Inhoudsopgave JV

JV 2016 aflevering 11
Nr.
215 ve16001009 2016-05-24, EHRM (Grote kamer), 38590/10 (Biao - Denemark) JV 2016/215 nt. C.A. Groenendijk [ECLI:CE:ECHR:2016:0524JUD003859010]
Gezinshereniging / Verbondenheidsvereiste / 28 jaarsregeling / Discriminatie van genaturaliseerde Denen o.g.v. etniciteit / Schending van art. 14 i.r.t. art 8 EVRM / Art. 5 lid 2 EVN
216 ve16001380 2016-06-30, EHRM, 51362/09 (Taddeucci en McCall - Italie) JV2016/216 [ECLI:CE:ECHR:2016:0630JUD005136209]
Homoseksueel koppel / Afwijzing verblijfsaanvraag i.h.k.v. gezinsleven / Schending art. 14 jo art. 8 EVRM / ItaliŽ
217 ve16001076 2016-06-02, HvJEU, C-233/14 (Commissie - Nederland) JV2016/217 nt. A.A.M. Schrauwen [ECLI:EU:C:2016:396]
Inbreukprocedure tegen Nederland / Geen OV-kaart voor buitenlandse studenten, behalve EU-studenten die economisch actief zijn of duurzaam verblijf recht hebben / Geen indirecte discriminatie
218 ve16000966 2016-05-18, ABRvS, 201507334/1/V6 JV2016/218 nt. G.R. de Groot [ECLI:NL:RVS:2016:1305]
Naturalisatie derdelander valt niet binnen werkingssfeer gemeenschapsrecht / Nationaalrechtelijk openbare orde begrip van toepassing
219 ve16001139 2016-06-01, ABRvS, 201505503/1/A3 JV2016/219 nt. V. Kidjan en T. van Houwelingen [ECLI:NL:RVS:2016:1499]
Aanvraag paspoort kind / Nederlandse vader had polygaam huwelijk / Overlijdensdatum eerste vrouw / Afstamming / Art. 8 EVRM
220 ve16001274 2016-06-24, ABRvS, 201600465/1/V1 JV 2016/220 [ECLI:NL:RVS:2016:1831]
Afwijzing mvv-aanvraag / Verblijf bij echtgenote / Gezinsherenigingsrichtlijn / Motivering waarom legestarief niet onevenredig is / Geldigheidsduur en frequentie kosten verlenging / Verschil met id-kaart / Arrest CGIL
221 ve16001267 2016-06-24, ABRvS, 201601692/1/V3 JV2016/221 [ECLI:NL:RVS:2016:1832]
Bewaring, voortzetting / Onjuiste wettelijke grondslag / Aan belangenafweging wordt niet toegekomen
222 ve16001270 2016-06-24, ABRvS, 201602791/1/V3 JV 2016/222 [ECLI:NL:RVS:2016:1833]
Asielaanvraag niet in behandeling genomen / Dublin / Termijn indiening overnameverzoek / Moment indienen formeel asielverzoek bepalend voor aanvang termijnen / Geen bijzondere, individuele omstandigheden / Polen
223 ve16001289 2016-06-29, ABRvS, 201602429/1/V3 JV 2016/223 [ECLI:NL:RVS:2016:1905]
Bewaring / Doorbreking appelverbod / Afdeling komt terug van eerdere rechtspraak / Of Afdeling kan kennisnemen van hoger beroep hangt af van grondslag die Rb had moeten kiezen / Ambtshalve beoordeling
224 ve16001399 2016-07-05, ABRvS, 201601623/1/V2 JV2016/224 [ECLI:NL:RVS:2016:1995]
Herhaalde asielaanvraag / Nova / Het niet melden of ontkennen van seksuele geaardheid in eerdere procedure mag zwaar wegen bij geloofwaardigheidsbeoordeling / Werkinstructie 2015/9
225 ve16001381 2016-07-05, ABRvS, 201603653/1/V3 JV2016/225 [ECLI:NL:RVS:2016:1996]
