Inhoudsopgave JV

JV 2016 aflevering 9
Nr.
168 ve16000923 2016-02-09, EHRM, 39670/11 (F.A. - Nederland) JV 2016/168 nt. M.L van Riel [ECLI:CE:ECHR:2016:0209DEC003967011]
Asiel / Ongetrouwde vrouw met kinderen / Ongehuwd geslachtsverkeer buiten Iran / Vergunning verblijf bij partner verlopen / MVV-vereiste / Gezinsleven / Geen reguliere aanvraag wegens gezinsleven of aanvraag verlenging verlopen reguliere vergunning gedaan / Klacht voorbarig
169 ve16000869 2016-05-03, EHRM, 56796/13 (Abdi Mahamud - Malta) JV 2016/169 nt. H. Battjes [ECLI:CE:ECHR:2016:0503JUD005679613]
Kwetsbaarheid en complex van factoren leidt tot schending van 3 EVRM en bewaringssituatie Malta in strijd met 5 lid 1 en 4 EVRM
170 ve16000901 2016-05-10, EHRM, 49867/08 (Babajanov - Turkije) JV 2016/170 nt. K.M. Zwaan [ECLI:CE:ECHR:2016:0510JUD004986708]
Detentie en uitzetting Oezbeekse asielzoeker door Turkije naar Iran in 2008 / Schending van artt. 3 en 5 EVRM / Klacht over dreigende uitzetting niet ontvankelijk
171 ve16000781 2016-04-21, HvJEU, C-558/14 (Khachab) JV 2016/171 nt. M. Wiersma [ECLI:EU:C:2016:285]
Gezinshereniging / Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / Ex-antebeoordeling / Vooruitzicht stabiele en regelmatige inkomsten gebaseerd op ontwikkeling inkomenspositie gezinshereniger in zes maanden voorafgaand aan het verzoek / Evenredigheidsbeginsel
172 ve16000921 2016-04-06, ABRvS, 201500099/1/A2 JV 2016/172 nt. P.E. Minderhoud tevens bij JV 2016/153 [ECLI:NL:RVS:2016:929]
Sociale zekerheid / Toeslagen / Verblijfsvergunning toeslagpartner met terugwerkende kracht ingetrokken / Fraude / Tijdens procedure verlenging verblijfsvergunning wel rechtmatig verblijf
173 ve16000718 2016-04-13, ABRvS, 201506230/1/V6 JV 2016/173 nt. P.J. Krop [ECLI:NL:RVS:2016:995]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Schilderwerkzaamheden / Bulgaren / Managementovereenkomst / Rol bevoegde gevolmachtigde zo beperkt dat geen sprake is van een werkgever a.b.i. Wav
174 ve16000806 2016-04-19, ABRvS, 201504117/1/V2 JV 2016/174 nt. P. Boeles [ECLI:NL:RVS:2016:1156]
Bewijs rechtmatig verblijf als familielid Unieburger / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Verblijf bij meerderjarige zoon / Situatie van reŽle afhankelijkheid / Noodzaak voor ontvangen materiŽle steun in Ghana niet aangetoond
175 ve16000894 2016-04-22, ABRvS, 201600098/1/V2 JV 2016/175 nt. H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2016:1168]
Terugkeer / SomaliŽ / Mogadishu / Al-Shabaab / Art. 3 EVRM / Ambtsbericht / Gewone terugkeerders uit de diaspora behoren niet tot de zorgvuldig geselecteerde doelwitten door Al-Shabaab / Alleenstaande vrouw / Sociaal netwerk bij terugkeer
176 ve16000902 2016-05-02, ABRvS, 201503872/1/V3 JV 2016/176 nt. M.A.K. Klaassen [ECLI:NL:RVS:2016:1286]
Art. 8 EVRM / Onrechtmatig verblijf bij oma in Nederland sinds driejarige leeftijd / Strafrechtelijke antecedenten / Werkinstructie 2015/4 / Arrest Butt / Sterke banden met Nederland, nauwelijks banden met Marokko
177 ve16000954 2016-05-10, ABRvS, 201600125/1/V3 JV 2016/177 [ECLI:NL:RVS:2016:1367]
