Inhoudsopgave JV

JV 2016 aflevering 2
Nr.
23 ve15002003 2015-11-20, ABRvS, 201407197/1/V3 JV 2016/23 [ECLI:NL:RVS:2015:3579]
Inreisverbod / Gevaar voor de openbare orde / Terugkeerbesluit niet deugdelijk gemotiveerd / Onthouden vertrektermijn / Art. 8 EVRM
24 ve15002131 2015-11-30, ABRvS, 201505589/1/V1 JV 2016/24 [ECLI:NL:RVS:2015:3790]
ABRvS neemt niet eerder doorgezonden beroep alsnog cf. art. 6:19 jo 6:24 Awb in behandeling / Asielaanvraag / Tutsi uit Congo / Vestigingsalternatief in Kinshasa / Ex nunc toetsing / Art. 15 sub c Richtlijn 2004/83/EG / Subsidiaire bescherming / Medische situatie
25 ve15002126 2015-12-01, ABRvS, 201503442/1/V3 JV 2016/25 [ECLI:NL:RVS:2015:3795]
Intrekking asielvergunning bepaalde tijd / Twijfel aan Algemeen ambtsbericht Ivoorkust 2009, voor wat betreft avondklok in Abidjan in september 2009
26 ve15002132 2015-12-01, ABRvS, 201504399/1/V1 JV 2016/26 [ECLI:NL:RVS:2015:3796]
Asiel / Termijn Eritrees uitreisvisum overschreden / Ambtsbericht en WBV 2014/24 geven geen duidelijkheid over effect langdurig wegblijven uit Eritrea / Art. 3 EVRM
27 ve15002156 2012-12-02, ABRvS, 201503190/1/V1 JV 2016/27 [ECLI:NL:RVS:2015:3801]
MVV-aanvraag i.h.k.v. gezinshereniging / Ontbreken toestemmingsverklaring moeder / In besluit kan teruggekomen worden op standpunt m.b.t. geloofwaardigheid asielrelaas in asielprocedure / Verklaringen over overlijden moeder niet eenduidig / EthiopiŽ
28 ve15002125 2015-12-02, ABRvS, 201507901/1/V2 JV 2016/28 [ECLI:NL:RVS:2015:3797]
Te kwader trouw ontdoen van paspoort / Instructies reisagent / Art. 30b lid 1 sub d Vw 2000 / Verklaringen en gedrag vreemdeling in onderlinge samenhang bezien / Kennelijk ongegrondheid voldoende gemotiveerd
29 ve15002153 2015-12-03, ABRvS, 201504479/1/V3 JV 2016/29 [ECLI:NL:RVS:2015:3806]
Asielaanvraag / Art. 32 Dublinverordening 604/2013 / Overdracht ItaliŽ / Bijzondere kwetsbare groep / Tarakhel beperkt zich niet alleen tot gezinnen met minderjarige kinderen / Aanvullende garanties Italiaanse autoriteiten niet nodig / Vrouw op leeftijd met medische klachten
30 ve15002185 2015-12-07, ABRvS, 201409851/1/V2 JV 2016/30 [ECLI:NL:RVS:2015:3897]
MVV-aanvraag / Gezinshereniging / Nederlandse referent / V.w.b. vereiste inburgering in het buitenland is Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 ook van toepassing op interne situatie / Geen bijzondere individuele omstandigheden
31 ve15002177 2015-12-07, ABRvS, 201507804/1/V3 JV 2016/31 [ECLI:NL:RVS:2015:3896]
Asielaanvraag op Schiphol / Vijf uur durende beperking van de bewegingsvrijheid voorafgaand aan grensdetentie niet onredelijk lang
32 ve15002220 2015-12-09, ABRvS, 201500540/1/V1 JV 2016/32
Kinderpardonregeling / Teruggekomen van de bij in asielaanvraag afgelegde verklaringen omtrent dood ouders / Verstrekken onjuiste gegevens / Paragraaf B22/3.1 Vc 2000 niet alleen van toepassing als de ouders in Nederland zijn of zich bij de vreemdeling zullen voegen
33 ve15002204 2015-12-10, ABRvS, 201502033/1/V1 JV 2016/33 [ECLI:NL:RVS:2015:3902]
Brief waarin staatssecretaris i.v.m. verzoek om opvang naar COA verwijst is een weigering te handelen, art. 72 lid 3 Vw 2000
34 ve15002277 2015-12-14, ABRvS, 201507872/1/V3 JV 2016/34 [ECLI:NL:RVS:2015:3999]
Bewaring / Lichter middel niet (meer) doeltreffend / Vreemdeling gaf al langer aan niet mee te werken aan vertrek en hield zich aan de voorwaarden in de VBL / Onttrekkingsgevaar / Inbewaringstelling om effectuering aanstaande uitzetting te verzekeren toegestaan
35 ve15002222 2015-12-16, ABRvS, 201504524/1/V1 JV 2016/35 [ECLI:NL:RVS:2015:4007]
Intrekking verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd / Zwaar inreisverbod / Toetsing bijzondere omstandigheden artikel 4:84 Awb niet terughoudend / TBS-maatregel / Openbare orde / Artikel 8 EVRM / Rwanda
36 ve15002269 2015-12-17, ABRvS, 201501868/1/V3 JV 2016/36 [ECLI:NL:RVS:2015:4009]
