Inhoudsopgave JV

JV 2016 aflevering 10
Nr.
189 ve16000994 2016-05-19, EHRM, 37289/12 (J.N. - Verenigd Koninkrijk) JV 2016/189 nt. C.F. Wassenaar [ECLI:CE:ECHR:2016:0519JUD003728912]
Schending van art. 5 lid 1 EVRM / Jarenlange vreemdelingendetentie na strafrechtelijk voortraject / Weigering mee te werken aan vertrek / Geen voortvarende voorbereiding uitzetting
190 ve16001174 2016-06-08, Pres. EHRM, 30831/16, (N - Nederland) JV 2016/190 - interim measure afgewezen
Interim measure afgewezen / Malta / Garanties Tarakhal / leeftijd kinderen / Eenheid van gezin / Mededeling dat minderjarige kinderen worden opgevangen voldoende
191 ve16001212 2016-06-16, EHRM, 34648/14 (R.D. - Frankrijk) JV 2016/191 [ECLI:CE:ECHR:2016:0616JUD003464814]
Asiel / Uitzetting naar Guinee / Positie van vrouwen / Geen bescherming autoriteiten / Relaas geloofwaardig mede gezien medische verklaringen over littekens / Onmenselijke behandeling / Effectief rechtmiddel
192 ve16001092 2016-06-07, HvJEU (Grote kamer), C-63/15 (Ghezelbash) JV 2016/192 nt. H. Battjes [ECLI:EU:C:2016:409]
Art. 27 Dublinverordening 604/2013/EU / Art. 4 Handvest grondrechten EU / Rechterlijke toetsing overdrachtsbesluit
193 ve16001199 2016-06-14, HvJEU, C-308/14 (Commissie - Verenigd Koninkrijk) JV 2016/193 [ECLI:EU:C:2016:436]
Inbreukprocedure / Art. 4 Vo. 883/2004 / Gelijke behandeling / Verblijfsrecht als voorwaarde voor kinderbijslag / Verblijfsrichtlijn 2004/38
194 ve16000712 2016-04-13, ABRvS, 201506502/1/V2 JV 2016/194 nt. S. Kok [ECLI:NL:RVS:2016:891]
Asiel / Rechterlijke toets / Geen bevoegdheid rechtbank tot geven eigen oordeel over geloofwaardigheid / Volledig en ex nunc onderzoek / Implementatie van art. 46 lid 3 Richtlijn 2013/32 / Art. 83a Vw 2000
195 ve16000711 2016-04-13, ABRvS, 201507952/1/V2 JV 2016/195 nt. S. Kok [ECLI:NL:RVS:2016:890]
Asiel / Geloofwaardigheid / Rechterlijke toetsing / Intensiteit afhankelijk van beslissingsruimte / Volledig en ex nunc onderzoek / Implementatie art. 46 lid 3 Richtlijn 2013/32 in art. 83a Vw 2000 / Art. 47 Handvest
196 ve16000892 2016-04-22, ABRvS, 201504320/1/V1 JV 2016/196 nt. E. Hilbrink [ECLI:NL:RVS:2016:1231]
Mvv-aanvraag i.h.k.v. gezinshereniging met een Nederlander / Geen vrijstelling middelenvereiste / Gezinsherenigingsrichtlijn / Arrest Chakroun
197 ve16000975 2016-05-11, ABRvS, 201507922/1/V3 JV 2016/197 nt. P. Boeles [ECLI:NL:RVS:2016:1374]
Intrekking vergunning voor verblijf bij echtgenoot / Beroep op publieke middelen / Onvoldoende inspanningen om werk te vinden / Geen objectieve belemmering voor gezinsleven in Irak / Art. 8 EVRM
198 ve16001096 2016-05-30, ABRvS, 201505513/1/V2 JV 2016/198 [ECLI:NL:RVS:2016:1450]
Asiel / Bekend worden homoseksuele gerichtheid in Guinee / Art. 3 EVRM / Ambtsbericht / Onderzoekplicht / Maatschappelijke gevolgen strafbaarstelling in Guinee niet zo ernstig dat sprake is van discriminatie die functioneren onmogelijk maakt
199 ve16001079 2016-06-02, ABRvS, 201506288/1/V1 JV 2016/199 nt P. Boeles [ECLI:NL:RVS:2016:1550]
Intrekking verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd / Geen nationaalrechtelijke verblijfstitel / Art. 14 lid 4 onder b Kwalificatierichtlijn 2011/95 van toepassing op de intrekking / Openbare orde / Inreisverbod / Arrest Zh. en O. / Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Art. 8 EVRM
200 ve16001180 2016-06-06, ABRvS, 201600206/1/V3 JV 2016/200 [ECLI:NL:RVS:2016:1552]
Bewaring / Openbare orde / Herhaalde asielaanvraag / Bij bewaring o.g.v. art. 8 lid 3 Opvangrichtlijn 2013/33/EU hoeft zicht op uitzetting niet gemotiveerd te worden / Bewaring op grond van 59b lid 1 onder a niet onrechtmatig gelet op arrest N.
