Inhoudsopgave JV

JV 2017 aflevering 1
Nr.
1 ve16002104 2016-10-13, EHRM, 11981/15 (B.A.C. - Griekenland) JV 2017/1 nt. E.R. Brouwer [ECLI:CE:ECHR:2016:1013JUD001198115]
Asiel / Griekenland / Geen rechtvaardiging voor 14 jaar niet beslissen op bezwaar in asielprocedure van Turkse politiek activist / Schending van artt. 8 (privťleven) en 13 EVRM / ReŽel risico op schending art. 3 EVRM bij terugkeer
2 ve16002215 2016-11-08, EHRM, 56971/10 (El Ghatet - Zwitserland) JV 2017/2 nt. E. Hilbrink [ECLI:CE:ECHR:2016:1108JUD005697110]
Gezinshereniging / Belang van het t.t.v. de aanvraag minderjarige kind onvoldoende centraal in belangenafweging / Schending van art. 8 EVRM (gezinsleven)
3 ve16002112 2016-10-25, ABRvS, 201604780/1/V3 JV 2017/3 nt H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2016:2931]
Onvoldoende gemotiveerd geen toepassing gegeven aan art. 17 lid 1 Dublin III / Bulgarije / Asielzoeker met psychische problemen
4 ve16002204 2016-11-02, ABRvS, 201606452/1/V2 JV 2017/4 nt K.M. Zwaan [ECLI:NL:RVS:2016:2993]
Herhaalde asielaanvraag / Afghanistan / Bekeerling / Zorgvuldigheid gehoor / Verstandelijk vermogen vreemdeling / Gebruikte onderzoeksmethode houdt geen rekening met culturele achtergrond, analfabetisme en taalproblemen
5 ve16002200 2016-11-03, ABRvS, 201600651/1/V2, JV 2017/5 [ECLI:NL:RVS:2016:2999]
Asiel / Procedurerichtlijn / Advies FMMU / Inhoudelijke beoordeling aanvraag / Grondslag standpunt afwijzing / Volledige vernietiging
6 ve16002189 2016-11-09, ABRvS, 201601761/1/V6 JV 2017/6 nt. G.R. de Groot [ECLI:NL:RVS:2016:2955]
Intrekking naturalisatie / Als naturalisandus, met vergunning voor verblijf bij partner, kind bij andere vrouw niet vermeld / Artt. 7, 8 lid 1 sub b en 14 lid 1 RWN
7 ve16002256 2016-11-10, ABRvS, 201604487/1/V3, JV 2017/7 [ECLI:NL:RVS:2016:3077]
Medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw) / Beschikbaarheid HIV-medicatie in Zimbabwe / BMA-advies / Vergewisplicht
8 ve16002223 2016-11-11, ABRvS, 201506840/1/V1 JV 2017/8 nt. S.H.J.M. Roelofs [ECLI:NL:RVS:2016:3079]
Leges aanvraag verblijfsvergunning arbeid in loondienst / Meestbegunstigingsclausule in Nederlands-Japans Verdrag / Geen beroep mogelijk op Nederlands-Zwitsers Tractaat / Door Overeenkomst EG-Zwitserland bevinden Zwitsers zich niet meer in met derdelanders vergelijkbare situatie
9 ve16002232 2016-11-15, ABRvS, 201508677/1/V2, JV2017/9 nt. H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2016:3009]
Asiel / Geloofwaardigheid / Rechterlijke toetsing / Intensiteit afhankelijk van beslissingsruimte / Volledig en ex nunc onderzoek / Authenticiteit vonnis / Implementatie art. 46 lid 3 Richtlijn 2013/32 in art. 83a Vw 2000 / Art. 47 Handvest
10 ve16002308 2016-11-17, ABRvS, 201603107/1/V1, JV 2017/10 [ECLI:NL:RVS:2016:3150]
Gezinshereniging / Art. 8 EVRM / Arrest Butt / Motiveringsgebrek / Eerder rechtmatig verblijf als alleenstaande minderjarige / Angola / Sterke banden met Nederland
11 ve16002319 2016-11-21, ABRvS, 201602377/1/V2, JV 2017/11 [ECLI:NL:RVS:2016:3083]
Asielaanvraag / Irak / Vestigingsalternatief Bagdad / Toetsing ex-nunc / Rekrutering Hashd / Toegang tot Bagdad / Sociaal economische omstandigheden van de stad
12 ve16002303 2016-10-28, CRvB, 15/4524 WWB, JV 2017/12 [ECLI:NL:CRVB:2016:4139]
Sociale zekerheid / Uitsluiting van bijstand in eerste drie maanden van verblijf als Unieburger in strijd met EVSMB / Voorbehoud dat aansluit bij art. 24 lid 2 Richtlijn 2004/38 heeft rechtskracht vanaf 22 februari 2016
13 ve16002295 2016-10-10, Rb Den Haag zp Zwolle, AWB 16/18209, JV 2017/13
Asielaanvraag / Dublinverordening 604/2013 / Beslistermijn / Art. 31 lid 3 Procedurerichtlijn 2013/32 / Niet-tijdig beslissen / Hongarije
14 ve16002246 2016-10-18, Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 16/10295, 16/10293 e.a., JV 2017/14 [ECLI:NL:RBAMS:2016:6587]
Wedertoelating / Voor Amerikaanse, die grootste deel van haar leven in de VS heeft gewoond, is Nederland niet het meest aangewezen land
15 ve16002286 2016-11-10, VK Rb Den Haag zp Middelburg, AWB 16/17355, JV 2017/15 [ECLI:NL:RBDHA:2016:13810]
Verblijfsvergunning arbeid als kennismigrant / Doordat de opbouw van de kostprijs van de leges voor deze verblijfsaanvraag niet inzichtelijk is, is het besluit onvoldoende gemotiveerd / Wet Momi
16 ve16002364 2016-11-15, VK Rb Den Haag zp Utrecht, NL16/3096, JV 2017/16 [ECLI:NL:RBDHA:2016:14565]
Vreemdelingenbewaring / Afghanistan / Opheffingsbesluit / Aanvraag niet louter ingediend om terugkeerhandelingen te verijdelen
17 ve16002278 2016-11-17, Rb Den Haag (mk) (civiel), C/09/493932, HA RK 15-332, JV 2017/17 [ECLI:NL:RBDHA:2016:14425]
Vaststelling Nederlandse nationaliteit / Kind uit bigaam huwelijk / Erkenning in Marokko tot stand gekomen familierechtelijke betrekking / Artt. 10:32, 10:100 en 10:101 BW / Art. 3 IVRK / PrejudiciŽle vragen
18 ve16002281 2016-11-18, VK Rb Den Haag zp Middelburg, NL16.3092, NL16.3091, JV 2017/18 [ECLI:NL:RBDHA:2016:14108]
Asiel / Aanvraag kennelijk ongegrond o.g.v. art 30b lid 1 onder a Vw / Uitsluitend economische motieven / Marokko