Links

 Blogs
 Rechtshulp
 -  Nederland
 -  Buitenland
 -  Internationaal en Europees
 Rechtspraak en individuele klachtbehandeling
 -  Nederland
 -  Buitenland
 -  Internationaal en Europees
 Rechtsbronnen
 -  Nederland
 -  Buitenland
 -  Internationaal en Europees
 Overheid en bestuursorganen
 -  Nederland
 -  Buitenland
 -  Internationaal en Europees
 Niet-gouvermentele organisaties (ngo's)
 -  Nederland
 -  Internationaal en Europees
 Universiteiten en academisch onderzoek

 Blogs
^
tip!
 • Verblijfblog
 •   De sectie migratierecht van de Vrije Universiteit Amsterdam voorziet actuele migratierechtelijke thema’s van toelichting op dit Verblijfblog. Verblijfblog beoogt de kwaliteit van berichtgeving over migratierechtelijke thema’s te verhogen door actualiteiten te voorzien van juridische feiten en achtergronden.
   
 • stijnskijkopasielrecht
 •   Blog van mr. A.A.M.J. (Stijn) Smulders, stafjurist asiel bij de rechtbank Oost-Brabant.
   
 • Zusters van Liefde
 •   Blog van mr. M. (Mariette) Timmer, advocatenkantoor Timmer.
   
 • Haagse werkgroep vreemdelingenrecht
 •   Blog van mr. M. (Mariette) Timmer, advocatenkantoor Timmer met o.a. maandelijkse overzichten Asiel- en Bewaringsrechtspraak.
   
 • Vreemdelingenrecht.com
 •   Blog van mr. W. (Wytzia) Raspe, specialiste vreemdelingenrecht met ruim 15 jaar werkervaring in de advocatuur, bij de rechtbank, de IND, Vluchtelingenwerk en als docent vreemdelingenrecht.
   
 • Free Movement
 •   Engelstalig blog opgericht door Colin Yeo, advocaat migratierecht bij Garden Court Chambers te Londen.
  tip!
 • EU Law Analysis
 •   Engelstalig blog van Steve Peers, hoogleraar EU and Human Rights Law University of Essex.
   
 • EU Immigration and Asylum Law and Policy
 •   Engels- en Franstalig blog van het Odysseus Academic Network in het kader van het Odysseus Monnet Network for Immigration and Asylum (Omnia).
   
 • CourtofJustice.EU
 •   Engelstalig blog van mr. dr. Allard Knook, advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen.
   
 • ECHR Blog
 •   Engelstalig blog van prof. dr. Antoine Buyse, hoogleraar rechten van de mens in multidisciplinair perspectief aan de Universiteit Utrecht en directeur van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM).
   
 • European Law Blog - News and comments on EU law
 •   Engelstalig blog van o.a. dr. Laurens Ankersmit, dr. Vanessa Franssen, dr. Orla Lynskey en dr. Benedikt Pirker.
   
 • NJBlog
 •   NJBlog is een initiatief van het Nederlands Juristenblad. Het doel van NJBlog is het bieden van een podium voor discussie over juridische onderwerpen. NJBlog streeft naar brede toegankelijkheid. Naast NJB-lezers worden ook anderen, zoals rechtenstudenten en geïnteresseerden uit andere disciplines, nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie.
   Rechtshulp
  ^
     Nederland
  ^
     
 • Juridisch Loket
 •     Website van het Juridisch Loket met o.a. informatie, tips en voorbeeldbrieven.
     
 • Raad voor Rechtsbijstand
 •     De Raad voor Rechtsbijstand regelt de gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand in Nederland. Dit doet de Raad op basis van de Wet op de Rechtsbijstand (Wrb). Deze website biedt de benodigde informatie voor advocaten en mediators.
     
 • Nederlandse Orde van Advocaten
 •     Website van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA).
     
 • Vereniging Asieladvocaten en –Juristen Nederland (VAJN)
 •     Opgericht met als doel een forum te creëren voor asieladvocaten om kennis en ontwikkelingen uit te wisselen. Daarnaast heeft de Vereniging tot doel een gemeenschappelijk standpunt te formuleren over asiel- en toevoegbeleid. De Vereniging reageert indien zij dat nodig acht met een gemeenschappelijk standpunt op plannen van het kabinet en staat de media hierover te woord.
     
