Inhoudsopgave JV

JV 2018 aflevering 3
Nr.
21 ve18000076 2018-01-11, EHRM, 36417/16 (X. t. Zweden), JV 2018/21 [ECLI:CE:ECHR:2018:0109JUD003641716]
Art. 3 EVRM risico bij uitzetting naar Marokko / Aan Marokkaanse autoriteiten gemeld dat vreemdeling in Zweden als gevaar voor de nationale veiligheid wordt gezien / Zweedse instanties hierover niet geÔnformeerd / Rol veiligheidsdiensten bij uitzetting en overdracht
22 ve17002671 2017-12-13, HvJEU, C-403/16 (El Hassani), JV 2018/22 nt C.A. Groenendijk [ECLI:EU:C:2017:960]
Art. 32 lid 3 Visumcode / Art. 47 Handvest / Lidstaat moet voorzien in beroepsprocedure tegen weigering visum, incl. een voorziening in rechte
23 ve18000148 2018-01-16, HvJEU, C-240/17 (E), JV 2018/23 nt P. Boeles [ECLI:EU:C:2018:8]
Inreisverbod geheel Schengengebied / Fins inreisverbod wegens gevaar voor de openbare orde / Spaanse verblijfsvergunning / Art. 25 Schengenuitvoeringsovereenkomst
24 ve18000167 2018-01-25, HvJEU, C-360/16 (Hasan), JV 2018/24 [ECLI:EU:C:2018:35]
Artt. 24, 27 Dublinverordening 604/2013/EU / Art. 47 Handvest / Werkwijzen en termijnen overdracht / Overdrachtsbesluit / Nova
25 ve17002243 2017-10-25, ABRvS, 201609502/1/V6, JV 2018/25 nt M.A.G. Reurs [ECLI:NL:RVS:2017:2901]
Wav boete / Matiging / Arbeid van bijkomende aard / Buitenlandse liefdadigheidsinstelling met ANBI-status / Maar geen sprake van arbeid in niet-zakelijke sfeer
26 ve17002636 2017-11-08, ABRvS, 201509116/1/A3, JV 2018/26 nt G.R. de Groot [ECLI:NL:RVS:2017:3009]
Aanvraag Nederlands paspoort / Gericht onderzoek naar Nederlandschap / Kind in Bangladesh geboren uit bigaam huwelijk / Polygame karakter aan huwelijk ontvallen / Kind inmiddels erkend en alsnog paspoort afgegeven
27 ve17002670 2017-12-13, ABRvS, 201704433/1/V1, JV 2018/27 nt H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2017:3381]
Asiel / Veilig derde land / Ratificatie VN Vluchtelingenverdrag niet vereist / Niet deugdelijk gemotiveerd dat Verenigde Arabische Emiraten een veilig derde land is
28 ve18000065 2018-01-04, ABRvS, 201706057/1/V2, JV 2018/28 nt M. den Heijer [ECLI:NL:RVS:2018:2]
Asiel / Art. 15c Definitierichtlijn / Regio Tripoli in LibiŽ / Toetsing Afdeling wijkt af van UK Upper Tribunal door nadruk op risico burgerslachtoffers / Situatie blijft slecht maar is niet wezenlijk anders dan in eerdere afdelingsjurisprudentie
29 ve18000128 2018-01-12, ABRvS, 201702936/1/V1, JV 2018/29 [ECLI:NL:RVS:2018:86]
Verblijfsvergunningen regulier / Legestarieven komen tot stand door combinatie van kostprijs en beleidsmatige motieven / KruissubsidiŽring binnen legesverordening is toegestaan / Vereenvoudiging van het legesstelsel hoeft niet te leiden tot lager legesbedrag
30 ve18000224 2018-01-22, ABRvS, 201800105/1/V3, JV 2018/30 [ECLI:NL:RVS:2018:194]
Bewaring - strafrechtelijke detentie - bewaring / Feitelijke verlenging vrijheidsontneming gelijk te stellen met besluit waartegen hoger beroep openstaat / Niet beoordeeld of maatregel langer dan zes maanden kon voortduren
