Inhoudsopgave JV

JV 2016 aflevering 6
Nr.
111 ve16000050 2015-12-17, HvJEU, C-239/14 (Tall) JV 2016/111 nt. K.E. Geertsema [ECLI:EU:C:2015:824]
Rechtsmiddelen tegen niet in behandeling nemen herhaalde asielaanvraag / Art. 47 Handvest grondrechten Europese Unie / Art. 39 Richtlijn 2005/85 Asielprocedure / Doeltreffende voorziening in rechte
112 ve16000451 2016-03-01, HvJEU (Grote kamer) C-443/14, C-444/14, (Alo en Osso) JV 2016/112 nt. C.H. Slingenberg [ECLI:EU:C:2016:127]
Woonplaatsverplichting personen met subsidiaire beschermingsstatus / Alo en Osso / Beperking vrij verkeer van personen, art. 29, 33 Richtlijn 2011/95 (herschikking Definitierichtlijn 2004/83) / Art. 21 EU Handvest / Evenredigheidsbeginsel
113 ve16000540 2016-03-17, HvJEU, C-695/15 PPU (Mirza) JV 2016/113 nt. H. Battjes [ECLI:EU:C:2016:188]
Art. 3 lid 3, 18 lid 2 Dublinverordening III 604/2013 / Terugzending naar veilig derde land door verantwoordelijke lidstaat
114 ve16000367 2016-02-19, Hoge Raad, 15/00902 JV 2016/114 nt. G.R. de Groot [ECLI:NL:HR:2016:293]
Vaststelling Nederlanderschap / Buitenechtelijk kind van Nederlandse vader in AustraliŽ / Bevestiging vaderschap en vermelding hiervan op geboorteakte tijdens meerderjarigheid / Geboren en getogen in feitelijke gezinssituatie met vader en moeder
115 ve16000235 2016-02-03, ABRvS, 201505111/1/V6 JV 2016/115 nt. G.R. de Groot [ECLI:NL:RVS:2016:258]
Naturalisatieverzoek / Identiteit en nationaliteit niet vastgesteld / Staatssecretaris niet zonder meer gebonden aan door ambassade van Guinee toegekende waarde aan Guinees paspoort / Deskundigenadvies Bureau Documenten / Contra-expertise
116 ve16000381 2016-02-24, ABRvS, 201503141/1/V6 JV 2016/116 nt. P. Boeles [ECLI:NL:RVS:2016:467]
Naturalisatie / RWN / Bewijskracht van door Guineese en Nederlandse autoriteiten gelegaliseerde geboorteaktes / Nader onderzoek Bureau documenten / Niet voldaan aan vergewisplicht
117 ve16000521 2016-03-08, ABRvS, 201505774/1/V1 JV 2016/117 [ECLI:NL:RVS:2016:743]
Regeling langdurig verblijvende kinderen / Toezichtsvereiste / 3 jaarscriterium in kamerbrief 27 maart 2015 heeft andere ratio dan in Regeling genoemde periode van max. 3 maanden buiten beeld / Art. 8 EVRM / ArmeniŽ
118 ve16000518 2016-03-10, ABRvS, 201506510/1/V3 JV 2016/118 [ECLI:NL:RVS:2016:747]
Asiel / Sierra Leone / Vrees voor besnijdenis dochter / Bondo-genootschap / Binnenlands vestigingsalternatief in Freetown / Ambtsbericht
119 ve16000587 2016-03-14, ABRvS, 201505068/1/V3 JV 2016/119 [ECLI:NL:RVS:2016:809]
Asielaanvraag / Art. 32 Dublinverordening 604/2013 / Tarahkel / Ernstige medische omstandigheden / Geen aanvullende garanties vereist van Italiaanse autoriteiten / Oma onderdeel family group volgens brief Italiaanse autoriteiten / SvV&J moet zorgdragen voor gelijktijdige overdracht
120 ve16000619 2016-03-23, ABRvS, 201410579/1/V2 JV 2016/120 [ECLI:NL:RVS:2016:887]
Herhaalde asielaanvraag / Herkomst uit Democratische Republiek Congo ongeloofwaardig / Taalanalyse / Bewijslast / Verkrijging kiezerspas strookt niet met ambtsbericht
121 ve16000636 2016-03-23, ABRvS, 201503493/1/A3 JV 2016/121 [ECLI:NL:RVS:2016:805]