 • Specialistenvereniging migratierecht advocaten (SVMA)
 •     Vereniging ter bevordering van deskundige beroepsuitoefening voor advocaten op het gebied van het migratierecht.
     
 • Stichting Fonds Rechtsbescherming Immigranten
 •     Ondersteuning proefprocedures met financiële middelen en inhoudelijke juridische expertise
    tip!
 • Kinderrechten Helpdesk
 •     Vanuit de Kinderrechtenhelpdesk verleent Defence for Children juridische ondersteuning aan minderjarigen, ouders, advocaten en hulpverleners in o.a. vreemdelingenrechtelijke zaken waarbij kinderrechten in het geding zijn. De Kinderrechtenhelpdesk is telefonisch, per mail of via het vragenformulier bereikbaar.
    tip!
 • Migration Law Clinic
 •     De Clinic biedt juridisch advies aan advocaten, non-gouvernementele organisaties en andere instanties over complexe juridische vraagstukken van Europees migratierecht. Top studenten in de laatste fase van hun studie doen onderzoek en schrijven schriftelijk advies waarbij zij intensief begeleid worden door de staf van de Sectie Migratierecht van de VU.
     
 • Public Interest Litigation Project (PILP)
 •     Tweejarige pilot waarmee het NJCM de mogelijkheid van strategisch procederen op het gebied van mensenrechten in Nederland verkent.
     
 • Ondersteuning bij terugkeer
 •     Overzicht van projecten op het gebied van ondersteuning bij gedwongen of vrijwillige terugkeer van asielzoekers, uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale migranten.
     
 • iLegaalkind.nl
 •     Kinderen zonder verblijfsvergunning hebben dezelfde rechten als andere kinderen, dat staat in het Kinderrechtenverdrag. De praktijk blijkt weerbarstiger: veel 'illegale' kinderen vechten tevergeefs voor zaken waar zij recht op hebben. Op deze website staat daarom welke rechten 'illegale' kinderen hebben, en hoe deze rechten te realiseren zijn.
     
 • Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO)
 •     iMMO levert een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten, in het bijzonder door het uitvoeren van medische onderzoeken van vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling. Het resultaat van het onderzoek kan door de asielzoeker worden ingebracht in de asielprocedure ter ondersteuning van zijn asielrelaas.
     
 • Nederlandse Taalunie - Aardrijkskundige
 •     Deze website geeft van alle officieel erkende landen: de naam, de officiële naam, de naam zoals die in het land zelf wordt gebruikt, de hoofdstad, het bijvoeglijk naamwoord en de inwoneraanduiding (Algerijn). Bovendien zijn de vernederlandste vormen opgenomen van belangrijke steden, regio's en andere geografische entiteiten in het land.
     
 • Nieuw in Nederland
 •     Diverse overheidsdiensten werken mee aan deze portaal website met informatie over wat iemand moet regelen om voor korte of langere tijd naar Nederland te komen.
     
 • Proefprocessenfonds Clara Wichmann
 •     Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann ondersteunt principiële en proactieve rechtszaken om de rechtspositie van vrouwen in Nederland te verbeteren.
     
 • Rijksdienst Carabisch Nederland
 •     De Rijkdienst Caribisch Nederland is de schakel tussen de ministeries die aanwezig zijn op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Op deze website o.a. informatie over de Immigratie- en Naturalisatiedienst van Caribisch Nederland, de dienst verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.
     
 • Stichting LOS
 •     Kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’).
     
 • Tell me! - voor en over kinderen in asielzoekerscentra
 •     In 2009 bleek uit onderzoek van UNICEF dat kinderen in asielzoekerscentra meestal niet of slecht geïnformeerd zijn over hun situatie. Tell me! brengt hier verandering in. Op deze website vinden kinderen, ouders, professionals en geïnteresseerden informatie over alles wat van belang is in het leven van een kind in een asielzoekerscentrum.
     Buitenland
  ^
     
 • VisaLaw International
 •     Internationaal netwerk van gespecialiseerde (arbeids)migratierechtkantoren.
     
