Inhoudsopgave JV

JV 2016 aflevering 7
Nr.
132 ve16000595 2016-03-23, EHRM (Grote kamer) 43611/11 (F.G. - Zweden) JV 2016/132 nt. T.P. Spijkerboer [ECLI:CE:ECHR:2016:0323JUD004361111]
Uitzetting naar Iran / Christelijke bekeerling / Toetsing ex nunc / Artt. 2, 3 EVRM / Hof wijst terug
133 ve16000706 2016-04-12, HvJEU, C-561/14 (Genc) JV 2016/133 nt. C.A. Groenendijk [ECLI:EU:C:2016:247]
Gezinshereniging / Eerste toelating kind / Art. 13 Besluit 1/80 / Voorwaarde van een zodanige binding dat er een basis is voor een geslaagde integratie is nieuwe aanscherping
134 ve16000597 2016-03-29, Hoge Raad (straf), 14/00826 - PrejudiciŽle vraag JV 2016/134 nt P. Boeles [ECLI:NL:HR:2016:515]
Art. 197 Sr / Art. 11 lid 2 Terugkeerrichtlijn / Ongewenstverklaring van voor inwerkingtreding Terugkeerrichtlijn / Berekenen vijf jarentermijn van inreisverbod / Overgangsrecht
135 ve16000482 2016-03-09, ABRvS, 201504650/1/V6 JV 2016/135 nt. M.A.G. Reurs [ECLI:NL:RVS:2016:647]
WAV boete / Arbeid als kennismigrant / Looncriterium / Beloning naast contractueel overeengekomen loon telt niet mee / Matiging boete
136 ve16000516 2016-03-10, ABRvS, 201504515/1/V1 JV 2016/136 nt. K.M. Zwaan [ECLI:NL:RVS:2016:745]
Asiel / Art. 3 EVRM / Jemen / Door Yemeni Women's Union in opdracht van Amnesty International uitgevoerd onderzoek / Risico van eerwraak niet los te zien van ongeloofwaardige relatie
137 ve16000629 2016-03-29, ABRvS, 201504600/1/V1 JV 2016/137 nt. F.T. Groenewegen [ECLI:NL:RVS:2016:945]
Indiening aanvraag / Geen wettelijke grondslag voor in artt. 3.99a en 6.1c Vb 2000 vereiste schriftelijke kennisgeving / Verzoek om uitstel van vertrek art. 64 Vw 2000 in kennisgevingsformulier is aanvraag a.b.i. art. 1:3 lid 3 Awb
138 ve16000679 2016-04-01, ABRvS, 201509318/1/V2 JV 2016/138 [ECLI:NL:RVS:2016:955]
Asiel / Vals Spaans verblijfsdocument / Verblijfsrechtelijke positie wordt niet aangemerkt als identiteitsgegevens / Misleiding o.g.v. artikel 30 lid 1 sub c Vw 2000 / Achterhouden gegevens
139 ve16000700 2016-04-01, ABRvS, 201601452/1/V3 JV 2016/139 [ECLI:NL:RVS:2016:1016]
Bewaring / Piketmelding niet verzonden / Drie weken zonder raadsman / Met bewaring gediende belangen niet in redelijke verhouding tot ernst van het gebrek en de daardoor geschonden belangen
140 ve16000737 2016-04-06, ABRvS, 201507716/1/V1 JV 2016/140 [ECLI:NL:RVS:2016:1023]
Medisch beletsel uitzetting / BMA advies / Mantelzorg nodig die niet door ťťn persoon kan worden verleend / Betrekken vrienden en buren onzekere factor / Bestaan thuiszorginstellingen en verzorgingstehuizen niet relevant / Suriname
141 ve16000701 2016-04-06, ABRvS, 201508745/1/V2 JV 2016/141 [ECLI:NL:RVS:2016:1022]
Asiel / ABRvS begrijpt art. 30b lid 1 onder d Vw 2000 zoals uitgelegd in C2/7.4 Vc 2000 / Vreemdeling heeft zich waarschijnlijk, te kwader trouw, ontdaan van Iraans paspoort / Overleggen identiteitskaart en rijbewijs doet hier niet aan af
142 ve16000730 2016-04-07, ABRvS, 201508024/1/V2 JV 2016/142 (ECLI:NL:RVS:2016:1025)
Afwijzing asielaanvraag als kennelijk ongegrond / Ook geloofwaardigheid asielrelaas beoordeeld / Geen twee afwijzingsgronden gehanteerd
143 ve16000702 2016-04-08, ABRvS, 201507608/2/V3 JV 2016/143 nt. M.F. Wijngaarden [ECLI:NL:RVS:2016:959]
Bewaring tijdens de behandeling herhaalde asielaanvraag mogelijk / Zwaar inreisverbod / Openbare orde criterium / Schorsing terugkeerbesluit / Relatie tussen art. 8 Opvangrichtlijn en art. 6 Handvest grondrechten EU / Motiveringsgebrek
144 ve16000756 2016-04-12, ABRvS, 201506578/1/V2 JV 2016/144 [ECLI:NL:RVS:2016:1081]
Geen ambtshalve toets aan art. 64 Vw 2000 voor uitvaardigen inreisverbod / Art. 66a lid 1 sub a Vw 2000
145 ve16000760 2016-04-13, ABRvS, 201508292/1/V3 JV 2016/145 [ECLI:NL:RVS:2016:1089]
Voortduren grensdetentie op nieuwe grondslag vereist nieuw besluit / Omzetting art. 6a Vw 2000 naar art. 6 lid 3 Vw 2000
146 ve16000785 2016-04-20, ABRvS, 201505718/1/V1 JV 2016/146 [ECLI:NL:RVS:2016:1160]
Afwijzing verlenging reguliere vergunning o.g.v. openbare orde / Art. 8 EVRM / Maslov / Ondeugdelijke motivering / Vreemdeling heeft als meerderjarige geen ernstig misdrijf begaan / Verminderd recidiverisico volgens reclassering
147 ve16000784 2016-04-20, ABRvS, 201507326/1/V1 JV 2016/147 nt. H. Heinink [ECLI:NL:RVS:2016:1163]
Intrekking vergunning wegens niet meer voldoen aan beperking verblijf bij partner / Huisbezoek in strijd met Awbi / Bewijsuitsluiting
148 ve16000699 2016-03-15, VK Rb Den Haag (mk), AWB 15/16998 JV 2016/148 [ECLI:NL:RBDHA:2016:5342]
Intrekking visa / Schadevergoeding / Sprekers evenement / Terrorisme / Gevaar openbare orde / Visumcode / Organisator evenement wel belanghebbende, maar geen recht van beroep / ImmateriŽle schade sprekers niet aannemelijk