Inhoudsopgave JV

JV 2016 aflevering 13
Nr.
253 ve16001389 2016-07-12, EHRM, 11593/12 (A.B. e.a - Frankrijk) JV 2016/253 nt M. Vegter en S. Schuitemaker [ECLI:CE:ECHR:2016:0712JUD001159312]
Uitzettingsdetentie gezin met kleuter / 18 dagen in detentiecentrum naast vliegveld / Schending van artt. 3, 5 lid 1 en 4, 8 EVRM / Frankrijk
254 ve16001506 2016-07-20, ABRvS, 201507245/1/V3 JV 2016/254 nt H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2016:2122]
Asiel / Art. 29 lid 1 Dublinverordening 604/2013 / ItaliŽ / Geen onevenredig lange Dublin-rocedure omdat overdrachtstermijn niet is verlopen en Verordening geen uiterlijke overdrachtstermijn stelt
255 ve16001539 2016-07-28, ABRvS, 201601422/1/V3 JV 2016/255 nt H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2016:2170]
Dublin / Voorgenomen feitelijke overdracht aan ItaliŽ / In vovo's toegekende opschortende werking van hoger beroep resp. bezwaar schort overdrachtstermijn op tot na definitieve beslissing op bezwaar tegen de overdracht
256 ve16001663 2016-08-16, ABRvS, 201601636/1/V2 JV 2016/256 nt H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2016:2221]
Afwijzing asielaanvraag / Reer Hamar / Geen ongerechtvaardigd onderscheid tussen beoordeling intrekking asielvergunning en beoordeling afwijzing aanvraag
257 ve16001654 2016-08-19, ABRvS, 201603025/1/V1, JV 2016/257 [ECLI:NL:RVS:2016:2286]
Procesbelang bij beroep tegen voorwaardelijk aanbod onderdak in VBL, ondanks verkregen onderdak in bed, bad, broodvoorziening / Bij weigering VBL bezwaar op grond van art. 72 lid 3 Vw 2000 mogelijk
258 ve16001655 2016-08-19, ABRvS, 201605276/1/V3, JV 2016/258 [ECLI:NL:RVS:2016:2340]
Na afwijzend asielbesluit mag DT&V direct contact opnemen met autoriteiten land van herkomst / Ook als vreemdeling behandeling vovo-verzoek in Nederland mag afwachten
259 ve16001666 2016-08-22, ABRvS, 201601310/1/V3 JV 2016/259 nt M. L. van Riel [ECLI:NL:RVS:2016:2380]
Bewaring asielzoeker / Aansluitende maatregel / Dublinverordening / Geen gemotiveerde betwisting gronden bedoeld in art. 5.1b lid 3 en 4 Vb 2000
260 ve16001699 2016-08-25, ABRvS, 201602433/1/V1, JV 2016/260 [ECLI:NL:RVS:2016:2384]
Proceskostenveroordeling / Aanvulling gronden van het beroep van rechtswege
261 ve16001700 2016-08-25, ABRvS, 201604850/1/V3, JV 2016/261 [ECLI:NL:RVS:2016:2385]
Asielaanvraag niet in behandeling genomen / Weigering art. 17 lid 1 Dublinverordening 604/2013 toe te passen / Overdracht aan Duitsland hoeft niet tot scheiding van Nederlandse gezinsleden te leiden
262 ve16001758 2016-09-02, ABRvS, 201601801/1/V3, JV 2016/262 [ECLI:NL:RVS:2016:2446]
Verzoek om opheffing zwaar inreisverbod / Ten volle meewegen dat eiser, na uitvaardiging inreisverbod, als gemeenschapsonderdaan is aan te merken
263 ve16001327 2016-06-14, Gerechtshof Den Haag (civiel), 200.173.221/01 JV 2016/263 nt S. Jaghai en C. Vlieks [ECLI:NL:GHDHA:2016:1568]
Staatloosheid / Vordering verklaring voor recht / Verdragen verplichten niet tot vaststelling staatloosheid / Vooralsnog niet aan de rechter om vaststellingsprocedure in het leven te roepen
264 ve16001745 2016-06-03, VK Rb Den Haag zp Haarlem, 15/22514, JV 2016/264
Intrekking VBT-reg met terugwerkende kracht / Dienstbetrekking referent geŽindigd vůůr binnenkomst in Nederland / Middelenvereiste / Onjuiste gegevens / Art. 8 EVRM /Objectieve belemmeringen / Ambtshalve toetsing art. 20 VWEU
265 ve16001673 2016-07-27, Rb Den Haag zp Utrecht, AWB 16/14512, 16/14514, JV 2016/265 [ECLI:NL:RBDHA:2016:8965]
Bewaring / Dublinverordening 604/2013 / ItaliŽ / Geen wettelijke grondslag staandehouding rechtmatig verblijvende Dublinclaimant / Schadevergoeding
266 ve16001597 2016-08-05, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 16/15687, 16/5690 JV 2016/266 nt A.W. Eikelboom
Asielaanvraag / Art. 6 lid 3 Dublinverordening 604/2013 / Claim eerder geweigerd door Zweden / AMV / Belang van het kind / Brief Nidos / Gevaar op onttrekking / Geschiktheid vader
267 ve16001697 2016-08-26, VK Rb Den Haag zp Rotterdam, AWB 16/7469, JV 2016/267 [ECLI:NL:RBDHA:2016:10034]
Mvv nareis / Overschrijding aanvraagtermijn / Nalatigheid VWN / Verschoonbaarheidstoets / Buitenwettelijk begunstigend beleid