Grensdetentie zonder terugkeerbesluit / Tijdelijk besluit uitzonderingen terugkeerrichtlijn rechtsgeldig, ondanks traag verloop vervanging door wet in formele zin
226 ve16001396 2016-07-06, ABRvS, 201600050/1/V1 JV 2016/226 [ECLI:NL:RVS:2016:1998]
Verblijf bij partner / Middelenvereiste / Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / Arrest Khachab / Duurzaamheid / Individuele omstandigheden niet kenbaar bij beoordeling betrokken
227 ve16001394 2016-07-07, ABRvS, 201602461/1/V3 Jv2016/227 [ECLI:NL:RVS:2016:2002]
Bewaring / Ongewenstverklaring uit 1995, waarna vreemdeling naar Spanje is vertrokken, kan niet aan maatregel ten grondslag worden gelegd / Rechtszekerheid
228 ve16001411 2016-07-13, ABRvS, 201603039/1/V1 JV2016/228 [ECLI:NL:RVS:2016:2065]
Bed-bad-brood / VBL aanbod geldt ook voor 1F-er ondanks art. 3 EVRM risico naar land van herkomst / Irak / Vertrekplicht naar derde land
229 ve16001416 2016-07-13, ABRvS, 201603430/1/V3 JV 2016/229 [ECLI:NL:RVS:2016:2005]
Na opheffing bewaring aansluitend nieuwe maatregel op andere grondslag / Bewaring duurt feitelijk voort / Apart beroep instellen tegen elke nieuwe maatregel / Gebrek aan eerste maatregel leidt niet tot onrechtmatigheid aansluitende maatregel
230 ve16001467 2016-07-13, ABRvS, 201603876/1/V3 JV2016/230 nt. M.L. van Riel [ECLI:NL:RVS:2016:2067]
Bewaring / Art. 59 lid 3 Vw 2000 niet van toepassing omdat vertrekwens niet geconcretiseerd / Enkele verklaring intentie terug te keren naar AlbaniŽ onvoldoende
231 ve16001430 2016-07-14, ABRvS, 201602722/1/V3 JV 2016/231 [ECLI:NL:RVS:2016:2071]
Bewaring / Motiveringsgebrek / Lichter middel / Arrest Mahdi / Motivering SvV&J kan niet eerst na de oplegging van de bewaring en in een ander document dan besluit kenbaar worden gemaakt / Arrest G. en R. / Schadevergoeding
232 ve16001459 2016-07-15, ABRvS, 201600149/1/V2 JV2016/232 [ECLI:NL:RVS:2016:2073]
Asielaanvraag / Geen beleidsregels of vaste gedragslijn vereist voor beoordeling van geloofwaardigheid van gewetensbezwaren bij dienstweigering of desertie als asielmotief
233 ve16001435 2016-07-15, ABRvS, 201603752/1/V3 JV 2016/233 [ECLI:NL:RVS:2016:2076]
Asielaanvraag / Art. 20 lid 5 Dublinverordening 604/2013 / Overdracht naar Bulgarije niet in strijd met art. 3 EVRM / Geen risico op detentie na overdracht / Rechtsbijstand
234 ve16001386 2016-07-07, VK Rb Den Haag zp Middelburg, AWB 16/8193 JV 2016/234
Studie / Ingangsdatum / Verblijfsgat / Erkend referent heeft niet tijdig verlenging aangevraagd / Nalatigheid referent kan vreemdeling niet worden toegerekend / Art. 26 lid 1 en 3 Vw
235 ve16001474 2016-07-11, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 16/12171, 16/12165 e.a. JV2016/235 [ECLI:NL:RBDHA:2016:8333]
Eerste beroep maatregel art 6. SGC / Toegangsweigering niet gemotiveerd in afwijzende asielbeschikking / Toegangsweigering i.s.m. SGC