 • American Immigration Lawyers Association (AILA)
 •     Amerikaanse vereniging van ruim 14.000 advocaten, juristen en academici werkend in het migratierecht.
     
 • European Immigration Lawyers network
 •     Europees netwerk van gespecialiseerde migratierechtadvocaten.
     
 • Immigration Law Practitioners’ Association
 •     Vereniging van gespecialiseerde migratierecht advocaten en juristen in het Verenigd Koninkrijk. Ook academici, ngo's en personen met een speciale interesse in het migratierecht zijn aangesloten.
     
 • Kruispunt Migratie-Integratie - expertisecentrum voor Vlaanderen en Brussel
 •     Website met o.a. een juridische helpdesk en publicaties over het Belgische vreemdelingenrecht en IPR. Sinds 1 januari 2015 hoort het expertisecentrum bij het Agentschap Integratie en Inburgering.
     
 • Orde van Vlaamse Balies
 •     Bij 'zoek een adres' kan naar advocaten op specialisatie (voorkeurmaterie) gezocht worden.
     Internationaal en Europees
  ^
    tip!
 • The AIRE Centre - Juridisch advies en procedures
 •     Het AIRE Centre heeft als doel om Europese (mensen)rechten onder de aandacht te brengen en kwetsbare personen te ondersteunen bij het laten gelden van hun rechten. Hiertoe worden procedures gevoerd bij het EHRM en worden advocaten, individuen en organisaties voorzien van juridisch advies. De organisatie is gevestigd in Londen.
   Rechtspraak en individuele klachtbehandeling
  ^
     Nederland
  ^
     
 • Rechtspraak
 •     Informatie over de procedures, organisatie en uitspraken van de rechtspraak.
     
 • Raad van State
 •     Website van de Raad van State waar o.a. procesregelingen en uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak worden gepubliceerd.
     
 • Hoge Raad der Nederlanden
 •     De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van het civiele-, straf- en belastingrecht.
     
 • College voor de Rechten van de Mens (CRM)
 •     Het College beschermt, bewaakt, belicht en bevordert de mensenrechten in Nederland door onderzoek, advies, voorlichting en het individueel oordelen in het geval van discriminatie.
     
 • Kinderombudsman
 •     De Kinderombudsman beantwoordt vragen over kinderrechten en het Kinderrechtenverdrag. Ook kunt u terecht bij de Kinderombudsman als u vindt dat er kinderrechten worden geschonden. U kunt dan een klacht of een signaal indienen.
     
 • Nationale ombudsman
 •     De Nationale ombudsman behandelt klachten over de overheid. Hieronder vallen bijna alle overheidsinstanties. Het indienen van een klacht kan per brief, online klachtformulier of telefonisch.
     
 • Tuchtcolleges Gezondheidszorg
 •     De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg behandelen klachten over het medisch handelen van individuele zorgverleners. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit in de gezondheidszorg op niveau te houden.
     Buitenland
  ^
     
 • Belgiëlex.be
 •     Vindplaats van o.a. Belgische rechtspraak.
     
 • EDAL - European Database of Asylum Law
 •     Database van ECRE met samenvattingen van jurisprudentie uit 19 EU lidstaten, het HvJ EU en het EHRM
    tip!
 • REDIAL - National Case-Law on Return Directive
 •     Database van de REturn Directive DIALogue (REDIAL) met nationale rechtspraak uit 25 lidstaten over de Terugkeerrichtlijn. REDIAL wordt mede gefinancierd door de Europese Commissie en wordt gecoördineerd door het Migration Policy Centre, in samenwerking met het Centre for Judicial Cooperation (CJC) en het Odysseus Academic Network.
     Internationaal en Europees
  ^
     
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
 •     Website van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het EHRM ziet toe op de naleving van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Via de zoekmachine HUDOC kan gezocht worden naar arresten.
     
 • Europees Comité voor Sociale Rechten
 •     Het Europees Comité voor Sociale Rechten houdt toezicht op het Europees Sociaal Handvest. Nederland dient om de vier jaar te rapporteren aan dit Comité. Verder behandelt het Comité klachten tegen landen.
     
