Inhoudsopgave JV

JV 2018 aflevering 6
Nr.
69 ve18000245 2017-11-30, Mensenrechtencomité VN, 2770/2016 (O.Y.K.A. - Denemarken), JV 2018/69 nt H. Battjes
Dublinoverdracht naar Griekenland / Gestelde minderjarigheid / Inconsistenties in onderbouwing ontslaan Deense autoriteiten niet van verplichting redelijke maatregelen te nemen om leeftijd vast te stellen / Schending artt. 7 en 24 IVBPR
70 ve18000247 2018-01-25, VN Comité voor de rechten van het kind, 3/2016 (K.Y.M. - Denemarken), JV 2018/70 nt M.J. Middelburg
Uitzetting alleenstaande moeder met dochter naar Puntland / Vrees voor FGM / Rechten van het kind mogen niet afhankelijk worden gemaakt van de vraag of ouder weerstand kan bieden aan sociale en familiale druk / Schending van artt. 3 en 19 IVRK
71 ve17002575 2017-11-30, ABRvS, 201701947/1/V1, JV 2018/71 nt M.A.G. Reurs [ECLI:NL:RVS:2017:3294]
Intrekking verblijfsvergunning arbeid als kennismigrant / Tijdelijk in dienst bij dochteronderneming van erkend referent / Wisselen van werkgever niet gemeld
72 ve18000696 2017-12-22, ABRvS, 201704170/1/V2, JV 2018/72 [ECLI:NL:RVS:2017:3605]
VVA-bep / Marokko / Vrees voor strafrechtelijke vervolging wegens illegale uitreis en buitenechtelijk kind / Dat de SvJ&V verhoogde aandacht vraagt voor personen die te maken krijgen met strafrechtelijke vervolging in Marokko betekent niet dat voor deze groep Marokko niet als veilig land kan worden aangemerkt
73 ve18000083 2018-01-10, ABRvS, 201709453/1/V3, JV 2018/73 nt G. Dijkman [ECLI:NL:RVS:2018:67]
Bewaring / Vraag of nieuwe maatregel tijdig is opgelegd kan niet worden beantwoord, nu dit een beoordeling inhoudt van eerdere maatregel / Afdeling komt in zoverre terug op eerdere jurisprudentie
74 ve18000226 2018-01-31, ABRvS, 201705794/1/V6, JV 2018/74 nt P.J. Krop [ECLI:NL:RVS:2018:356]
Artt. 2 lid 1 en 7 lid 1 Wav / Rechtbank heeft bij matiging boete terecht zeer geringe ernst overtreding voor ogen gehad / Wijziging onderneming / Feitelijke situatie ongewijzigd / Inmiddels juiste gvva afgegeven
75 ve18000425 2018-02-20, ABRvS, 201706418/1/V2, JV 2018/75 nt A.M.L. Jansen [ECLI:NL:RVS:2018:619]
Asiel / Rb had staatssecretaris niet mogen opdragen vergunning te verlenen / Het is aan staatssecretaris om te beslissen of vernietiging noopt tot vergunningverlening
76 ve18000616 2018-03-15, ABRvS, 201800829/1/V3, JV 2018/76 [ECLI:NL:RVS:2018:914]
Inbewaringstelling Dublinclaimant / Geen wettelijke grondslag voor binnentreden zonder toestemming / Belangenafweging valt uit in voordeel vreemdeling
77 ve18000629 2018-03-16, ABRvS, 201706865/1/V3, JV 2018/77 [ECLI:NL:RVS:2018:919]
Bewaring Dublinclaimant / Reguliere aanvraag / Grondslag voor Dublinbewaring is art. 59a Vw 2000
78 ve18000677 2018-03-21, ABRvS, 201703038/1/V1, JV 2018/78 nt H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2018:1002]
Asiel / Algerije veilig land van herkomst / Uitzondering voor LHBTI's / Aseksualiteit valt daar niet onder
79 ve18000748 2018-03-27, ABRvS, 201702905/1/V2, JV 2018/79 [ECLI:NL:RVS:2018:1096]
Intrekking VVR bep / Middelenvereiste / Bijstandsuitkering / Onvoldoende inspanning geleverd om werk te vinden / De SvJ&V is niet verplicht om in algemene zin te motiveren onder welke omstandigheden de verrichte inspanningen voldoende zijn
80 ve18000741 2018-03-29, ABRvS, 201702669/1/V1, JV 2018/80 [ECLI:NL:RVS:2018:1082]
Voortgezet verblijf / Represailles van mensenhandelaren / Inconsistente verklaringen / Beoordelingsruimte SvV&J / Intensiteit toetsing
81 ve18000746 2018-03-29, ABRvS, 201703561/1/V1, JV 2018/81 [ECLI:NL:RVS:2018:1025]
Uitblijven reactie college van B&W op verzoek om onderdak en leefgeld gelijk te stellen met besluit waartegen rechtstreeks beroep openstaat / Niet voldaan aan opdracht om met feitelijke handeling uitvoering te geven aan uitspraak rechtbank
82 ve18000719 2018-03-29, ABRvS, 201800803/1/V3, JV 2018/82 [ECLI:NL:RVS:2018:1081]
Dublinbewaring / Beroep kan niet niet-ontvankelijk worden verklaard vanwege ambtshalve te verichten toetsing / Zelf in de zaak voorzien
83 ve18000655 2018-01-12, VK Rb Den Haag, AWB 17/16209, JV 2018/83 [ECLI:NL:RBDHA:2018:2124]
Wettelijke grondslag voor voorwaardelijke vergoeding contra-expertise COa ontbreekt / Art. 17 Rva 2005
84 ve18000756 2018-03-23, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 16/14777, JV 2018/84
Herhaalde asielaanvraag / Taalanalyse niet bruikbaar om te beoordelen of vreemdeling uit Kirkuk komt / Taalanalyse en contra-expertises leiden tot verschillende uitkomsten
85 ve18000684 2018-03-27, VK Rb Den Haag zp Arnhem, NL17.15347, JV 2018/85 [ ECLI:NL:RBDHA:2018:3659]
Asiel / Beslistermijn ten onrechte verlengd in afwachting van informatie uit Italië / Geen complexe feitelijke of juridische kwestie
86 ve18000727 2018-30-03, Vk Rb Den Haag zp Rotterdam, NL18.4508, 18.4509 e.a., JV 2018/86 [ECLI:NL:RBROT:2018:2602]
Asiel / Art. 3 EVRM / Onvoldoende onderzocht of passieve Gülen-aanhangers blootstaan aan groepsvervolging / Art. 4 Definitierichtlijn / Ambtsbericht dateert van vóór couppoging