Inhoudsopgave JV

JV 2016 aflevering 4
Nr.
64 ve16000058 2015-11-17, EHRM, 6107/07 (Nzapali - Nederland) - Niet-ontvankelijkheidsbeslissing JV 2016/64 nt E. van Kempen [ECLI:CE:ECHR:2015:1117DEC000610707]
Ongewenstverklaring / Art. 1(F) Vluchtelingenverdrag / Hoge militair / Zaïre / Herhaaldelijk strafrechtelijk vervolgen o.g.v. art. 197 Sr kan in strijd zijn met art. 3 EVRM, indien de vreemdeling ondanks voldoende inspanningen niet kan vertrekken
65 ve16000096 2016-01-12, EHRM, 25077/06 (A.W.Q. en D.H. - Nederland) JV 2016/65 nt H.Battjes [ECLI:CE:ECHR:2016:0112JUD002507706]
Afghanistan / Uitzetting niet strijdig met art. 3 EVRM / Klagers werkten in leger of veiligheidsdienst tijdens communistisch regime / Art. 1(F) Vluchtelingenverdrag / Vijf zaken
66 ve16000216 2016-01-19, EHRM, 27081/13 (Sow - België) JV 2016/66 nt F. Schüller en M. van Werven onder JV 2016/67 [ECLI:CE:ECHR:2016:0119JUD002708113]
Uitzetting / Guinee / Besnijdenis / Artt. 3 en 13 EVRM / Herhaalde aanvraag / Geloofwaardigheid asielrelaas / Geen kwetsbare jonge vrouw
67 ve15002235 2015-11-20, CAT, 613/2014 (F.B. - Nederland) JV 2016/67 nt P.J. Schüller en M. van Werven
Uitzetting / Guinee / Risico besnijdenis na reconstructieve genitale operatie / Mogelijkheid tot onttrekken aan dit risico / Artikel 3 CAT
68 ve16000329 2016-02-09, Hoge Raad (straf), 15/01444 JV 2016/68 [ECLI:NL:HR:2016:222]
Strafvervolging t.z.v. artt. 197a en 197b Sr na oplegging Wav boetes / Verschillen in juridische aard maken dat geen sprake is van 'hetzelfde feit' / Geen strijd met 'ne bis in idem'
69 ve16000108 2016-01-20, ABRvS, 201504220/1/V6 JV 2016/69 nt G.R. de Groot [ECLI:NL:RVS:2016:89]
Intrekking Nederlanderschap / Openbare orde / Onmiddellijke werking Rijkswet tot wijziging RWN / Intrekking brengt verlies EU-burgerschap mee en vereist daarom Unierechtelijke evenredigheidsbeoordeling / Arrest Rottmann
70 ve16000189 2016-01-27, ABRvS, 201504313/1/V3 JV 2016/70 [ECLI:NL:RVS:2016:266]
Asielaanvraag / Dublinverordening 604/2013 / Italië / Vreemdeling met minderjarige kinderen / Tarakhel / Eerwraak / Bedenktijd / Art. 64 Vw 2000 / Bij overdracht geen strijd met art. 3 EVRM
71 ve16000213 2016-01-28, ABRvS, 201504256/1/V1 JV 2016/71 [ECLI:NL:RVS:2016:271]
Gezinshereniging / Middelenvereiste / Arrest Chakroun / Individuele omstandigheden / Discretionaire bevoegdheid / Medische omstandigheden reeds betrokken bij beleid
72 ve16000210 2016-01-29, ABRvS, 201502905/1/V1 JV 2016/72 nt J.Luscuere [ECLI:NL:RVS:2016:279]
Intrekking verblijfsvergunning onbepaalde tijd / Glijdende schaal / Overgangsrecht / Veroordelingen wegens na 1 juli 2012 gepleegde misdrijven
73 ve16000211 2016-01-29, ABRvS, 201507515/1/V2 JV 2016/73 [ECLI:NL:RVS:2016:280]
Asielaanvraag / Afghanistan / Afvalligheid geen afzonderlijk asielmotief naast bekering / Geen twee duidelijk te onderscheiden fasen en uiteenlopende motieven
74 ve16000309 2016-02-01, ABRvS, 201508205/1/V3 JV 2016/74 [ECLI:NL:RVS:2016:348]
Grensdetentie / Lichter middel / Arrest M.G en N.R. / Schending verdedigingsbeginsel, maar niet mogelijkheid ontnomen zich zo te verweren, dat procedure een andere afloop had kunnen hebben
75 ve16000231 2016-02-03, ABRvS, 201504319/1/V6 JV 2016/75 [ECLI:NL:RVS:2016:193]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Werkzaamheden op proef / Element beloning niet bewezen / Art. 45 VWEU
76 ve16000297 2016-02-05, ABRvS, 201507815/1/V2 JV 2016/76 nt M.L. van Riel [ECLI:NL:RVS:2016:353]