31 ve18000228 2018-01-24, ABRvS, 201703074/1/V1, JV 2018/31 [ECLI:NL:RVS:2018:259]
Zwaar inreisverbod / Actuele bedreiging / In 2010 veroordeeld voor poging doodslag / In 2013 veroordeeld t.z.v. art. 197 Sr / Geen positieve gedragsverandering / Ontkennende houding / Uitblijven verslechtering gedrag is onvoldoende
32 ve18000222 2018-01-26, ABRvS, 201604375/1/V1, JV 2018/32 [ECLI:NL:RVS:2018:272]
Ongewenstverklaring Iraakse 1F'er met Italiaanse verblijfsvergunning niet mogelijk / Geen gemeenschapsonderdaan / Hoofdstuk 6, afdeling 3 Vw 2000: Inreisverbod van toepassing
33 ve18000227 2018-01-26, ABRvS, 201704652/1/V3, 201704654/1V3, JV 2018/33 [ECLI:NL:RVS:2018:271]
Inbewaringstelling ongedocumenteerde vreemdelingen, die asiel hebben aangevraagd / Art. 8 lid 3 Opvangrichtlijn / Art. 59b lid 1 a en b VW 2000 / Rb heeft ten onrechte belangenafweging gemaakt / Twijfel aan identiteit en nationaliteit niet weggenomen / Voortvarend handelen niet vereist
34 ve18000220 2018-01-31, ABRvS, 201601536/1/V3, 201601554/1/V3, JV 2018/34 [ECLI:NL:RVS:2018:347] - prejudiciŽle vragen
Verplicht verstrekken digitale gezichtsopname en 10 vingerafdrukken / Bewaren biometrische gegevens in vreemdelingenadministratie / Beperking toegang tot werkgelegenheid Turkse onderdanen / Art. 7 Besluit 2/65 / Art. 13 Besluit 1/80 / Art. 52 Handvest
35 ve17002399 2017-11-02, VK Rb Den Haag zp 's-Hertogenbosch, AWB 16/25910, JV 2018/35 nt T. de Lange [ECLI:NL:RBOBR:2017:5751]
Erkenning als referent / Au pair bureau / RVO-advies niet inzichtelijk en concludent / Vergewisplicht
36 ve17002579 2017-11-16, VK Rb Den Haag zp Haarlem, NL17.10447, JV 2018/36 [ECLI:NL:RBDHA:2017:14024]
Herhaalde aanvraag in Dublinzaak ten onrechte afgedaan met toepassing van art. 4:6 Awb / Dublinprocedure behelst geen inhoudelijke behandeling / Divergerende rechtspraak
37 ve17002764 2017-11-22, VK Rb Den Haag zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 17/7259, JV 2018/37 nt P. Boeles [ECLI:NL:RBDHA:2017:14848]
Intrekking verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd / Unierechtelijke openbare orde begrip / Zwaar inreisverbod / Onderzoeks en motiveringsplicht / Art. 11, 14 Definitierichtlijn 2011/95 van toepassing bij intrekking / Art. 35 lid 1 onder b Vw 2000 moet richtlijnconform worden toegepast
38 ve18000113 2017-12-19, VK Rb Den Haag zp Amsterdam (mk), AWB 15/14476, JV 2018/38 nt L.M. Koenraad en A.M.L. Jansen [ECLI:NL:RBAMS:2017:9597]
Art. 64 Vw 2000 / Sierra Leone / Twijfel aan BMA-advies / Equality of Arms / Arrest Korosec / Rechtbank benoemt onafhankelijk medisch deskundige / Ernstige psychiatrische aandoening / Zonder behandeling reŽle kans op suÔcide / Art. 3 EVRM
39 ve18000134 2018-01-16, VK Rb Den Haag zp Arnhem, NL17.14923, JV 2018/39 [ECLI:NL:RBDHA:2018:473]
Herhaalde asielaanvraag onderbouwd met inhoud van terugkeergesprek op Srilankaanse ambassade / Nova / Begin bewijs authenticiteit van de geluidsopname van dit gesprek is voldoende aannemelijk gemaakt / LTTE