Inhoudsopgave JV

JV 2017 aflevering 13
Nr.
200 ve17001560 2017-07-26, HvJEU (Grote kamer), C-646/16 (Jafari) JV 2017/200 nt H. Battjes [ECLI:EU:C:2017:586]
Artt. 2, 12 en 13 Dublinverordening / Verhouding met Schengengrenscode 562/2006 / Feitelijk dulden binnenkomt asielzoekers t.b.v. doorreis / Visum / Illegaal grens overschrijden / Toegang verlenen / Oostenrijk
201 ve17001562 2017-07-26, HvJEU (Grote kamer), C-670/16 (Mengesteab) JV 2017/201 nt H. Battjes [ECLI:EU:C:2017:587]
Dublin / Termijn indienen overnameverzoek / Verantwoordelijkheid bij verstrijken termijn / Bewijs van aanmelding als asielzoeker / Vertraging tussen asielaanvraag en afgifte bewijs van aanmelding
202 ve17001342 2017-06-14, ABRvS, 201607767/1/V6, JV 2017/202 nt K.M de Vries [ECLI:NL:RVS:2017:1576]
Inburgeringsplicht / Boete voor het niet binnen de gestelde verlengde termijn behalen van het inburgeringsexamen / Psychische en lichamelijke klachten / Lage GAF-score / Niet aannemelijk gemaakt dat appellant geen verwijt treft
203 ve17001425 2017-07-03, ABRvS, 201703480/1/V2, JV 2017/203 nt H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2017:1744]
VVA-bep. / Irak / Bagdad / Vestigingsalternatief / Uit rapport UNHCR kan niet worden afgeleid dat positie soennieten in Bagdad significant verslechterd is t.o.v. ambtsbericht 2016
204 ve17001417 2017-07-05, ABRvS, 201605550/1/V1, JV 2017/204 nt C.H. Slingenberg [ECLI:NL:RVS:2017:1826]
Weigering toegang VBL / Daadwerkelijke bereidheid om mee te werken aan vertrek naar land van herkomst / Uit motivering SvV&J blijkt niet dat veranderingen in overweging zijn genomen die maken dat vreemdeling meewerkt aan zijn vertrek / Onzorgvuldige voorbereiding
205 ve17001738 2017-08-03, ABRvS, 201607960/1/V1, JV 2017/205 nt M. Klaassen [ECLI:NL:RVS:2017:2050]
Intrekking verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd / Band tussen grootouder en kleinkind geen 'more than normal emotional ties' toets maar kwestie van feitelijke aard / Belangenafweging / Geen schending art. 8 EVRM
206 ve17001786 2017-08-07, ABRvS, 201704953/1/V3, JV 2017/206 nt P. Boeles [ECLI:NL:RVS:2017:2125]
Grensdetentie / Zweeds Schengenvisum voor kort verblijf / Asielwens / Langdurig verblijf beoogd / Nederland niet op voorgeschreven wijze binnengekomen / Onvoldoende middelen van bestaan
207 ve17001776 2017-08-10, ABRvS, 201701623/1/V3, JV 2017/207 [ECLI:NL:RVS:2017:2162]
Asiel / Dublinoverdracht / Geen zelfstandig vertrek, omdat Duitse autoriteiten dat niet wensen / Geen rangorde in wijzen van overdracht genoemd in art. 7 Uitvoeringsverordening 1560/2003
208 ve17001858 2017-08-17, ABRvS, 201605541/1/V3, JV 2017/208 [ECLI:NL:RVS:2017:2223]
Asiel / Dublin / Met beschikbaar dactyloscopisch onderzoek staat verantwoordelijke lidstaat nog niet vast / Pas na nader gehoor overnameverzoek aan KroatiŽ doen, betekent niet dat staatssecretaris zich verantwoordelijk heeft geacht voor inhoudelijke behandeling / Overdracht niet onevenredig hard
209 ve17001860 2017-08-24, ABRvS, 201605630/1/V3, JV 2017/209 [ECLI:NL:RVS:2017:2289]
Art. 18 lid 1 Dublinverordening 604/2013 / Geen asielaanvraag in ItaliŽ / Onjuiste claimgrond / Fictief claimakkoord / Verantwoordelijkheid ItaliŽ niet vervallen / Rechtsgevolgen blijven in stand
210 ve17001881 2017-08-25, ABRvS, 201701853/1/V1, JV 2017/210 [ECLI:NL:RVS:2017:2293]
Weigering onderdak of leefgeld aan niet uitzetbare 1(F)'er / Koppelingsbeginsel / Geen inactiviteit of officiŽle onverschilligheid / Geen positieve verplichting o.g.v. art. 8 EVRM
211 ve17001903 2017-09-01, ABRvS, 201601202/1/V2, JV 2017/211 [ECLI:NL:RVS:2017:2377]
Asiel / Tegenwerping art. 1(F), niet-politieke misdrijven / Verwijzing naar uitleveringsverzoek en uitleveringsprocedure volstaat niet / Uitzetting hangende hoger beroep
212 ve17001889 2017-06-21, VK Rb Den Haag zp Rotterdam, JV 2017/212 AWB 17/7235
Aanvraag maken kosten voor contra-expertise documentenonderzoek / Ontbreken toelichting omtrent referentiemateriaal / COA heeft niet de juiste deskundigheid een oordeel over het referentiemateriaal te kunnen geven
213 ve17001816 2017-07-21, Rb Amsterdam, AMS 16/8027, JV 2017/213 [ECLI:NL:RBAMS:2017:5176]
Bestuurlijke boete voor niet tijdig inburgeren / Geen toezegging dat boete uitblijft als eiser binnen extra termijn alsnog NT2 diploma haalt / Niet blijkt dat is gekeken naar omstandigheden die tot matiging moeten leiden
214 ve17001796 2017-07-25, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 17/2160, JV 2017/214 [ECLI:NL:RBDHA:2017:9159]
Asielaanvraag ingewilligd / Vaststelling staatloosheid / Palestijnse / Geen procesbelang omdat asielaanvraag niet tevens vaststelling van nationaliteit of staatloosheid omvat / Kan gemeente verzoeken om wijziging gegevens in BRP