Bevel onmiddellijk terug te keren naar Spanje is besluit i.d.z.v. art. 1:3 AWB / Nauwe samenhang tussen dat bevel en separaat terugkeerbesluit / Incidenteel hoger beroep aangemerkt als principaal hoger beroep
37 ve15002265 2015-12-18, ABRvS, 201504945/1/V2 JV 2016/37 [ECLI:NL:RVS:2015:4014]
Herhaalde asielaanvraag / Gestelde bekering geen novum, nu die in beoordeling is betrokken bij opheffing ongewenstverklaring en oplegging inreisverbod
38 ve16000009 2015-12-24, ABRvS, 201409974/1/V2 JV 2016/38 [ECLI:NL:RVS:2015:4062]
Asielaanvraag / Vrees voor vervolgens wegens homoseksualiteit / Ondeugdelijk gemotiveerd dat de Marokkaanse autoriteiten strafwetgeving niet actief handhaven / Onderzoek naar aantallen veroordelingen maakt niet inzichtelijk hoe groot de kans op vervolging is
39 ve16000010 2015-12-24, ABRvS, 201508279/1/V3 JV 2016/39 [ECLI:NL:RVS:2015:4063]
Grensdetentie op Schiphol / Art. 6 lid 3 Vw 2000 / Belangenafweging / Uit standaardfrasen in besluit en pv's blijkt niet dat vreemdeling bijzondere omstandigheden naar voren heeft kunnen brengen of daarnaar concreet is gevraagd / Syrische nationaliteit niet aangemerkt als bijzondere individuele omstandigheid / Schending art. 4:8 Awb en verdedigingsbeginsel / Maatregel niet onrechtmatig
40 ve16000057 2015-12-28, ABRvS, 201501221/1/V2 JV 2016/40 [ECLI:NL:RVS:2015:4070]
Rechtmatig verblijf als familielid Unieburger / Arrest O. en B. / Richtlijn 2004/38/EG / Bewijsmiddelen / Na verblijf in Spanje niet gelijktijdig teruggekeerd naar Nederland / Tijdsverloop overkomst familielid doet geen afbreuk aan afgeleid verblijfsrecht
41 ve16000045 2015-12-29, ABRvS, 201501565/1/V2 JV 2016/41 [ECLI:NL:RVS:2015:4071]
Asielaanvraag / Palestijn uit Gazastrook / Aan vaststelling of Artikel 1(A) dan wel 1(D) Vluchtelingenverdrag van toepassing pas toegekomen bij geloofwaardig asielrelaas / Enkele vaststelling Palestijn uit Gazastrook hiertoe onvoldoende
42 ve16000034 2015-12-30, ABRvS, 201507479/1/V3 JV 2016/42 [ECLI:NL:RVS:2015:4075]
Bewaring asielzoeker / Begrip (gevaar voor) openbare orde in art. 8 lid 3 sub e Opvangrichtlijn 2013/33/EU en art. 7 lid 4 Terugkeerrichtlijn 2008/115/EU / Daadwerkelijk en actueel gevaar / Enkele opsomming van feiten waarvoor vreemdeling is veroordeeld volstaat niet
43 ve15002002 2015-11-17, Gerechtshof Amsterdam (straf), 23-001779-15 JV 2016/43 nt M.F. Wijngaarden [ECLI:NL:GHAMS:2015:4751]
Art. 197 Sr / Vrijspraak omdat inreisverbod niet rechtmatig is / Ernstige bedreiging openbare orde onvoldoende gemotiveerd / Arrest Zh & O richtinggevend voor uitleg art. 11 lid 2 Terugkeerrichtlijn / Geen ISD-maatregel gericht op terugkeer
44 ve16000027 2015-12-16, Gerechtshof Amsterdam (straf), 23-003151-15 JV 2016/44 [ECLI:NL:GHAMS:2015:5264]
Art. 197 Sr / Arrest Zh & O richtinggevend voor uitleg art. 11 lid 4 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Ernstige bedreiging openbare orde onvoldoende gemotiveerd / Inreisverbod niet conform Terugkeerrichtlijn uitgevaardigd / Vrijspraak
45 ve15002183 2015-12-09, Rb Amsterdam (mk), AMS 15/3952 JV 2016/45 [ECLI:NL:RBAMS:2015:8732]
Sociale zekerheid / Inwonende partner zonder rechtmatig verblijf / Toepassing kostendelersnorm op bijstandsuitkering / Compensatie voor financiŽle gevolgen / Geen strijd met eigendomsrecht, art. 1 Eerste Protocol EVRM / Geen ongerechtvaardigd onderscheid, artt. 14 EVRM, 26 IVBPR / Geen strijd met art. 8 EVRM
46 ve16000019 2015-10-02, VK Rb Den Haag, AWB 15/3220, JV 2016/46 [ECLI:NL:RBDHA:2015:11214]
Verzet / Beroep inzake intrekking asielvergunning niet kennelijk niet-ontvankelijk / Niet buiten redelijke twijfel of Bahaddar-exceptie zich niet voordoet / Beroep alsnog ter zitting behandelen
47 ve15002234 2015-12-17, VK Rb Den Haag zp īs-Hertogenbosch, AWB 15/11305, JV 2016/47
In Nederland geboren uit ouders met niet-tijdelijk verblijfsrecht / Verblijfsgrond vader, kennismigrant, vervallen / VVR niet-tijdelijke humanitaire gronden / Interpretatie art. 3.50 lid 1 sub b Vb 2000