Bezwaar tegen voorgenomen feitelijke uitzetting hangende hoger beroep inzake verblijfsrecht / Vovo / Art. 72 lid 3 Vw n.v.t. / Concentratie van rechtsbescherming
77 ve16000347 2016-02-08, ABRvS, 201505943/1/V1 JV 2016/77 nt M.L. van Riel [ECLI:NL:RVS:2016:416]
Mvv-aanvraag / Opgegeven verblijfsdoel / Verblijf bij moeder, die asielvergunning heeft / Niet beoordelen als asielaanvraag i.h.k.v. nareis / Art. 8 EVRM / Art. 3 IVRK / Artt. 7 en 24 Handvest grondrechten EU
78 ve16000341 2016-02-10, ABRvS, 201502993/1/V1 JV 2016/78 [ECLI:NL:RVS:2016:426]
Intrekking verblijfsvergunning / Inreisverbod / Individueel ambtsbericht / Weigeren toestemming 8:29 Awb voor eigen risico
79 ve16000292 2016-02-10, ABRvS, 201509149/1/V3 JV 2016/79 [ECLI:NL:RVS:2016:424]
Bewaring / SvV&J heeft alleen geïnformeerd naar de gezondheid van de vreemdeling, slechts 1 van de factoren die van invloed kunnen zijn op beslissing over toepassen van een lichter middel / Onderzoeksplicht / Verdedigingsbelang
80 ve16000338 2016-02-10, ABRvS, 201600361/1/V1 JV 2016/80 [ECLI:NL:RVS:2016:423]
Geen bezwaar mogelijk tegen reactie burgemeestersbrief / Vreemdeling kan discretionaire vergunning aanvragen / Leges en verschil in ingangsdatum maken dit niet anders
81 ve16000333 2016-02-11, ABRvS, 201405434/1/V2 JV 2016/81 [ECLI:NL:RVS:2016:432]
Art. 1(F) Vluchtelingenverdrag / Duurzaam uitzetbeletsel o.g.v. art. 3 EVRM / Zwaar inreisverbod van 10 jaar niet in strijd met Terugkeerrichtlijn 2008/115
82 ve16000295 2016-02-11, ABRvS, 201410123/1/V2 JV 2016/82 nt H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2016:435]
Herhaalde asielaanvraag / Bekering tot christendom / Door eigen handelen in negatieve belangstelling van Iraanse autoriteiten / Novum / Art. 5 lid 3 Richtlijn 2011/95 niet geïmplementeerd / Misbruik van recht / Art. 3 EVRM / Motiveringsgebrek
83 ve16000331 2016-02-12, ABRvS, 201505008/1/V3 JV 2016/83 [ECLI:NL:RVS:2016:438]
Herhaalde asielaanvraag / Art. 17 lid 1 Dublinverordening 604/2013 / Malta / Gezinshereniging / Nova / Betekenis waarborgen familieleven in preambule Dublinverordening / Bijzondere omstandigheden in zienswijze niet betrokken bij besluit
84 ve16000325 2016-02-17, ABRvS, 201505124/1/V6 JV 2016/84 [ECLI:NL:RVS:2016:366]
Boete voor overtreding van art. 15 lid 2 Wav op nihil gesteld / Doelstelling identificatieplicht niet geschonden / Geen evenredige sanctie
85 ve16000350 2016-02-18, ABRvS, 201508983/1/V1 JV 2016/85 [ECLI:NL:RVS:2016:510]
Nationale overgangsbepaling in strijd met overgangsrecht Procedurerichtlijn 2013/32 / Gebrek ten onrechte niet met toepassing van art. 6:22 Awb gepasseerd
86 ve16000248 2016-02-03, VK Rb Den Haag zp Rotterdam (mk), AWB 15/2131 JV 2016/86 [ECLI:NL:RBDHA:2016:1313]
Afnemen en verwerken biometrische gegevens / Voorwaarde voor afgifte mvv / Strijdig met standstill-bepalingen Associatierecht Turkije / Discriminatieverbod
87 ve16000313 2016-02-10, VK Rb Den Haag zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 15/15231 JV 2016/87 [ECLI:NL:RBDHA:2016:1514]
Herhaalde asielaanvraag / Art. 15c Definitierichtlijn / Terugkeer uit het Westen naar Mogadishu / Reer Hamar / WBV 2015/7 / Ambtsbericht / Ongerechtvaardigd onderscheid
88 ve16000311 2016-01-28, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 15/21638 JV 2016/88 [ECLI:NL:RBDHA:2016:1204]
Terugkeerbesluit, terwijl nog sprake is van rechtmatig verblijf / Intrekking Schengenvisum niet in werking getreden, want niet op juiste wijze bekendgemaakt / Zetten van kruis door visum in paspoort onvoldoende / Art. 34 Visumcode