Inhoudsopgave JV

JV 2016 aflevering 16
Nr.
301 ve16001812 2016-09-13, HvJEU (Grote kamer), C-165/14 (Rendón Marín) JV 2016/301 nt. G.T. Davies [ECLI:EU:C:2016:675]
Artt. 20, 21 VWEU / Verblijfsrichtlijn / Geen automatische weigering verblijfsrecht derdelander die verzorgende ouder is van minderjarige Unieburger uit andere lidstaat, louter vanwege strafblad / Zu en Chen / Zambrano
302 ve16001813 2016-09-13, HvJEU (Grote kamer), C-304/14 (CS) JV 2016/302 nt. G.T. Davies [ECLI:EU:C:2016:674]
Art. 20 VWEU / Geen uitzetting strafrechtelijk veroordeelde derdelander ouder die alleen zorg draagt voor jong kind, dat onderdaan is van en geboren in de lidstaat en zijn recht op vrij verkeer niet heeft uitgeoefend / Zhu en Chen / Zambrano / Uitzondering bij actuele en voldoende ernstige bedreiging fundamenteel belang van de samenleving
303 ve16002130 2016-07-15, VN-Mensenrechtencomité, 2081/2011 (D.T. en A.A. - Canada) JV 2016/303
Canada / Uitzetting alleenstaande, Nigeriaanse moeder van Canadees kind met gezondheidsproblemen / Belang van het kind onvoldoende meegewogen / Schending van artt. 17, 23, 24 IVBPR
304 ve16001973 2016-10-03, ABRvS, 201603708/1/V1 JV 2016/304 nt. M. Wiersma [ECLI:NL:RVS:2016:2719]
Mvv verblijf bij echtgenoot / Middelenvereiste / WIA-uitkering / Arrest Chakroun / Aanvrager moet benodigde gegevens aanleveren voor beroep op individuele omstandigheden / SvV&J hoeft geen rekening te houden met niet nader gespecificeerde algemene heffingskorting
305 ve16001931 2016-10-05, ABRvS, 201503533/1/V6 JV 2016/305 [ECLI:NL:RVS:2016:2649]
Handhavingsverzoek Wmm en Wav / Derdelanders in de haven / Werknemers concurrend bedrijf zijn belanghebbenden, art 1:2 Awb / Rechtstreeks belang voor werknemers van concurrerend bedrijf / Benadeling arbeidsrechtelijke positie en werkgelegenheid door onderbetaling en illegale tewerkstelling
306 ve16002021 2016-10-14, ABRvS, 201600389/1/V3 JV 2016/306 [ECLI:NL:RVS:2016:2675]
Asiel / Grensprocedure / IND ambtenaar werkzaam bij grens bevoegd op te treden als grenswachter m.b.t. toegangsweigering / Afzonderlijk beroep indienen tegen toegangsweigering en vrijheidsontnemende maatregel / Zorgvuldige beoordeling afwijzing asielaanvraag in grensprocedure
307 ve16002030 2016-10-17, ABRvS, 201508425/1/V1 JV 2016/307 nt. T. de Lange [ECLI:NL:RVS:2016:2726]
Gvva / Convenant Aziatische horeca 2014 / art. 3.31 Vb / Eerdere boeteoplegging door Inspectie SZW / Afwijzingsgronden art. 9 Wav facultatief van aard / Discretionaire bevoegdheid / Belangenafweging vereist / Niet aan vergewisplicht voldaan
308 ve16002094 2016-10-19, ABRvS, 201509493/1/V2 JV 2016/308 [ECLI:NL:RVS:2016:2851]
Art. 1F Vluchtelingenverdrag / 'Personal participation' / Tolken onmisbaar en essentieel bij verhoren Syrische politieke veiligheidsdienst
309 ve16002016 2016-10-19, ABRvS, 201600515/1/A3 JV 2016/309 nt. G.R. de Groot [ECLI:NL:RVS:2016:2759]
Paspoortaanvraag niet in behandeling genomen / Geen kennisgeving naturalisatie vader aangetroffen in het Nationaliteitenregister / Kopie kennisgeving / Vermelding Nederlanderschap in bevolkingsregister Paramaribo onvoldoende / Paspoortenuitvoeringsregeling Buitenland
