Inhoudsopgave JV

JV 2016 aflevering 3
Nr.
48 ve16000061 2015-11-17, EHRM, 63999/13, 60814/14 (S.B. en M.R. - Nederland) - Schrapping van de rol, JV 2016/48 nt S. Rafi [ECLI:CE:ECHR:2015:1117DEC006399913]
Asielaanvraag / Geen uitzetting naar Iran zonder reisdocumenten / Art. 3 EVRM / Schrapping van de rol
49 ve15002236 2015-11-30, CAT, 569/2013 (M.C. - Nederland), JV 2016/49 nt A.M. Reneman
Uitzetting / Guinee / Art. 3 CAT / Marteling / Littekens / Geloofwaardigheid asielrelaas / Medisch rapport AI / Traumata / Nader onderzoek
50 ve15002178 2015-12-11, Hoge Raad, 15/02931, JV 2016/50 nt T. de Lange [ECLI:NL:HR:2015:3568]
Wav / Mogelijkheid verhaal op medecontractant van bestuurlijke boete / Art. 3:40 BW / In beginsel geen sprake van nietig beding
51 ve15002146 2015-12-04, ABRvS, 201410621/1/V3, JV 2016/51 nt T.P.A. Weterings [ECLI:NL:RVS:2015:3807]
Art. 8 EVRM, gezinsleven / Bij vermoeden van situatie als bedoeld in arresten Ruiz Zambrano en Dereci steeds onderzoeken of vreemdeling een Unierechtelijk verblijfsrecht heeft / Art. 9-document / Minderjarige, Nederlandse dochter onder voogdij van Nidos / Voogdij-organisatie bepaalt verblijfplaats kind
52 ve16000037 2015-12-17, ABRvS, 201504863/3/V3, JV 2016/52
Wrakingsverzoek geduid als verzet, art. 8:55 Awb / Rechterlijke onpartijdigheid geschaad, want opposanten hebben niet kunnen reageren op hun onbekend rapport van IND liaison-officers
53 ve16000042 2015-12-23, ABRvS, 201501104/1/V6, JV 2016/53 [ECLI:NL:RVS:2015:3956]
Wav boete / Particulier verplicht nader onderzoek te doen naar bedrijf dat aan deur schilderwerkzaamheden aanbiedt / Matiging boete o.a. omdat particulier door bedrijf ernstig gedupeerd is
54 ve16000011 2015-12-24, ABRvS, 201508832/1/V3, JV 2016/54 nt E.R Brouwer [ECLI:NL:RVS:2015:4064]
Bewaring / MTV-controles / Artikel 4.17b lid 1 Vb 2000 / Aanzienlijk verhoogde instroom vreemdelingen aan te merken als concrete aanwijzing toename illegaal verblijf na grensoverschrijding / Onzekerheid of vreemdeling asiel zal aanvragen / Niet beŽdigde tolk / Geen uitdrukkelijk verzoek om bescherming / Geen lichter middel
55 ve16000084 2016-01-06, ABRvS, 201502066/1/V1, JV 2016/55 [ECLI:NL:RVS:2016:81]
Gezinshereniging / Aanvraag t.b.v. in Nederland geboren peuter voor verblijf bij moeder / Objectieve belemmering gezinsleven in Guinee uit te oefenen / Tegenwerping paspoortvereiste ondeugdelijk gemotiveerd / Gezinsleven op afstand geen deugdelijk alternatief / Art. 8 EVRM
56 ve16000052 2015-01-07, ABRvS, 201505169/1/V1, JV 2016/56 nt H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2016:82]
Asielaanvraag / Artikel 1(F) Vluchtelingenverdrag / Verstrekken gegevens aan veiligheidsdiensten onder regime Assad / Personal participation / SyriŽ / Zwaar inreisverbod / Artikel 3 EVRM / Vertrekplicht
57 ve16000181 2016-01-21, ABRvS, 201502719/1/V1, JV 2016/57 [ECLI:NL:RVS:2016:183]
Erkenning werkgever als referent / Betrouwbaarheid / Fiscale vergrijpboetes / Beoordelingsruimte SvV&J / Terughoudende rechterlijke toetsing / Geen bijzondere omstandigheden / Omstandigheden reeds bij beleid betrokken / Hoorplicht
58 ve16000190 2016-01-28, ABRvS, 201503747/1/V1, JV 2016/58 nt H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2016:270]
Asielaanvraag / Iran / Inreisverbod / Artikel 1(F)- Vluchtelingenverdrag / Werkzaamheden verricht bij SAVAK / Amnesty International Briefing gezaghebbende bron / Tijdsverloop misdrijven doet niet af aan gevaar openbare orde
59 ve16000077 2015-12-22, CRvB, 14/1885 WWB, JV 2016/59 [ECLI:NL:CRVB:2015:4831]
Uitkering / Geen recht op bijstand gedurende (hoger) beroep tegen intrekking asielvergunning en oplegging zwaar inreisverbod / Intrekking bijstand verleend voorafgaand aan besluit waarbij verblijfsrecht met terugwerkende kracht wordt ingetrokken in strijd met materiŽle rechtszekerheid, actualiteitsbeginsel en bedoeling Koppelingswet / Art. 54 lid 3 WWB (thans Pw)
60 ve15002278 2015-12-01, VK Rb Den Haag, AWB 15/19606, 15/19607, JV 2016/60 nt H. Battjes [ECLI:NL:RBDHA:2015:14014]
Art. 52 lid 1 Procedurerichtlijn 2013/32/EU onjuist geÔmplementeerd / Nationale overgangsbepaling in strijd met deze bepaling / SyriŽ
61 ve15002113 2015-12-01, VK Rb Den Haag zp Groningen, AWB 15/19894, JV 2016/61 nt M.L. van Riel [ECLI:NL:RBDHA:2015:13902]
Piraterij / Bewaring abusievelijk opgeheven vanwege strafrechtelijke detentie / Daaropvolgende bewaring geen voortzetting / Zicht op uitzetting naar SomaliŽ ontbreekt niet
62 ve16000038 2015-12-07, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 15/17649, JV 2016/62 [ECLI:NL:RBDHA:2015:15427]
Asielaanvraag / Besluitmoratorium Irak / Maximering beslistermijn 21 maanden heeft onmiddellijke werking / Beroep op art. 6:2 Awb gegrond
63 ve16000062 2015-12-15, VK Rb Den Haag zp īs-Hertogenbosch, AWB 15/20414, JV 2016/63 [ECLI:NL:RBDHA:2015:15492]
Asielaanvraag buiten behandeling gesteld wegens niet verschijnen bij nader gehoor / Art. 30c Vw 2000 / Ziekmelding bij medewerker COA / Artt. 29 Procedurerichtlijn en 3.108b Vb 2000 vergen actieve houding SvV&J / Besluit onzorgvuldig voorbereid