Inhoudsopgave JV

JV 2017 aflevering 7
Nr.
108 ve17000583 2017-03-14, EHRM, 47287/15 (Ilias en Ahmed - Hongarije) JV 2017/108 nt. H. Battjes [ECLI:CE:ECHR:2017:0314JUD004728715]
Asielzoekers zitten 23 dagen vast in grenszone van ServiŽ en Hongarije / Detentie niet bij wet voorzien en niet door rechter getoetst / Omstandigheden niet onmenselijk, maar gebrek aan effectief rechtsmiddel / Risico op ketting-refoulement onvoldoende onderzocht / Schending artt. 3, 5, 13 EVRM
109 ve17000719 2017-04-04, EHRM, 23707/15 (Muzamba Oyaw - BelgiŽ), JV 2017/109 [ECLI:CE:ECHR:2017:0228DEC002370715]
Vreemdelingenbewaring ter fine van uitzetting / Belgische partner zwanger / Twee maanden en 19 dagen detentie niet excessief / Kon contact onderhouden met partner / Vrij gekomen op dag van bevalling / Gerechtvaardigde inmenging gezinsleven / Geen schending van art. 5 lid 1 onder f of art. 8 EVRM
110 ve17000359 2017-02-09, HvJEU, C-560/14 (M.) JV 2017/110 nt. R.W.J. Severijns [ECLI:EU:C:2017:101]
Definitierichtlijn 2004/83/EG / Afzonderlijke, opeenvolgende procedures voor verzoek om toekennen vluchtelingenstatus en verzoek om subsidiaire bescherming / Dan bij verzoek om subsidiaire bescherming in beginsel geen recht op een onderhoud of oproepen getuigen
111 ve17000378 2017-02-16, ABRvS, 201606401/1/V3 JV 2017/111 nt. F.F. Larsson [ECLI:NL:RVS:2017:446]
Dublinverordening 604/2013 / Tijdsverloop tussen uiten wens om asiel aan te vragen en indienen formele asielaanvraag / Terugnameverzoek tijdig ingediend
112 ve17000374 2017-02-20, ABRvS, 201601089/1/V1 JV 2017/112 nt. M.H.A. Strik [ECLI:NL:RVS:2017:455]
MVV / Nareis / Vereiste dat gezinsband al voor binnenkomst moet hebben bestaan / Beleid in C2/4.1 Vc 2000 doet afbreuk aan doel en nuttig effect Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86
113 ve17000414 2017-03-01, ABRvS, 201605152/1/V6 JV 2017/113 nt. G.R. de Groot [ECLI:NL:RVS:2017:555]
Intrekken Nederlanderschap / Als Somalische AMV verblijfsvergunning verkregen / Jemenitisch paspoort / Verblijf in Jemen voor aankomst in Nederland verzwegen / Relevant gegeven / Arrest Rottmann / Unierechtelijke evenredigheidsbeoordeling
114 ve17000526 2017-03-10, ABRvS, 201701129/1/V3 JV 2017/114 [ECLI:NL:RVS:2017:639]
Verlenging bewaringsmaatregel / Onvoldoende meewerken aan vertrek / Onttrekkingsgevaar / Motivering voldoet aan eisen uit arrest Mahdi
115 ve17000569 2017-03-15, ABRvS, 201603294/1/V1 JV 2017/115 nt. M.C. Stronks [ECLI:NL:RVS:2017:721]
Intrekking VVR onbepaalde tijd / Zwaar inreisverbod / Marokkaanse veelpleger / Sinds 1991 in Nederland / Schending hoorplicht in bezwaar / Ernstige en actuele bedreiging openbare orde
116 ve17000571 2017-03-15, ABRvS, 201604419/1/V1 JV 2017/116 nt. P. Boeles [ECLI:NL:RVS:2017:720]
Intrekking asielvergunning / Identiteitsfraude / Kinderen / Ex-partner heeft asielstatus / Gezamenlijk ouderlijk gezag en ouderschapsplan / Art. 8 EVRM / Arrest Jeunesse
117 ve17000624 2017-03-24, ABRvS, 201700489/1/V3 JV 2017/117 nt. M.L. van Riel [ECLI:NL:RVS:2017:793]
Vreemdelingenbewaring art. 59a Vw 2000 / Art. 28 Dublinverordening / Zware gronden van art. 5.1b lid 3 Vb 2000 behoeven nadere motivering / Motivering bewaring moet kenbaar zijn voor oplegging bewaring
118 ve17000676 2017-03-31, ABRvS, 201701582/1/V2, 201701582/2/V2 JV 2017/118 [ECLI:NL:RVS:2017:889]
Geconstateerd gebrek gepasseerd, art. 6:22 Awb / Ten onrechte SvV&J niet veroordeeld in proceskosten
119 ve17000751 2017-04-03, ABRvS, 201602260/1/V2 JV 2017/119 [ECLI:NL:RVS:2017:894]
