Inhoudsopgave JV

JV 2016 aflevering 15
Nr.
281 ve16001787 2016-07-05, EHRM, 70602/14 JV 2016/281 nt. H. Battjes (J.G. - Nederland) [ECLI:CE:ECHR:2016:0705DEC007060214] - niet-ontvankelijkheidsbeslissing
Herhaalde asielaanvraag / Uitzetting naar Afghanistan / Bekering naar christendom niet oprecht / Voldoende grondige beoordeling / Klacht niet-ontvankelijk / Artt. 2 en 3 EVRM
282 ve16001690 2016-08-23, EHRM (Grote kamer), 59166/12 JV 2016/282 nt. H. Battjes (J.K. e.a. - Zweden) [ECLI:CE:ECHR:2016:0823JUD005916612]
Uitzetting / Irak / Art. 3 EVRM / Bijzondere omstandigheden / Bedrijf op voormalige Amerikaanse basis / Veiligheidssituatie / Bescherming autoriteiten / Risicogroep / Bewijslastverdeling
283 ve16001691 2016-09-01, EHRM, 49734/12 JV 2016/283 nt. G.N. Cornelisse (V.M. - Verenigd Koninkrijk) [ECLI:CE:ECHR:2016:0901JUD004973412]
Detentie / Art. 5 lid 1 EVRM / Medische omstandigheid / Voortvarendheid
284 ve16001649 2016-07-28, EHRM, 17931/16, JV 2016/284 (Hunde-Nederland) [ECLI:CE:ECHR:2016:0705DEC001793116] - niet-ontvankelijkheidsbeslissing
Omstandigheden in de Vluchtgarage / Aanbod opvang in VBL, onder voorwaarde van meewerken aan uitzetting / Bed, bad, brood / Geen strijd met artt. 2, 3 en 6 EVRM
285 ve16001293 2016-06-30, HvJEU, C-115/15 JV 2016/285 nt. H. Oosterom-Staples (NA) [ECLI:EU:C:2016:487]
Verblijfsrecht Pakistaanse moeder van minderjarige EU-burgers / Echtscheiding / Art. 13 lid 2 Verblijfsrichtlijn / Artt. 20 en 21 VWEU / Ruiz Zambrano / Art. 8 EVRM / Art. 7 Handvest grondrechten EU
286 ve16002036 2016-10-20, HvJEU, C-429/15 JV 2016/286 nt. A.M. Reneman (Danqua) [ECLI:EU:C:2016:789]
Richtlijn 2004/83 / Indieningstermijn subsidiaire beschermingsstatus 15 dagen na afwijzing vluchtelingenstatus in strijd met Doeltreffendheidsbeginsel
287 ve16001917 2016-08-23, ABRvS, 20162360/1/V2 JV 2016/287 [ECLI:NL:RVS:2016:3011]
Verwesterde Afghaanse meisjes / Hoewel niet meer uitdrukkelijk opgenomen in beleid, kan vreemdeling die niet voldoet aan vereisten t.a.v. leeftijd, onderwijs en verblijfsduur, verwestering nog steeds met verzwaarde bewijslast aannemelijk maken
288 ve16001761 2016-09-01, ABRvS, 201605107/1/V3 JV 2016/288 nt. R.H. van Ooik [ECLI:NL:RVS:2016:2442]
Matiging schadevergoeding voor onrechtmatige bewaring / Vreemdeling heeft onvoldoende getracht schade te beperken/ Ondanks toezeggingen paspoort niet overhandigd
289 ve16001842 2016-09-21, ABRvS, 201504802/1/V3 JV 2016/289 nt. M. Wiersma [ECLI:NL:RVS:2016:2584]
Verblijf bij echtgenoot / Interpretatie art. 3.75 lid 3 Vb 2000 in relatie tot Richtlijn 2003/86 / Middelenvereiste / Duurzaamheid / Normbedrag / Arresten Chakroun en Khachab / Concrete beoordeling / Evenredigheidsbeginsel
290 ve16001907 2016-09-21, ABRvS, 201601111/1/V3 JV 2016/290 nt. Al Tamimi en A.M. Reneman [ECLI:NL:RVS:2016:2589]
