Inhoudsopgave JV

JV 2017 aflevering 4
Nr.
59 ve16002459 2016-12-05, ABRvS, 201604677/1/V2 JV 2017/59 nt. A.A.M. Schrauwen [ECLI:NL:RVS:2016:3231]
Intrekking verblijfsvergunning asiel / Veiligheidssituatie in LibiŽ, in het bijzonder Tripoli / Ander oordeel ons omringende landen / Geen prejudiciŽle vragen, want geen nadere uitleg Unierecht maar beoordeling feitelijke situatie
60 ve17000044 2016-12-27, ABRvS, 201602049/1/V3 JV 2017/60 nt. M.J. Bothof [ECLI:NL:RVS:2016:3505]
Art. 16 lid Dublinverordening / Asielzoekster verleent mantelzorg aan broer met psychische problemen / Afhankelijkheidsrelatie / (Gedwongen) opname geen aanvaardbaar alternatief
61 ve16002548 2016-12-28, ABRvS, 201602952/1/V6 JV 2017/61 [ECLI:NL:RVS:2016:3472]
Wav boete / Kennismigrant / Arbeid zonder TWV / Uitzendwerk / Uitbetalingen voor vakantie- en feestdagen cf CAO tellen mee voor berekening loonnormbedrag / Art. 1d lid 1 onder a, sub 1 BuWav
62 ve17000195 2017-01-17, ABRvS, 201609208/1/V3 JV 2017/62 [ECLI:NL:RVS:2017:133]
Bewaring / Rechtsmiddelen / Geen wijziging wettelijke grondslag / Categoriewijziging betreft voortduren van reeds opgelegde bewaring / Afdeling onbevoegd
63 ve17000194 2017-01-18, ABRvS, 201608783/1/V3 JV 2017/63 [ECLI:NL:RVS:2017:136]
Grensdetentie op verkeerde grondslag / Besluit toegang uitgesteld wegens asielaanvraag / Vrijheidsontneming dan slechts o.g.v. art. 6 lid 3 Vw 2000 / Idem ingeval van concrete aanknopingspunten voor Dublinoverdracht
64 ve17000187 2017-01-25, ABRvS, 201602193/1/V6 JV 2017/64 [ECLI:NL:RVS:2017:190]
Inburgeringsvereiste bij naturalisatie / Naturalisatietoets / Advies DUO 'aantoonbaar geleverde inspanningen' geen besluit i.d.z.v. art. 1:3 Awb
65 ve17000303 2017-02-01, ABRvS, 201601214/1/A3 JV 2017/65 [ECLI:NL:RVS:2017:250]
Wijzigen BRP / Herhaalde aanvraag / Nieuw paspoort met gegevens gebaseerd op Iraans geboorteboekje / Nieuwe ne bis in idem-lijn / Art. 2.8 Wet brp
66 ve17000234 2017-02-01, ABRvS, 201604779/1/V6 JV 2017/66 [ECLI:NL:RVS:2017:265]
Wav-boete / Begrip ambtshandeling in de toelichting bij art. 10 Beleidsregel boeteoplegging Wav 2015 / Stukken opvragen bij uitlener van de vreemdelingen / Geen matiging boete, want boeterapport binnen zes maanden na laatste ambtshandeling ingestuurd
67 ve17000306 2017-02-06, ABRvS, 201603944/1/V2 JV 2017/67 [ECLI:NL:RVS:2017:291]
Veilig land van herkomst / AlbaniŽ / Roma / Terugkeerbesluit gelijk genomen met afwijzing / In zienswijze kunnen opkomen tegen onthouden vertrektermijn
68 ve17000275 2017-02-08, ABRvS, 201602834/1/V6 JV 2017/68 [ECLI:NL:RVS:2017:336]
RWN / Verzoek om ontheffing van afstandsverplichting na verlening Nederlanderschap / Directeur Kroatische nationale luchtvaartmaatschappij / Uitzonderingscategorie / Aanvraag en besluit i.d.z.v. art. 1:3 Awb
69 ve17000273 2017-02-08, ABRvS, 201603966/1/V6 JV 2017/69 [ECLI:NL:RVS:2017:338]
Wav boete / Roemenen / Staalwerk op schepen / Grensoverschrijdende dienstverlening / Richtlijn 96/71/EG / Verplaatsing van werknemers / Toezicht en leiding / Arresten Vicoplus en Martin Meat
70 ve17000322 2017-02-15, ABRvS, 201603227/1/V6 JV 2017/70 [ECLI:NL:RVS:2017:430]
Arbeid in strijd met de Wav / Uitgeprocedeerde asielzoeker veegt bladeren en onkruid rond pand waar hij gratis woont / Werkzaamheden hebben hulpverlenend karakter / Geen boete
71 ve17000228 2017-20-01, CRvB, 15/1905 WIA, 15/2949 WIA JV 2017/71 [ECLI:NL:CRVB:2017:304]
Wet WIA / WGA-vervolguitkering / Woonlandbeginsel / Verlaging uitkering in strijd met Sociaal zekerheidsverdrag Nederland-KaapverdiŽ
72 ve17000297 2016-12-06, VK Rb Den Haag zp Haarlem (mk), AWB 15/19507, 15/15361 JV 2017/72 [ECLI:NL:RBDHA:2016:16774] - Einduitspraak
Langdurige verblijvende kinderen / Leges / Voorschrift Vreemdelingen 2000 / Verblijf als familie- of gezinslid / Art. 8 EVRM / Onvoldoende vermogen om de leges te betalen / Geen contact met kerken, liefdadigheidsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties / Noodopvang COA / Extreem formalistisch en onzorgvuldig handelen
73 ve17000248 2017-01-26, VK Rb Den Haag zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 16/10014, JV 2017/73 [ECLI:NL:RBDHA:2017:930]
Leges voor aanvraag erkenning als referent / Bezwaar kennismigranten niet-ontvankelijk / Richtlijn 2011/98 (GVVA) niet van toepassing / Nationaalrechtelijk evenredigheidsbeginsel / Onvoldoende inzicht in concrete opbouw legesbedrag
74 ve16002555 2016-10-14, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 16/14565, 14/14563, JV 2017/74 nt. S. Groen [ECLI:NL:RBDHA:2016:15466]
Verlenging verblijfsvergunning / Arbeid als zelfstandige / Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag / Regels m.b.t oprichting BV gewijzigd / Aanzienlijk kapitaal 25% / Niet gemotiveerd waarom aansluiting gezocht moet worden bij beleidsregel voor VOF
75 ve17000060 2017-01-05, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, NL 16.3397 e.a. JV 2017/75 nt. M.H.K. van Middelkoop
Grensdetentie / Afwijzende asielbesluiten vernietigd / Uitgestelde toegangsweigering / Ingangsdatum onrechtmatigheid maatregel / Schadevergoeding
76 ve17000252 2017-01-23, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 16 / 26611 JV 2017/76 [ECLI:NL:RBDHA:2017:873] - Tussenuitspraak
Dublinverordening 604/2013 / PrejudiciŽle vragen over art.5 lid 2 Uitvoeringsverordening 1560/2003 / Beslistermijn / Aangezochte lidstaat reageert niet binnen termijn / Heroverwegingstermijn / Duitsland / Honger- en dorststaking
77 ve17000309 2017-02-07, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 17/772, 17/775 JV 2017/77 [ECLI:NL:RBDHA:2017:1184]
Herhaalde asielaanvraag / Procedurerichtlijn 2013/32 / Geen verwijtbaarheidstoets bij beoordeling of aanvraag nieuwe elementen of bevindingen bevat / Afghanistan / Taskera