Asiel / Fatwa wegens beledigen profeet / Binnenlands vestigingsalternatief in Lahore / Ondeugdelijk gemotiveerd dat niet aannemelijk is dat landelijk organisatie achter fatwa zit en naar vreemdeling zoekt
120 ve17000748 2017-04-04, ABRvS, 201604481/1/V3 JV 2017/120 [ECLI:NL:RVS:2017:885]
Asiel / Dublin / Interstatelijk vertrouwensbeginsel ondanks tekortkomingen in asielprocedure en opvang in Bulgarije / Geen risico op detentie bij overdracht / Arrest Ghezelbash
121 ve17000703 2017-04-05, ABRvS, 201605973/1/V1 JV 2017/121 nt. P. Boeles [ECLI:NL:RVS:2017:964]
MVV-aanvraag voor gezinshereniging / Echtgenoot en kinderen hebben Nederlandse nationaliteit / Iraaks gezin heeft m.u.v. half jaar altijd in SyriŽ gewoond / Art. 8 EVRM / Belang van het kind / Arresten Jeunesse en El Ghatet
122 ve17000739 2017-04-06, ABRvS, 201701539/1/V3 JV 2017/122 [ECLI:NL:RVS:2017:973]
Herhaalde asielaanvraag / Bewaring met oog op vaststellen identiteit of nationaliteit / Eerder uitgegaan van gestelde identiteit en nationaliteit / Ontbreken identiteitsdocumenten onvoldoende grond voor bewaring
123 ve17000728 2017-04-07, ABRvS, 201702011/1/V3 JV 2017/123 [ECLI:NL:RVS:2017:971]
Asiel / Dublinverordening 604/2013/EU / ItaliŽ / Rapport Danish Refugee Council en Swiss Refugee Council 'Is mutual trust enough?' / Tarakhel / Geen structureel gebrek adequate opvang
124 ve17000773 2017-04-19, ABRvS, 201504577/1/A3 e.v. - prejudiciŽle vragen JV 2017/124 [ECLI:NL:RVS:2017:1098]
PrejudiciŽle vragen / Verlies nationaliteit van rechtswege na 10 jaar verblijf buiten EU / Artt. 20, 21 VWEU / Art. 7 Handvest / Evenredigheid / Buitenbehandelingstelling paspoortaanvraag / Art. 17 lid 1 RWN jo art. 9 Paspoortwet
125 ve17000539 2017-01-19, Rb Den Haag (mk) (civiel), HA RK 15-532, C/09/500972 JV 2017/125 nt. G.R. de Groot [ECLI:NL:RBDHA:2017:1245]
Vaststelling Nederlandse nationaliteit / Suriname / 'Bereiken van de leeftijd van eenentwintig' moet worden gelezen als moment van meerderjarigheid / Art. 5 TOS niet afhankelijk van registratie / In Suriname geregistreerd als Nederlandse
126 ve17000729 2017-04-06, VK Rb Den Haag zp Haarlem (mk), AWB 16/12251 JV 2017/126 [ECLI:NL:RBDHA:2017:3880]
Asiel / Geloofwaardigheidsbeoordeling / Toetsingsintensiteit / Procedurerichtlijn 2013/32/EU / Verzoek om prejudiciŽle vragen afgewezen / Ongeloofwaardigheid homoseksualiteit onvoldoende gemotiveerd
127 ve17000226 2017-01-25, VK Rb Den Haag zp Rotterdam, AWB 16/30550 JV 2017/127 nt. H. Battjes
Asielaanvraag / Art. 17 Dublinverordening 604/2013 / Schengenvisum verleend door Zweedse ambassade in JordaniŽ / Gewerkt voor Nederlandse luchtmacht / Onvoldoende gemotiveerd waarom Nederland de zaak niet aan zich trekt
128 ve17000659 2017-03-23, VK Rb Den Haag zp Haarlem, NL17.874 JV 2017/128 nt. H. Battjes [ECLI:NL:RBDHA:2017:3234]
Asiel / Cuba / Geen prominent tegenstander regime / Arrestatie, detentie, huisarrest, dropping, mishandeling, negatieve economische behandeling, bedreiging met gevangenisstraf voor fictief delict / Patroon van intimidatie / Zonder nadere motivering niet te volgen dat eiser geen vluchteling is
129 ve17000779 2017-04-06, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 16/17697, JV 2017/129 [ECLI:NL:RBDHA:2017:5679]
Verblijfsaanvraag bij echtgenoot / Middelenvereiste / Toetsing eigen vermogen op basis van fiscale regeling onvoldoende / Duurzaamheid middelen / Individuele omstandigheden / Arresten Chakroun en Khachab