 • Hof van Justitie EU - Curia
 •     Website van het Hof van Justitie van de Europese Unie met informatie over o.a. de samenstelling en de procedures. Via het zoekformulier kan gezocht worden naar arresten van het Hof van Justitie en conclusies van de A-G's.
    tip!
 • Europese Commissie - Klachten
 •     U kunt contact opnemen met de Europese Commissie als u denkt dat een maatregel (wet, regelgeving, administratieve beslissing) of het uiblijven daarvan, of een handeling van een lidstaat strijdig is met het EU-recht.
     
 • VN-Comités
 •     Een aantal VN verdragen kent de mogelijkheid van een individuele klachtenprocedure bij een VN-comité (HRC, CERD, CAT, CEDAW, CRPD). In een individuele klachtenprocedure onderzoekt het comité klachten van burgers. Het comité bepaalt zo of er sprake is van een schending van een verdrag in een bepaald land. De uitkomst van zo'n procedure is juridisch niet bindend, maar staten worden geacht de aanbevelingen serieus te nemen en op te volgen.
   Rechtsbronnen
  ^
     Nederland
  ^
     
 • Eerste Kamer
 •     Via deze website kunt u volgen wat er in de Eerste Kamer gebeurt en informatie vinden over wetsvoorstellen, kamerstukken en het wetgevingsproces.
     
 • Europapoort - Eerste Kamer
 •     Nieuws en informatie over de Europese activiteiten van de Eerste Kamer en haar commissies.
    tip!
 • Overheid.nl
 •     Portal voor alle overheidsinformatie, waaronder officiële bekendmakingen in het Tractatenblad, het Staatsblad en de Staatscourant, Parlementaire documenten (kamerstukken, handelingen, etc.), Wet- en regelgeving en internetconsultaties.
     
 • SVB Kennisplatform
 •     Website van de Sociale Verzekeringsbank met o.a. regelingen en een kennisbank.
     
 • Tweede Kamer
 •     Officiële website van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op deze site vindt u de agenda en bijbehorende stukken van plenaire en commissievergaderingen, het laatste nieuws en informatie over hoe de Tweede Kamer werkt. Ook kunt u kennismaken met de Tweede Kamerleden en u aanmelden voor een bezoek aan de Tweede Kamer.
     
 • Werkinstructies IND
 •     Een overzicht van de werkinstructies op de website van de IND.
     Buitenland
  ^
     
 • Belgiëlex.be
 •     Vindplaats van o.a. Belgische Parlementaire stukken en wetgeving.
     
 • Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT)
 •     Vindplaats van o.a. buitenlandse nationaliteitswetgeving en rechtspraak.
     
 • International Constitutional Law
 •     Vindplaats van grondwetten van (bijna) alle landen.
     Internationaal en Europees
  ^
    ==>
 • EUR-Lex
 •     Gratis toegang tot het Publicatieblad van de EU, EU-wetgeving (verdragen, richtlijnen, verordeningen, besluiten, geconsolideerde wetgeving, enz.), voorbereidende documenten (wetsvoorstellen, verslagen, groen- en witboeken, enz.) EU-jurisprudentie (arresten e.d.), internationale overeenkomsten, EVA-documenten en andere openbare documenten.
     
 • OHCHR
 •     Vindplaats van alle VN Mensenrechtenverdragen, VN Mensenrechten instrumenten en hieraan gerelateerde documenten en publicaties via o.a. een aantal online databases.
   Overheid en bestuursorganen
  ^
     Nederland
  ^
     
 • ACVZ
 •     De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) is een onafhankelijk adviescollege dat gevraagd en ongevraagd beleids- en wetsadviezen uitbrengt aan regering en parlement inzake het vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid.
     
 • Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
 •     De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Onder toezicht vallen diverse activiteiten, zoals onderzoek doen. Daarnaast kan de Autoriteit op basis van tips besluiten om niet direct een officieel onderzoek te starten, maar een zogeheten alternatieve interventie in te zetten. Een andere belangrijke taak is adviseren over nieuwe regelgeving.
     
 • Centraal Orgaan opvang asielzoekers
 •     Opvangorganisatie in de vreemdelingenketen die zorgt voor opvang, begeleiding en uitstroom van asielzoekers.
     
 • Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)
 •     Website van de Dienst Terugkeer en Vertrek met o.a. een kennisbank waarin specialistische informatie is opgenomen over het terugkeerproces en de werkwijze van de DT&V.
     
 • Dienstenrichtlijn
 •     De Dienstenrichtlijn maakt het ondernemers makkelijker om in andere Europese landen aan de slag te gaan. Op deze website van de Rijksoverheid 1 loket voor ondernemers die diensten willen aanbieden in Nederland.
     
 • Digitaal Loket Arbeidsmigratie UWV/IND
 •     Het Digitaal Loket Arbeidsmigratie UWV/IND maakt onderdeel uit van de Klantdienstwijzer van de IND. Wilt u een nieuwe werknemer uit het buitenland in dienst nemen? Dan kunt u een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen via dit Loket.
     
 • Europees Migratienetwerk (EMN) - Nederlands nationaal contactpunt
 •     Het EMN is in 2008 door de Raad van de Europese Unie opgericht om in de informatiebehoefte van beleidsmakers en autoriteiten van de Europese Unie en van de afzonderlijke nationale lidstaten op het gebied van migratie en asiel te voorzien. Hiervoor verzamelt het EMN actuele, objectieve, betrouwbare en waar mogelijk vergelijkbare informatie over migratie en asiel. Het EMN bestaat uit de Europese Commissie en nationale contactpunten in de lidstaten.
     
 • Expatcenter
 •     Samenwerkingsverband van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Almere, Haarlem, Hilversum, Haarlemmermeer en Velsen, met de IND en de Belastingdienst. Het Expatcenter, gesitueerd in het World Trade Center in Amsterdam Zuid, biedt service aan kennismigranten, internationale ondernemingen wetenschappelijk onderzoekers en hoogopgeleiden.
     
 • Expertisecentrum Europees Recht
 •     Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken.
     
 • Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs
 •     Website van de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs. Hier vindt u alle informatie over de Gedragscode en de Landelijke Commissie.
     
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 •     Officiële website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
     
 • Internationale Diplomawaardering
 •     In Nederland vergelijken SBB en EP-Nuffic samen buitenlandse diploma's met het Nederlandse onderwijssysteem. Dit doen zij in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Via deze website kan meteen een internationale diplomawaardering worden aangevraagd.
     
 • IOM - Nederland
 •     In Nederland is IOM voortgekomen uit de Nederlandse Emigratiedienst, een aantal ngo's en het ministerie van Sociale Zaken. IOM Nederland ondersteunt migranten die vrijwillig willen terugkeren naar hun land van herkomst bij hun duurzame herintegratie. IOM geeft extra begeleiding aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen, migranten met gezondheidsproblemen en slachtoffers van mensenhandel. IOM regelt ook de overkomst van uitgenodigde vluchtelingen die zich in Nederland mogen vestigen. Voorts verzorgt IOM tijdelijke uitzending van hoger opgeleide migranten naar landen van herkomst om hun kennis en ervaring ter beschikking te stellen van lokale organisaties.
     
 • Kenniscentrum Commissie van Toezicht
 •     Het Kenniscentrum heeft als doel algemene, objectieve en actuele informatie te bieden op het werkterrein van Commissies van Toezicht die zijn verbonden aan justitiële inrichtingen in Nederland.
     
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 •     Via "Documenten en publicaties" o.a. de Ambtsberichten.
     
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 •     Naast het bestuursdepartement (beleidsonderwerpen, ondersteuning en advisering van de minister) bestaat het Ministerie uit diensten die elk een eigen werkterrein hebben. Dit zijn o.a. de IND, de DT&V en de Raad voor de Kinderbescherming.
     
 • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
 •     De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen rapporteert aan de regering over de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland.
     
 • Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB)
 •     De NVVB behartigt al 20 jaar met succes de belangen van haar (gemeentelijke) leden op het gebied van persoonsinformatiemanagement, identiteitsmanagement, verkiezingen en dienstverlening & innovatie.
     
 • NIDOS
 •     Stichting Nidos is een landelijk werkende voogdij-instelling specifiek voor alleenstaande, minderjarige vluchtelingen en asielzoekers. Daarnaast voert Nidos de Ondertoezichtstelling (OTS) uit wanneer het om jongeren uit vluchtelingengezinnen gaat.
     
 • Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 •     De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is dé uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden. De website bevat informatie over de BRP, GBA-V en Registratie Niet-ingezetenen.
     
 • UNHCR - Nederland
 •     UNHCR heeft het mandaat om wereldwijd hulpacties te leiden en te coördineren om zo vluchtelingen te kunnen beschermen en om oplossingen te zoeken voor de vluchtelingenproblematiek wereldwijd. Naast deze kernactiviteiten voor vluchtelingen, zet UNHCR zich in voor andere kwetsbare groepen: vluchtelingen die naar het thuisland zijn teruggekeerd, ontheemden en staatlozen, of personen van wie de nationaliteit onduidelijk is.
     
 • Zorginstituut Nederland
 •     Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning (onverzekerbare vreemdelingen) kunnen geen zorgverzekering afsluiten. Toch kan medische hulp soms nodig zijn. Deze vreemdelingen moeten dan zelf de kosten betalen. Als dat niet mogelijk is dan kan de zorgverlener een bijdrage vragen aan het Zorginstituut.
     Buitenland
  ^
     
 • België - Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)
 •     Federale onafhankelijke administratie verantwoordelijk voor het onderzoek of een asielzoeker in België in aanmerking komt voor bescherming. Voorts levert het CGVS documenten van burgerlijke stand af aan erkende vluchtelingen en staatlozen.
     
 • België - Dienst Vreemdelingenzaken van FOD Binnenlandse Zaken
 •     Website van de Dienst Vreemdelingenzaken, de Belgische immigratiedienst.
     Internationaal en Europees
  ^
     
 • Frontex
 •     Europees Agentschap voor het Beheer van de Operationele Samenwerking aan de Buitengrenzen van de Lidstaten van de Europese Unie.
     
 • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht
 •     Intergouvermentele organisatie met als doel: "to work for the progressive unification of the rules of private international law"
     
 • International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)
 •     ICMPD is een internationale organisatie met 15 lidstaten. Nederland is geen lidstaat.
     
 • International Labour Organization (ILO)
 •     De Internationale Arbeidsorganisatie is een organisatie van de Verenigde Naties. De organisatie houdt zich o.a. bezig met arbeidsmigratie.
     
 • International Organization for Migration (IOM)
 •     De Internationale Organisatie voor Migratie is een intergouvernementele organisatie met een hoofdkantoor in Genève. IOM houdt zich bezig met de vier brede terreinen op het gebied van migratie management: Migratie en Ontwikkeling, het faciliteren van migratie, het reguleren van migratie en gedwongen migratie. Tevens is IOM betrokken bij overkoepelende internationale thema's, zoals het bevorderen van het internationale migratierecht, debatten over internationaal beleid, de bescherming van migrantenrechten, migratie en gezondheid en migratie en gender.
     
 • PRADO
 •     Openbaar register van authentieke identiteits- en reisdocumenten van de Raad van de Europese Unie.
     
 • Raad van Europa
 •     Naast het EHRM en het ECSR zijn bij de Raad van Europa nog een aantal comités en organen belast met het toezicht op de mensenrechtensituatie in de verdragsstaten. Dit zijn o.a. de Commissaris voor de Mensenrechten, de Europese Commissie tegen discriminatie en intolerantie en het Europees Comité ter voorkoming van foltering.
     
 • United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
 •     UNHCR heeft het mandaat om wereldwijd hulpacties te leiden en te coördineren om zo vluchtelingen te kunnen beschermen en om oplossingen te zoeken voor de vluchtelingenproblematiek wereldwijd. Naast deze kernactiviteiten voor vluchtelingen, zet UNHCR zich ook in voor andere kwetsbare groepen: vluchtelingen die naar het thuisland zijn teruggekeerd, ontheemden en staatlozen, of personen van wie de nationaliteit onduidelijk is.
   Niet-gouvermentele organisaties (ngo's)
  ^
     Nederland
  ^
     
 • All included
 •     All included is een initiatief dat strijdt voor vrijheid van mobiliteit en recht op verblijf voor migranten.
     
