Inhoudsopgave JV

JV 2017 aflevering 14
Nr.
215 ve17001956 2017-09-13, HvJEU, C-60/16 (Khir Amayry) JV 2017/215 [ECLI:EU:C:2017:675]
Art. 28 Dublinverordening 604/2013/EU / Maximale duur bewaring over te dragen asielzoeker / Na opschorting overdrachtsbesluit / Art. 6 Handvest grondrechten EU
216 ve17001954 2017-09-14, HvJEU, C-184/16 (Petrea) JV 2017/216 nt P. Boeles [ECLI:EU:C:2017:684]
Verblijf Unieburger in andere lidstaat in weerwil van ongewenstverklaring / Rechtmatigheid intrekking verklaring van inschrijving en tweede besluit tot verwijdering / Verblijfsrichtlijn / Personele werkingssfeer Terugkeerrichtlijn
217 ve17001778 2017-08-09, ABRvS, 201705045/1/V3, JV 2017/217 nt C.J. Ullersma [ECLI:NL:RVS:2017:2160]
Asiel / Art. 9 Dublinverordening / In BRP geregistreerd als echtgenoot van partner die VVA bep. tijd heeft / Op basis van verklaring onder ede / Huwelijksakte vals bevonden / Aan BRP komt geen doorslaggevend belang toe
218 ve17001931 2017-09-11, ABRvS, 201706593/1/V3, JV 2017/218 nt C.A. Groenendijk [ECLI:NL:RVS:2017:2442]
Vreemdelingenbewaring / Verstrijken geldigheidsduur Spaanse verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene betekent niet dat vreemdeling geen verblijfsrecht in Spanje meer heeft
219 ve17001983 2017-09-12, ABRvS, 201700289/1/V3, JV 2017/219 [ECLI:NL:RVS:2017:2484]
Asiel / Art. 17 Dublinverordening 604/2013 / Informatieplicht / Terugnameverzoek vermeldt niet dat broer aanvrager in Nederland woont / Geen bijzondere individuele omstandigheid
220 ve17001989 2017-09-15, ABRvS, 201609005/1/V3, JV 2017/220 [ECLI:NL:RVS:2017:2501]
EU-burger, familielid van / Verblijfsrecht Nigeriaan zou zijn geŽindigd met ontbinding huwelijk met Italiaanse / Begin duurzame relatie is in rechte vast komen te staan, want niet betwist / SvV&J, rechtbank miskennen declaratoire werking afgifte verblijfsdocument
221 ve17001974 2017-09-20, ABRvS, 201604795/1/V1, JV 2017/221 [ECLI:NL:RVS:2017:2492] - prejudiciŽle vragen
Intrekking verblijfsvergunning / Verblijfstitel verkregen op basis van frauduleuze gegevens / Vreemdeling zich hiervan niet bewust / Art. 16 lid 2 onder a Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / Art. 9 lid 1 onder a Langdurig ingezetenenrichtlijn 2003/109
222 ve17002031 2017-09-27, ABRvS, 201606275/1/V3, JV 2017/222 [ECLI:NL:RVS:2017:2572] - prejudiciŽle vragen
Asiel / Artt. 9, 27 Dublinverordening 604/2013/EU / Duitsland / Slechts in ťťn lidstaat beroep op verantwoordelijkheidscriteria mogelijk? / Rechtsmiddelen / Handvest / Ghezelbash en Karim / Belang reeds genomen besluit of intrekking verzoek
223 ve17002001 2017-09-20, VK Rb Den Haag zp Groningen (mk), 17/3487, JV 2017/223 [ECLI:NL:RBDHA:2017:10855]
Intrekking asielvergunning onbepaalde tijd / Glijdende schaal / PIJ-maatregel niet gelijk te stellen met gevangenisstraf of TBS / Geen wettelijke basis voor toepassing art. 3:86 lid 3 Vb
224 ve17002003 2017-07-19, VK Rb Den Haag zp Rotterdam, 17/12488, JV 2017/224 [ECLI:NL:RBDHA:2017:10783]
Dublinverordening 604/2013 / Noorwegen / Niet vragen zienswijze over aangezochte lidstaat strijdig met verdedigingsbeginsel, tenzij andere uitkomst uitgesloten
225 ve17001966 2017-07-24, VK Rb Den Haag zp Arnhem, AWB 17/1433, JV 2017/225 [ECLI:NL:RBDHA:2017:10630]
Mvv-aanvraag voor alleenstaande bejaarde moeder in SyriŽ / Art. 8 EVRM / Meer dan normale emotionele banden alleen van belang voor vaststelling van gezinsleven / Ten onrechte B7/3.8.1 (oud) Vc 2000 toegepast
226 ve17002041 2017-09-14, VK Rb Den Haag zp Roermond, NL17.1591, JV 2017/226
Herhaalde asielaanvraag / Palestijnen / Definitierichtlijn art. 15 c / Vestigingsalternatief Bagdad / Ambtsbericht / Geen incidentele gebeurtenissen / motiveringsgebrek