Inhoudsopgave JV

JV 2017 aflevering 11
Nr.
175 ve17001113 2017-06-01, EHRM, 30441/09 (KŘlekci - Oostenrijk) JV 2017/175 [ECLI:CE:ECHR:2017:0601JUD003044109]
Uitzetting / Art. 8 EVRM / Jeugdcriminaliteit / Na vrijlating in 2007 is eiser in 2010 uitgezet naar Turkije op 19-jarige leeftijd / Ernst misdrijf en gedrag na vrijlating / Inreisverbod vijf jaar geen disproportionele maatregel
176 ve17001269 2017-06-20, EHRM, 41282/16 (M.O. - Zwitserland) JV 2017/176 nt H. Battjes [ECLI:CE:ECHR:2017:0620JUD004128216]
Uitzetting / Algemene situatie in Eritrea brengt niet automatisch een schending van art. 3 EVRM mee in geval van terugkeer / Hof volgt geloofwaardigheidsoordeel nationale rechter / Illegale uitreis kan niet worden aangenomen als individuele asielrelaas ongeloofwaardig is / Klacht art. 4 EVRM niet-ontvankelijk
177 ve17001310 2017-06-21, HvJEU, C-9/16 (A) JV 2017/177 [ECLI:EU:C:2017:483]
Identiteitscontrole o.g.v. nationale regeling ter voorkoming van illegale binnenkomst en strafbare feiten / Aanhouding voetganger op weg naar station / Verkapte grenscontrole / Arrest Melki en Abdeli / Art. 67 lid 2 VWEU / Artt. 20 en 21 Schengengrenscode
178 ve17001309 2017-06-21, HvJEU, C-449/16 (Martinez Silva) JV 2017/178 [ECLI:EU:C:2017:485]
Sociale zekerheid / Gezinsbijslag / Werknemer uit derde land / Gelijke behandeling / Vo 883/2004 / Richtlijn 2011/98 / Geen mogelijkheid beperken recht op uitkering wanneer uitzonderingen richtlijn niet zijn ge´mplementeerd
179 ve17001492 2017-07-13, HvJEU, C-193/16 (E.) JV 2017/179 [ECLI:EU:C:2017:542]
Verwijdering Unieburger / Duurzaam verblijf / Art. 27 lid 1 en 2 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Detentie zonder uitzicht op spoedige invrijheidstelling sluit actuele bedreiging niet uit
180 ve17001162 2017-06-07, ABRvS, 201604794/1/V2, JV 2017/180 nt M.C. Stronks tevens bij JV 2017/175 [ECLI:NL:RVS:2017:1525]
Intrekking VVR onbepaalde tijd / Zwaar inreisverbod / Belangenafweging art. 8 EVRM / Rechtmatig verblijf vanaf 1978 / Recidive, maar afname in aard en ernst van gepleegde strafbare feiten / Ondeugdelijk gemotiveerd waarom zwaar gewicht toekomt aan oude veroordelingen
181 ve17001272 2017-06-15, ABRvS, 201703576/1/V3, JV 2017/181 nt L. Hillary [ECLI:NL:RVS:2017:1601]
Bewaring / Rechtstreekse werking art. 28 Dublinverordening / Objectieve criteria voor risico op onderduiken moeten zijn vastgelegd in nationale wetgeving / Al Chador, dwingende bepaling van algemene strekking / Uit wetsgeschiedenis volgt dat de in de Vw 2000 vervatte criteria voor het risico op onderduiken eveneens op Dublinclaimanten van toepassing moeten worden geacht.
182 ve17001352 2017-06-30, ABRvS, 201608140/1/V1, JV 2017/182 [ECLI:NL:RVS:2017:1674]
Medisch uitzetbeletsel / Rechterlijke toetsing BMA-advies / Compensatie ongelijke procesposities / Equality of arms / Toetsingskader benoemen onafhankelijk medische deskundige / Arrest Korosec
183 ve17001469 2017-07-06, ABRvS, 201609769/1/V1, JV 2017/183 [ECLI:NL:RVS:2017:1834]
VVA-bep. / Herhaaldelijke legale in- en uitreis Eritrea / Behandeling in strijd met art. 3 EVRM niet aannemelijk bij vrijwillige terugkeer / Ambtsbericht 2017 situatie niet wezenlijk anders
184 ve17001465 2017-07-07, ABRvS, 201701055/1/V2, JV 2017/184 [ECLI:NL:RVS:2017:1838]
Asielaanvraag / Rechtbank heeft aanwijzing van GeorgiŰ als veilig land van herkomst ten onrechte onverbindend verklaard / Mogelijkheid aanmerking veilig land van herkomst met uitzondering gedeelte van dat land / Procedurerichtlijn / Beoordeling juridische en feitelijke situatie
185 ve17001555 2017-07-14, Vzr CRvB, 17/3739 WWB-VV, JV 2017/185 [ECLI:NL:CRVB:2017:2420]
Voorlopige voorziening / Toepassing arrest Chavez-Vilchez / Vaststellen van identiteit - nationaliteit / Recht op bijstand en-of kinderbijslag / Derdelander / Spoedeisend belang / Voorschotten bijstand en kinderbijslag
186 ve17001200 2017-05-08, VK Rb Den Haag zp Amsterdam (mk), AWB 16/17782, JV 2017/186 nt M.Y.A. Zieck [ECLI:NL:RBDHA:2017:5945]
Asiel / Voormalig lid Sjiitische Iraanse Volksmoedjahedien / Twijfels aan juistheid en volledigheid ambtsbericht / Lot van ex-leden van de MEK die terugkeren naar Iran onduidelijk
187 ve17001491 2017-07-07, VK Rb Den Haag zp Arnhem (mk), AWB 17/79, JV 2017/187 [ECLI:NL:RBDHA:2017:9704]
Geen aanspraak op Rva-verstrekkingen / Statushouder in afwachting van toewijzing reguliere woning / Tweemaal niet aan meldplicht voldaan / Art. 32 Definitierichtlijn is in Huisvestingswet ge´mplementeerde anti-discriminatiebepaling
188 ve17001487 2017-05-19, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 17/8713, 17/8878 e.a., JV 2017/188 [ECLI:NL:RBDHA:2017:7656]
Dublin Duitsland / Artt. 16, 17 / Afhankelijkheidsrelatie / Huisarts en psychiater geven aan dat de aanwezigheid van eiseres noodzakelijk is voor het herstel van de moeder / Verweerder had afhankelijkheidsrelatie nader moeten onderzoeken / Verweerder had BMA advies moeten opvragen