 • ASKV / Steunpunt vluchtelingen
 •     Ondersteuning van (met name) uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland op sociaal, materieel en juridisch gebied. Naast hulpverlening en huisvesting werkt ASKV aan een structurele verbetering van hun positie door campagnes, onderzoek, lobby en acties.
     
 • CoMensha - Mensenhandel in beeld
 •     CoMensha rapporteert over slachtoffers van mensenhandel, zorgt voor opvang, zorg en hulpverlening en adviseert over het mensenhandelbeleid. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met opsporingsdiensten, hulpverleners, opvanginstellingen, overheden en vele (internationale) partners.
     
 • Commissie Meijers
 •     Permanente Commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht. De Commissie Meijers is een unieke groep hoogleraren, rechters, advocaten en wetenschappelijk medewerkers in Europa die systematisch Europese voorstellen op het gebied van strafrecht, migratie, privacy en discriminatie toetst aan de eisen van de democratische rechtsstaat.
     
 • De Fabel van de illegaal
 •     Steun aan ongedocumenteerden in de Leidse regio.
     
 • Defence for Children
 •     Defence for Children bevordert kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag door lobby, onderzoek, advisering, informatievoorziening, scholing en actie. De werkzaamheden zijn ondergebracht in de zes thema's; kinderrechten algemeen, jeugdstrafrecht, kinderrechten en migratie, jeugdzorg, seksuele uitbuiting van minderjarigen en het internationale programma Defence for Girls.
     
 • FairWork
 •     Stichting FairWork wil moderne slavernij, arbeidsuitbuiting, in Nederland voorkomen en bestrijden, de slachtoffers zichtbaar maken en ondersteunen. FairWork fungeert als een ontwikkelcentrum voor campagnes, trainingen en kennis op het gebied van signalering en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel.
     
 • Federatie Opvang
 •     De Federatie Opvang is de brancheorganisatie voor de instellingen voor de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd en begeleid wonen
     
 • Geen kind in de cel
 •     Coalitie ‘Kinderen horen niet in vreemdelingenbewaring’ van meerdere organisaties.
     
 • International Social Service (ISS) - Afdeling Nederland
 •     ISS biedt internationale hulpverlening, advies en informatie aan personen of instellingen die te maken hebben met sociale of sociaal-juridische problemen in de familiale sfeer
     
 • Lampion
 •     Het landelijk informatie- en adviespunt over gezondheidszorg en medische procedures voor illegalen en niet-toegelaten asielzoekers.
     
 • Meldpunt Vreemdelingendetentie
 •     Door LOS opgezet verzamelpunt voor klachten over detentieomstandigheden.
     
 • Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)
 •     Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) is één van de meest gezaghebbende organisaties die actief zijn op het gebied van de mensenrechten in Nederland. Het NJCM is in 1974 opgericht als de Nederlandse sectie van de International Commission of Jurists (ICJ).
     
 • Pharos – Expertisecentrum gezondheidsverschillen
 •     Pharos ondersteunt landelijke en lokale partijen met kennis en expertise bij het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van gezondheidszorg aan o.a. mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond en preventie van meisjesbesnijdenis.
     
 • Stichting Buitenlandse Partner
 •     De Stichting staat voor de belangen van Nederlanders met een partner van buiten de EU. Het doel is het regeringsbeleid ten opzichte van niet-Europese partners van Nederlanders te veranderen.
     
 • Stichting INLIA
 •     INLIA, het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers, is een netwerk van geloofsgemeenschappen, lokale kerken behorend tot velerlei denominaties die zich inzet voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood.
     
 • Stichting Steun Remigranten in Berkane / Marokko
 •     Stichting Steun Remigranten zet zich in voor remigranten en hun familieleden .
     
 • STIL (Utrecht)
 •     Solidariteitsorganisatie voor vluchtelingen en migranten zonder verblijfsvergunning. STIL helpt mensen op juridisch, medisch en maatschappelijk vlak.
     
 • Vereniging voor Vrouw en Recht - Clara Wichmann
 •     De Vereniging voor Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’ is een platform van juristen met interesse voor vrouw en recht in Nederland. De Vereniging stelt zich ten doel het verbeteren van de rechtspositie van vrouwen en het bieden van een netwerk te bieden aan juristen en aanverwanten met interesse voor vrouw en recht.
     
