrete aanwijzingen voor (verwachte)aanzienlijke toename van illegaal verblijf