Inhoudsopgave JV

JV 2017 aflevering 3
Nr.
47 ve16002524 2016-12-15, HvJEU, C-401/15, C-401/14, e.a. (Depesme en Kerrou) JV 2017/47 nt. P. E. Minderhoud [ECLI:EU:C:2016:955]
Studiefinanciering / ReŽle mate van verbondenheid met samenleving en arbeidsmarkt / Verordening 492/2011 art. 7 lid 2 / Vrij verkeer werknemers / Kind grensarbeider / Sociale voordelen wanneer werknemer voorziet in het onderhoud van het kind
48 ve16002214 2016-11-08, ABRvS, 201507441/1/V3, JV 2017/48 [ECLI:NL:RVS:2016:3012]
Bij elk zwaar inreisverbod, ongeacht de duur, geldt het Unierechtelijk openbare ordecriterium / Art. 11 lid 2 Terugkeerrichtlijn / Bedreiging voor de openbare orde onvoldoende gemotiveerd
49 ve16002190 2016-11-09, ABRvS, 201600351/1/V6, JV 2017/49 [ECLI:NL:RVS:2016:2952]
Wav boete / Bulgaarse arbeiders / Sloopwerkzaamheden / Fouten in boeterapport niet fataal / Niet onrechtmatig binnentreden door arbeidsinspecteurs / Verwijtbaarheid
50 ve16002486 2016-12-20, Vzr ABRvS, 201609138/3/V2, JV 2017/50 [ECLI:NL:RVS:2016:3350]
Wijziging schorsingspraktijk van asielbesluiten bij Afdeling bestuursrechtspraak n.a.v. EHRM-arrest A.M. / Wetgever aan zet / Uitzondering voor veilige land van herkomst
51 ve17000048 2016-12-27, ABRvS, 201604796/1/V2, JV 2017/51 nt. T. P. Spijkerboer [ECLI:NL:RVS:2016:3504]
Asiel / Congo / Art. 3 EVRM / Na terugkeer in grotere mate invulling geven aan homoseksualiteit / Risico weer slachtoffer te worden van homofoob geweld / Kinshasa als beschermingsalternatief / Gebrekkige motivering
52 ve17000074 2017-01-05, ABRvS, 201603249/1/V2, JV 2017/52 [ECLI:NL:RVS:2017:7]
Asiel / Egypte / Koptische christen / Conflict huurbaas / Integrale geloofwaardigheidsbeoordeling / SvV&J moet doorwerking van de ongeloofwaardigheid van een relevant element binnen een asielrelaas motiveren
53 ve17000101 2017-01-12, ABRvS, 201607398/1/V1, JV 2017/53 [ECLI:NL:RVS:2017:62]
Asielaanvraag / Voldoende onderzocht en deugdelijk gemotiveerd dat MacedoniŽ veilig land van herkomst is / Roma / Geen discriminatie Roma
54 ve17000072 2016-12-26, VK Rb Den Haag zp Amsterdam (mk), AWB 15/19047, JV 2017/54 nt. H. Battjes [ECLI:NL:RBDHA:2016:16530]
Asielaanvraag / Minderjarige / Documentloos / Nationaliteit onbekend / Voor vluchtelingschap moet nationaliteit vaststaan / Voor toetsing art. 3 EVRM risico niet vereist dat nationaliteit vast staat
55 ve17000059 2016-10-31, VK Rb Den Haag zp Amsterdam (mk), AWB 15/14321, 15/14322, e.a., JV 2017/55
Burgemeesterbrieven / Rechtsmiddelen / Verzoek gebruik re maken van discretionaire bevoegdheid / Geen belanghebbende / Geen feitelijke handeling / Leges, mvv-vereiste en verschil in ingangsdatum van verblijfsvergunning niet onevenredig bezwarend / Verblijfsaanvraag adequate rechtsingang
56 ve17000146 2017-01-18, VK Rb Den Haag zp Arnhem (mk), AWB 16/733, 16/735 e.a., JV 2017/56 [ECLI:NL:RBDHA:2017:484]
Intrekking VVA-bep / Door komst vader resp. echtgenoot niet langer sprake van alleenstaande vrouw / Art. 1A Vluchtelingenverdrag / Aanpassen levensstijl naar in Afghanistan geldende normen kan niet worden verlangd
57 ve16002383 2016-11-25, VK Rb Den Haag zp Middelburg, AWB 16/18420, JV 2017/57 nt. M. Wiersma [ECLI:NL:RBDHA:2016:14395]
Wijziging verblijfsdoel / Nieuwe partner / Middelenvereiste / Arresten Khachab en Chakroun / Inkomen referente voldoet niet aan minimumnorm / Door eisers inkomen niet in beoordeling mee te nemen doet SvV&J afbreuk aan doel van Richtlijn 2003/86
58 ve17000025 2016-12-30, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 16/7039, JV 2017/58 [ECLI:NL:RBDHA:2016:16814] - Einduitspraak
Einde verblijfsrecht van partner EU-onderdaan wegens beŽindiging relatie / Voortgezet verblijf / Driejaarstermijn / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Aanvangsdatum deugdelijk bewezen relatie / Bewijsmiddelen / Motiveringsgebrek