 • Vluchtelingen in de Knel
 •     Met de beschikbare middelen worden zoveel mogelijk (afgewezen) vluchtelingen geholpen om een duurzaam toekomstperspectief te realiseren en basisrechten te doen gelden. Wezenlijk hiervoor is het bijdragen aan de publieke bewustwording van de situatie van (afgewezen) vluchtelingen in Nederland.
     
 • Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON)
 •     Een landelijke koepelorganisatie van ruim 400 vluchtelingenorganisaties die hun krachten in VON hebben gebundeld.
     
 • VluchtelingenWerk Nederland
 •     VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.
     
 • Werkgroep kind in azc
 •     Coalitie van UNICEF Nederland, Defence for Children International, VluchtelingenWerk Nederland, Kerk in Actie en War Child.
     Internationaal en Europees
  ^
     
 • Amnesty International
 •     Amnesty International is een onafhankelijke wereldwijde beweging van zeven miljoen mensen in meer dan 150 landen, die zich inzet voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten.
     
 • Centre for European Policy Studies (CEPS)
 •     Het CEPS is een denktank en debatforum over EU-gerelateerde zaken.
     
 • Human Rights Watch
 •     Human Rights Watch is een internationale mensenrechtenorganisatie met kantoren over de hele wereld
     
 • Statewatch
 •     Een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor transparantie van de EU, burgerlijke vrijheden, privacy en rechten van vreemdelingen en asielzoekers.
   Universiteiten en academisch onderzoek
  ^
   
 • Erasmus Universiteit Rotterdam - Governance of Migration and Diversity
 •   Interdisciplinaire onderzoeksgroep en samenwerkingsverband tussen de faculteiten Bestuurskunde en Sociologie.
   
 • Odysseus Network
 •   Academisch network van experts in immigratie- en asielrecht in Europa.
   
 • Radboud Universiteit Nijmegen - Centrum voor Migratierecht
 •   Het Centrum voor Migratierecht bestaat uit onderzoekers van zes verschillende secties van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit. Veel onderzoeksprojecten zijn internationaal, Europeesrechtelijk of vergelijkend van aard. In publicaties en annotaties wordt veel aandacht besteed aan de relevantie van internationale normen voor de Nederlandse rechtspraktijk.
   
 • Tilburg University - Tilburg Law School
 •   Website van de rechtenfaculteit van Tilburg University.
   
 • Universiteit Leiden - Instituut voor Immigratierecht
 •   Het Instituut voor Immigratierecht van de rechtenfaculteit doet onderzoek naar en geeft onderwijs over de juridische implicaties van internationale migratie.
   
 • Universiteit Utrecht - Ercomer
 •   Het European Research Centre on Migration and Ethnic Relations is een interdisciplinaire onderzoeksgroep van de Universiteit Utrecht.
   
 • Universiteit Utrecht - SIM
 •   SIM is het expertisecentrum voor onderzoek en onderwijs op het gebied van mensenrechten van de Universiteit Utrecht. Het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) biedt internationaal georiënteerd onderwijs, voert interdisciplinair onderzoek uit en organiseert vele activiteiten op het gebied van de rechten van de mens.
   
 • Universiteit van Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 •   Website van de rechtenfaculteit van de UvA.
   
 • University of Oxford - COMPAS
 •   Centre on Migration, Policy and Society van de Universiteit van Oxford.
   
 • Vrije Universiteit - Migration and Diversity Center
 •   Interdisciplinair platform waar onderzoekers ideeën en onderzoeksresultaten delen. Het Migration and Diversity Center zoekt actief samenwerking in onderzoek naar migratie en diversiteit met faculteiten rechtsgeleerdheid en sociale wetenschappen binnen de VU en daarbuiten.
   
 • Vrije Universiteit van Amsterdam – Sectie Migratierecht
 •   Het onderzoeksprogramma Migratierecht van de rechtenfaculteit onderzoekt de complexe verwevenheid aan ontwikkelingen in het internationale, Europese en nationale migratierecht.
   
  mail uw suggesties Mail uw tips voor deze pagina en eventuele niet meer werkende links naar redactie@migratieweb.nl