201 ve16001168 2016-06-08, ABRvS, 201504624/1/V2 JV 2016/201 [ECLI:NL:RVS:2016:1623]
Aanvraag verblijf bij echtgenote na intrekking asielvergunning / Asielgerelateerde gronden in reguliere procedure / Einde categoriale beschermingsbeleid Centraal-Irak / MVV- en middelenvereiste / Vertrekmoratorium / Gezinsleven / Objectieve belemmering
202 ve16001165 2016-06-09, ABRvS, 201509028/1/V1 JV 2016/202 [ECLI:NL:RVS:2016:1696]
Mvv-aanvraag / Referent via hervestigingsprocedure UNHCR asielvergunning gekregen / Vreemdeling en huwelijk met vreemdeling niet gemeld tijdens eerdere verklaringen / Authentieke huwelijksakte pas in beroep overgelegd
203 ve16001172 2016-06-10, ABRvS, 201506399/1/V1 JV 2016/203 [ECLI:NL:RVS:2016:1554]
Wijziging beperking van arbeid in loondienst naar arbeid in loondienst o.g.v. Besluit 1/80 / Intrekking met terugwerkende kracht / Voor opbouw rechten o.g.v. art. 6 Besluit 1/80 is niet vereist dat werkgever arbeidsovereenkomst bij het UWV heeft gemeld en sociale premies heeft afgedragen
204 ve16001211 2016-06-13, ABRvS, 201505805/1/V2 JV 2016/204 [ECLI: NL:RVS:2016:1629]
Unie burger / Rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan / Bestaansmiddelen ingebracht door derdelander / Arrest Singh / Enkele feit dat deze zijn ingebracht voor vaststellen rechtmatig verblijf EU-burger maakt inkomsten niet onrechtmatig
205 ve16001213 2016-06-14, ABRvS, 201509458/1/V3 JV 2016/205 [ECLI:NL:RVS:2016:1761]
Medisch uitzetbeletsel (art. 64) / Onzorgvuldig tot stand gekomen BMA-advies / Latere ingangsdatum uitstel van vertrek door toedoen SvV&J / Begrip verblijfsgat ziet ook op hiaat voorafgaande aan eerste verblijfsaanvaarding
206 ve16001214 2016-06-15, ABRvS, 201508135/1/V3 JV 2016/206 [ECLI:NL:RVS:2016:1773]
Intrekking verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd / Drie langdurige bezoeken aan Azerbeidzjan / Cessation clause, art. 11 Definitierichtlijn 2011/95 / Tijdelijke humanitaire gronden
207 ve16001159 2016-06-15, ABRvS, 201509454/1/V2 JV 2016/207 [ECLI:NL:RVS:2016:1630]
Methode van onderzoek naar en beoordeling van seksuele gerichtheid neergelegd in WI 2015/9 is voldoende inzichtelijk / SvV&J erkent onvoldoende te hebben doorgevraagd in gehoren
208 ve16001241 2016-06-17, ABRvS, 201506292/1/V1 JV 2016/208 [ECLI:NL:RVS:2016:1779]
Definitierichtlijn 2011/95 staat intrekking van o.g.v. vluchtelingenstatus verleende verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd vanwege verplaatsing hoofdverblijf niet toe
209 ve16001238 2016-06-22, ABRvS, 201505610/1/V1 JV 2016/209 [ECLI:NL:RVS:2016:1825]
Mvv-aanvraag / Duurzaamheid middelen van bestaan / Juistheid gegevens Suwinet niet weerlegd met verklaring administratiekantoor werkgever / Mogelijkheid tot correctie gegevens in Suwinet door burger
210 ve16001109 2016-06-06, VK Rb Den Haag zp Groningen (mk), AWB 16/10664, AWB 16/10669 e.a. JV 2016/210 [ECLI:NL:RBDHA:2016:6136]
Asielaanvraag / MongoliŽ aanmerken als veilig land van herkomst is onverbindend wegens strijd met Procedurerichtlijn 2013/32 / Bescherming autoriteiten / Motivering
211 ve16001016 2016-05-17, VK Rb Den Haag, AWB 15/21540 JV 2016/211 nt. P. Boeles
Intrekking vergunning vanwege niet melden beŽindiging arbeidsovereenkomst echtgenote / Fysieke klachten en zorgen i.v.m. zwangerschap / Na 1 maand weer inkomsten uit arbeid / Bijzondere omstandigheden / Art. 4:84 Awb
212 ve16001162 2016-06-08, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 16/10465,16/10466, e.a. JV 2016/212[ECLI:NL:RBDHA:2016:7189]
Dublinverordening 604/2013 / Frankrijk / Opvangvoorzieningen in Bordeaux / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / AIDA Rapport 2015
213 ve16001160 2016-06-09, VK Rb Den Haag zp Middelburg, AWB 15/22024 JV 2016/213 [ECLI:NL:RBDHA:2016:6389]
PrejudiciŽle vragen / Ongewenstverklaring van Unieburger, op wie art. 1(F) Vluchtelingenverdrag is toegepast / Artt. 27 en 28 richtlijn 2004/38/EG / Blijvend actuele dreiging / Tijdsverloop
214 ve16001169 2016-06-13, VK Rb Den Haag zp 's-Hertogenbosch, AWB 16/10406 JV 2016/214 [ECLI:NL:RBDHA:2016:6624]
Asielaanvraag / Egypte als veilig derde land / Artikel 38 Procedurerichtlijn / Niet voldaan aan bewijslast bij tegenwerpen derdelandenexceptie / SyriŽ / Geen onderzoek gedaan naar materiŽle bescherming van vluchtelingen in Egypte