Aanvraag paspoort kinderen van Nederlandse vader buiten behandeling gesteld / Pakistan / Verstoting / Huwelijken waaruit kinderen zijn geboren niet als rechtsgeldig erkend / Kinderen uit ongeldig huwelijk verkrijgen Nederlandse nationaliteit niet van rechtswege
122 ve16000623 2016-03-23, ABRvS, 201506600/1/V3 JV 2016/122 [ECLI:NL:RVS:2016:889]
Bewaring asielzoeker / Doet zich een grond genoemd in art. 59b Vw 2000 voor, dan hoeft de SvV&J geen afweging te maken tussen die grond en het gegeven dat de vreemdeling asielzoeker is
123 ve16000622 2016-03-30, ABRvS, 201506839/1/V3 JV 2016/123 [ECLI:NL:RVS:2016:949]
Bewaring / Wijziging grondslag is nieuwe maatregel / Art. 5.2 lid 1 onder b Vb 2000 is onverbindend / Arrest Mahdi / SvV&J heeft niet aan onderzoeksplicht voldaan / Arrest M.G.†en†N.R
124 ve16000371 2016-02-19, CRvB, 13/4539 AW, 14/2841 AW e.a. JV 2016/124 nt. P.E. Minderhoud [ECLI:NL:CRVB:2016:481]
Remigratie / Turkije / Dubbele nationaliteit / WAO-uitkering / Toeslagenwet / Recht op toeslag geen individueel recht dus geen schending art. 8 EVRM / Geen beroep op Besluit 3/80 wegens dubbele nationaliteit / Redelijke termijn / Schadevergoeding
125 ve16000594 2016-01-14, VK Rb Den Haag, AWB 15/3220 JV 2016/125 [ECLI:NL:RBDHA:2016:316]
Intrekking asielvergunning / Zwaar inreisverbod / Overschrijding beroepstermijn / Ontvankelijkheid / Besluit- en vertrekmoratorium / Art. 3 EVRM / Al-Shabaab / Ambtsbericht / Sprake van Bahaddar omstandigheden / SomaliŽ
126 ve16000372 2016-02-02, VK Rb Den Haag zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 15/1746 JV 2016/126 nt. P. Boeles [ECLI:NL:RBDHA:2016:1762]
Visumaanvraag / Nigeria / Visumvertegenwoordiging door Frans consulaat / Visumcode / Nederlandse rechter niet bevoegd te oordelen over effectief rechtsmiddel in Frankrijk
127 ve16000591 2016-02-15, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 16/961, 16/962 JV 2016/127 nt. H. Battjes [ECLI:NL:RBDHA:2016:3103]
Asiel / AlbaniŽ veilig land van herkomst / Bloedwraak / Bescherming autoriteiten inroepen niet bij voorbaat zinloos / Artt. 36, 37 Procedurerichtlijn 2013/32/EU
128 ve16000389 2016-02-17, VK Rb Den Haag zp Utrecht, AWB 16/1687, 16/1688 JV 2016/128 nt. S. Jansen [ECLI:NL:RBDHA:2016:1879]
Asiel / Homoseksualiteit ongeloofwaardig / Werkinstructie 2015/9 / Summiere verklaringen over proces van bewustwording
129 ve16000630 2016-03-10, VK Rb Den Haag zp Arnhem (mk), AWB 15/14632 JV 2016/129 [ECLI:NL:RBDHA:2016:3212]
Asielaanvraag / Niet beoordelen van eerst in beroep naar voren gebrachte homoseksualiteit niet in strijd met ex nunc toetsing Artikel 40 lid 1 en 46 lid 3 Procedurerichtlijn 2013/32 / Artikel 83 Vw 2000 / Omvang van het geschil / Nigeria / Geen tot prejudiciŽle vragen nopende twijfel
130 ve16000572 2016-03-22, VK Rb Den Haag zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 15/17745 JV 2016/130 [ECLI:NL:RBDHA:2016:3008]
Asielaanvraag / Vluchtelingenstatus / Motivering afwijzing a-grond brengt geen procesbelang met zich nu op b-grond is ingewilligd / Procedurerichtlijn 2013/32
131 ve16000492 2016-03-08, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, C2015.152 JV 2016/131 [ECLI:NL:TGZCTG:2016:99]
BMA-arts / BMA-advies / Nigeria / Vertrouwensarts in land van herkomst / Beschikbaarheid van HIV medicatie / Medicijn niet geregistreerd in Nigeria