Aanvraag asiel / Dublinverordening 604/2013/EU / Art. 5 Uitvoeringsverordening 1560/2003 / Verzoek om heroverweging na eerdere weigering claimverzoek door Frankrijk / Termijn van de behandeling niet onredelijk lang / Geen aanleiding tot het stellen van prejudiciŽle vragen
178 ve16000978 2016-05-13, ABRvS, 201600224/1/V3 JV 2016/178 nt. G.N. Cornelisse [ECLI:NL:RVS:2016:1624]
Bewaring / Art. 59b lid 1 sub b Vw / Overwegingen over art. 8 lid 3 onder b Opvangrichtlijn in arrest N. gelden ook voor overige in art. 8 lid 3 gestelde gronden / Geen prejudiciŽle vraag
179 ve16000969 2016-05-13, ABRvS, 201507729/1/V3 JV 2016/179 [ECLI:NL:RVS:2016:1382]
Art. 64 Vw / HIV / Medische noodsituatie / Vraagstelling in BMA-advies niet cf. toetsingskader art. 3 EVRM
180 ve16001035 2016-05-17, ABRvS, 201506251/1/V1 JV 2016/180 [ECLI:NL:RVS:2016:1441]
Aanvraag asiel / Artikel 1(F) Vluchtelingenverdrag / Inreisverbod / SyriŽ / Personal participation
181 ve16001014 2016-05-17, ABRvS, 201508484/1/V2 JV 2016/181 [ECLI:NL:RVS:2016:1293]
Asielaanvraag / Art. 32 lid 2 Procedurerichtlijn 2013/32/EU / Geen vaste volgorde in beoordeling asielverzoek / Kennelijk ongegrond na inhoudelijke beoordeling
182 ve16001013 2016-05-17, ABRvS, 201600312/1/V2 JV 2016/182 [ECLI:NL:RVS:2016:1442]
Asielaanvraag / Procedurerichtlijn 2013/32 / Uitleg inconsequente en tegenstrijdige verklaringen als reden voor kennelijke ongegrondheid / Volgorde beoordeling asielaanvraag
183 ve16001032 2016-05-20, ABRvS, 201600956/1/V3 JV 2016/183 [ECLI:NL:RVS:2016:1448]
Grensdetentie / Aanvang in Huis van Bewaring / Ontbreken plaatsingsbeschikking / Overplaatsing naar Justitieel Complex Schiphol / Verblijf in HvB en vervoer naar JCS vallen niet onder (duur) overbrenging
184 ve16001026 2016-05-25, ABRvS, 201507011/1/V6 JV 2016/184 [ECLI:NL:RVS:2016:1398]
Afwijzing verzoek om opheffing inburgeringsplicht / Niet aangetoond dat het redelijkerwijs niet mogelijk is het examen te halen / Leervermogen / Overeenkomst Nederland en Marokko / Associatie overeenkomst EG en Marokko
185 ve16001062 2016-05-25, ABRvS, 201600097/1/V1 JV 2016/185 JV 2016/185 [ECLI:NL:RVS:2016:1543]
Mvv-aanvraag moeder en kind / Art. 8 EVRM / Banden minderjarig kind met Nederland ten onrechte niet in belangenafweging betrokken / Irak
186 ve16000981 2016-05-18, VK Rb Den Haag zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 14/27806 JV 2016/186 [ECLI:NL:RBDHA:2016:5480]
Asiel / Unierechtelijke harmonisatie / Art. 15 sub c Definitierichtlijn / Reden waarom andere lidstaten gezamenlijk ambtsbericht LibiŽ anders duiden is relevant / Motiveringsgebrek
187 ve16001023 2016-05-03, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 15/17813 JV 2016/187 [ECLI:NL:RBDHA:2016:5566]
Terugkeerbesluit / Inreisverbod / Vrijstelling visumplicht voor AlbaniŽr met biometrisch paspoort / Vervalst reisdocument / Niet onderzocht of gedragingen daadwerkelijk en actueel gevaar vormen
188 ve16001075 2016-05-27, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 15/23150 JV 2016/188
Asiel / Geloofwaardigheidsbeoordeling homoseksualiteit / Iran / Werkinstructies 2014/10 en 2015/9 / Uit besluit blijkt niet dat de relevante elementen in onderlinge samenhang zijn gewogen