310 ve16002096 2016-10-19, ABRvS, 201604049/1/V3 JV 2016/310 [ECLI:NL:RVS:2016:2727]
Asiel / Artt. 6 lid 3, 17 Dublinverordening 604/2013 / Art. 24 Handvest Grondrechten EU / Duitsland / Art. 3 IVRK / Belangen van minderjarig kind / Moeder en tante verloren / Niet geworteld in Nederlandse samenleving
311 ve16002051 2016-10-19, ABRvS, 201605881/1/V3 JV 2016/311 nt. M.L. van Riel
Bewaring asielzoeker / Afzonderlijke motivering voor verkrijging gegevens asielaanvraag en risico onttrekking toezicht niet vereist gelet op Toelichting bij art. 5.1c lid 2 Vb 2000 / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Opvangrichtlijn 2013/33
312 ve16002090 2016-10-20, ABRvS, 201603587/1/V2 JV 2016/312 nt. H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2016:2731]
Asiel / Algemene veiligheidssituatie Afghanistan / Hazara-bevolkingsgroep / Etnisch en religieuze kwetsbare minderheidsgroep / Minderjarigheid / Ontbreken sociaal netwerk / Art. 3 EVRM
313 ve16002149 2016-10-25, ABRvS, 201506453/1/V2 JV 2016/313 [ECLI:NL:RVS:2016:2930]
Intrekking asielvergunning onbepaalde tijd / Ondertekenen vertrekverklaring / Beëindiging verblijfsprocedure bij vrijwillig vertrek betreft ook inreisverbod / Procesbelang
314 ve16002113 2016-10-26, ABRVS, 201607233/1/V3 JV 2016/314 [ECLI:NL:RVS:2016:2939]
Bewaring / Geen piketmelding / Vier weken zonder raadsman / Met bewaring gediende belangen niet in redelijke verhouding tot ernst van het gebrek en daardoor geschonden belangen
315 ve16002138 2016-10-27, ABRvS, 201602898/1/V1 JV 2016/315 nt. H. Heinink [ECLI:NL:RVS:2016:2942]
Definitieve regeling langdurig verblijvende kinderen / Contra-indicatie / Niet meewerken aan vertrek / Jongvolwassene in pleeggezin / B9/6.2 Vc 2000 / Art. 8 EVRM / Afghanistan
316 ve16002139 2016-10-27, ABRvS, 201604849/1/V3 JV 2016/316 [ECLI:NL:RVS:2016:2941]
Bewaring / Grondslagwijziging / Per e-mail ingediende herhaalde asielaanvraag / Automatisch afwezigheidsbericht / Voortvarend gehandeld ter voorbereiding uitzetting
317 ve16002143 2016-10-27, ABRvS, 201605777/1/V2 JV 2016/317 [ECLI:NL:RVS:2016:2940]
Herhaalde asielaanvraag / Togo / Lesbienne / Aanvraag afgewezen als kennelijk ongegrond in verlengde asielprocedure
318 ve16002166 2016-11-01, ABRvS, 201605964/1/V3 JV 2016/318 [ECLI:NL:RVS:2016:2992]
Dublinverordening 604/2013 / Italië / Grondslag staandehouding rechtmatig verblijvende Dublinclaimant / Onttrekkingsgevaar
319 ve16002119 2016-10-20, VK Rb Den Haag zp Arnhem (mk), AWB 16/11946, 16/11949 JV 2016/319 nt. H. Battjes [ECLI:NL:RBDHA:2016:12904]
Dublin / Asielaanvraag / ‘Ingediend’ in de zin van art. 3 lid 2 Dublinverordening / Eurodactreffer / Onderzoeksplicht / Tegenbewijs geleverd / Geen formele asielaanvragen ingediend in Duitsland
320 ve16002080 2016-10-26, VK Rb Den Haag zp Amsterdam (mk), AWB 15/16253 JV 2016/320 [ECLI:NL:RBDHA:2016:12824]
Nareis ouders en minderjarige broers / Als AMV ingereisd en asiel verleend / Niet meer minderjarig bij aanvraag mvv / Prejudiciële vraag over art. 2 sub f Gezinsherenigingsrichtlijn