Inhoudsopgave JV

JV 2017 aflevering 12
Nr.
189 ve17000496 2017-02-07, EHRM, 42387/13 (K2-Verenigd Koninkrijk), JV 2017/189 nt. G.R. de Groot [ECLI:CE:ECHR:2017:0207DEC004238713]
Intrekken nationaliteit genaturaliseerde Brit / Verdenking terroristische activiteiten / Al-Shabaab / Soedan / Vrijwillig vertrek / Geen positieve verplichting terugkeer te faciliteren zodat betrokkene beroep kan instellen / Niet staatloos
190 ve17001643 2017-07-26, HvJ EU, C-225/16 (Ouhrami), JV 2017/190 nt. A. Pahladsingh [ECLI:EU:C:2017:590]
Art. 11 lid 2 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Berekening duur inreisverbod vanaf tijdstip verlaten EU
191 ve17000637 2017-03-31, Hoge Raad (civiel), 16/02732, JV 2017/191 nt. G.R. de Groot [ECLI:NL:HR:2017:570]
Vaststellen Nederlandse nationaliteit / Suriname / RWN / Eis dat bewijs van biologische afstamming binnen een jaar na erkenning wordt overgelegd / Art. 14 EVRM / Art. 8 EVRM / Arrest Genovese/Malta
192 ve17001144 2017-06-07, ABRvS, 201606557/1/V6 JV 2017/192 nt. R.H. van Ooik [ECLI:NL:RVS:2017:1507]
Arbeid in strijd met Wav / Verzoek om herziening boetebesluit / Herhaalde aanvraag / Nova / Essent / Vereisten voor heroverweging arrest Kühne & Heitz / Arresten Arcor en Byankov
193 ve17001391 2017-06-30, ABRvS, 201702288/1/V2, JV 2017/193 [ECLI:NL:RVS:2017:1734]
Asiel / Na sluiting onderzoek overgelegde verklaringen van Afghaanse ambassade over nationaliteit moeder en zus / Rechtbank had onderzoek moeten heropenen
194 ve17001394 2017-06-30, ABRvS, 201703724/1/V3, JV 2017/194 [ECLI:NL:RVS:2017:1736]
Asiel / Dublinverordening / Italië / Dochter met PTSS / Informatie van verpleegkundig specialist GGZ / Annex IX-standaardformulier onvolledig ingevuld / Aanvullende garanties m.b.t. beschikbaarheid psychische zorg
195 ve17001414 2017-07-04, ABRvS, 201604476/1/V1, JV 2017/195 [ECLI:NL:RVS:2017:1725]
Veroordeelde vreemdeling / Geen vertrektermijn / Zwaar inreisverbod voor drie jaar / Onderzoeks- en motiveringsplicht uit arrest Zh. en O. / Unierechtelijk openbare orde-begrip van toepassing als richtlijn lidstaat ruimte laat om openbare orde bij beoordeling te betrekken / Terugkeerrichtlijn 2008/115
196 ve17001379 2017-07-05, ABRvS, 201603422/1/V6, JV 2017/196 nt. P.J. Krop [ECLI:NL:RVS:2017:1819]
Wav boete / Tewerkstelling Roemenen op Nederlandse scheepswerf / Grensoverschrijdende dienstverlening / Bewijsgaring / Eisen aan boeterapport / Voordeel van de twijfel / Arrest Martin Meat
197 ve17001608 2017-07-19, ABRvS, 201600690/1/A2, JV 2017/197 [ECLI:NL:RVS:2017:1970]
Vergoeding rechtsbijstand in voornemenprocedure / Vermelding van zeven punten in besluit tot verlenen toevoeging, maar vergoeding gebaseerd op twee punten / Onevenredige belangenafweging / Handvest en EVRM n.v.t. op voornemenprocedure bij bestuursorgaan / Differentiatie naar uitkomst
198 ve17001773 2017-08-11, ABRvS, 201705485/1/V3, JV 2017/198 [ECLI:NL:RVS:2017:2170]
Grensdetentie / Dublinclaimant / Onjuiste verklaring bij visumaanvraag over voorgenomen duur verblijf valt niet onder art. 5.1b lid 3 onder e Vb 2000 / Geen grond om significant risico op onderduiken aan te nemen
199 ve17001116 2017-04-05, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 16/29684, 16/29685, JV 2017/199 nt. M. Wiersma [ECLI:NL:RBDHA:2017:5331]
Langdurig ingezetene / Arbeid als zelfstandige / Beoordeling inkomensvereiste in richtlijn 2003/109 zelfde als in richtlijn 2003/86 / Arrest Chakroun / Ondernemingsplan en werkgeversverklaringen overgelegd / Motiveringsgebrek