Intrekking vergunning asiel bepaalde tijd wegens beŽindiging categoriaal beschermingsbeleid Ivoorkust / iMMO stelt dat vermogen consistent te verklaren beperkt is, toch geen nader onderzoek nodig omdat inconsistenties kern relaas betreffen
291 ve16001942 2016-09-26, ABRvS, 201601528/1/V1 JV 2016/291 [ECLI:NL:RVS:2016:2658]
Intrekking verblijfsvergunning gezinslid / Verstrekken onjuiste gegevens omtrent middelenvereiste / Frauduleus handelen / Art. 6 Besluit 1/80 / Geen objectieve belemmering gezinsleven in Turkije uit te oefenen
292 ve16001943 2016-09-27, ABRvS, 201508917/1/V2 JV 2016/292 [ECLI:NL:RVS:2016:2665]
Intrekking verblijfsvergunning asiel / Door nareis niet meer behoren tot groep alleenstaande vrouwen uit Afghanistan / Geen schending vertrouwensbeginsel
293 ve16001920 2016-09-27, ABRvS, 201601583/1/V1 JV 2016/293 nt. T. de Lange [ECLI:NL:RVS:2016:2659]
Kennismigrant / Overeengekomen loon wijkt sterk af van wat in overeenkomstige functies gebruikelijk is / Deskundigenadvies van UWV
294 ve16001941 2016-09-28, ABRvS, 201604117/1/V2 JV 2016/294 [ECLI:NL:RVS:2016:2667]
Seksuele gerichtheid / Geloofwaardigheid / Gehoren niet onzorgvuldig omdat ze zijn afgenomen voor de totstandkoming van Werkinstructie 2015/9
295 ve16001985 2016-10-03, ABRvS, 201602440/1/V JV 2016/295 [ECLI:NL:RVS:2016:2684]
Ambtshalve verlening vergunning verblijf als familie- of gezinslid / Nagelaten bezwaar in te dienen voor het beroepschrift / Beroepschrift doorzenden ter behandeling als bezwaarschrift
296 ve16001983 2016-10-05, ABRvS, 201508690/1/V2 JV 2016/296 [ECLI:NL:RVS:2016:2692]
Intrekking vergunning īverblijf bij ouderī / Zwaar inreisverbod voor 20 jaar / Actueel gevaar voor nationale veiligheid / Sympathisant van gewelddadige jihad / Individueel AIVD ambtsbericht
297 ve16001980 2016-10-06, ABRvS, 201603323/1/V2 JV 2016/297 [ECLI:NL:RVS:2016:2707]
Asiel / Irak / ReŽel risico bij terugkeer / Onderdak geboden aan persoon die zich negatief uitliet over groepering / Vraagteken bij naam geplaatst / Geen concrete bedreiging geuit
298 ve16002023 2016-10-13, ABRvS, 201506135/1/V2 JV 2016/298 [ECLI:NL:RVS:2016:2783]
Afschrijving griffierecht van rekening-courant staat niet in de weg aan inwilligen beroep op betalingsonmacht / Geen gelegenheid tot overleggen van een verklaring omtrent ontbreken vermogen
299 ve16002020 2016-10-14, ABRvS, 201602846/1/V1 JV 2016/299 [ECLI:NL:RVS:2016:2785]
Ziekte van Crohn / Behandelmogelijkheden in Nepal / Medische noodsituatie / Ontbrekend medicijn infliximab in BMA advies ten onrechte buiten beschouwing gelaten
300 ve16002032 2016-10-20, Vzr ABRvS, 201606811/2/V2 JV 2016/300 [ECLI:NL:RVS:2016:2786]
Asielaanvraag / Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand