Nieuws

08-03-2013  Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 4 verschenen
JV 2013 afl. 4 van 8 maart 2013 met annotaties bij 4 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve12002426 - JV 2013/85 noot M.C. Stronks
2012-12-04, EHRM, 47017/09 (Butt - Noorwegen)
Uitzetting / Openbare orde / Pakistan / Gezinsleven, inmenging / Verstrekken onjuiste gegevens door moeder / Tijdens niet rechtmatig verblijf gestart gezinsleven / Art. 8 EVRM / / Privéleven / Belangenafweging / Bijzondere omstandigheden

ve12002510 - JV 2013/86 noot M. Reneman
2012-12-13, EHRM (Grote kamer), 22689/07 (De Souza Ribeiro - Frankrijk)
Uitzetting / Openbare orde / Art. 13 in relatie tot art. 8 EVRM / Frans Guyana / Brazilië

ve12002415 - JV 2013/87
2012-12-06, HvJEU, C-356/11, C-357/11 (O. en S. en L.)
Burgerschap van Unie / Art. 20 VWEU / Art. 7 lid 1, sub c, Richtlijn 2003/86 gezinshereniging / Art 7 en 24 lid 1 en 2 Handvest grondrechten Europese Unie / Jonge kinderen, burgers van Unie, die met hun moeders, onderdanen van derde landen, wonen op grondgebied van lidstaat waarvan deze kinderen nationaliteit hebben / Permanent verblijfsrecht in deze lidstaat van moeders aan wie uitsluitend gezag over burgers van Unie is toegekend / Samengestelde gezinnen na nieuw huwelijk van moeders met onderdanen van derde landen en geboorte van kinderen, eveneens onderdanen van derde landen, uit deze huwelijken / Verzoeken om gezinshereniging in lidstaat van herkomst van burgers van Unie / Weigering verblijfsrecht aan nieuwe echtgenoten wegens onvoldoende middelen van bestaan / Recht op eerbiediging van familie- en gezinsleven / Inaanmerkingneming belang kinderen
--- Zie over dit arrest ook:
ve13000411: Asiel&Migrantenrecht 2013, nr. 1 - Uitspraak van de maand: HvJEU van 6 december 2012, C-356/11 en C-357/11 (O. en S. en L.) - T.P.A. Weterings
ve13000385: Asiel&Migrantenrecht 2013, nr. 1 - Het Zambrano-criterium in Nederland: een tussenstand - G.G. Lodder
ve13000080: noot E. Nissen bij JV 2013/89


ve13000192 - JV 2013/88
2013-01-31, HvJEU, C-175/11 (H.I.D. en B.A.)
Art. 23 en 39 Richtlijn 2005/85 Asielprocedure / Asielaanvraag / Nationale procedure, waarbij asielverzoeken van personen die behoren tot een bepaalde categorie, die naar de nationaliteit of het land van herkomst is omschreven, versneld of bij voorrang worden behandeld / Recht op daadwerkelijk rechtsmiddel / Begrip ‘rechterlijke instantie’

ve13000080 - JV 2013/89 noot E. Nissen
2012-12-20, ABRvS, 201200899/1/V1
Verblijf bij Nederlandse kinderen / Beoordelingskader art. 8 EVRM en art. 20 VWEU / Arresten Zambrano en Dereci / Standpunt dat geen objectieve belemmeringen bestaan om gezinsleven uit te oefenen in Kameroen impliceert niet dat kinderen gedwongen worden Unie te verlaten / Belangenafweging / Arresten Nunez en Antwi

ve13000100 - JV 2013/90
2012-12-28, ABRvS, 201207142/1/V1 [LJN: BY8256]
Beëindiging geboden opvang in vrijheidsbeperkende locatie in samenhang met intrekking vrijheidsbeperkende maatregel / Vrijheidsbeperkende maatregel biedt geen wettelijke grond voor geboden opvang / Beëindiging opvang is feitelijke handeling ex art. 72 lid 3 Vw 2000 / VK Rb bevoegd
--- Zie ook noot Spijkerboer bij JV 2013/56 (ve12002253).

ve13000130 - JV 2013/91
2013-01-10, ABRvS, 201111006/1/V4 [LJN: BY8856]
Asielaanvraag / Tsjetsjenen / Dublinclaim Polen / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Art. 3 EVRM / Arrest M.S.S. / Bescherming Poolse autoriteiten / Geen recht op opvang en medische zorg na herhaalde asielaanvraag in Polen / Eerste aanvraag echter niet inhoudelijk beoordeeld / Detentie zonder sociale voorzieningen

ve13000136 - JV 2013/92
2013-01-11, ABRvS, 201112265/1/V4 [LJN: BY8849]
Herhaalde asielaanvraag / Besluit ingetrokken / Geen procesbelang / Ontvankelijkheid / Niet tijdig beslissen / Gelijkstelling met besluit / Ingebrekestelling kon niet redelijkerwijze van vreemdeling worden verwacht (art. 6:12 lid 3 Awb) / Dwangsom / Termijn nieuw besluit op acht weken gesteld wegens raadplegen BMA

ve13000134 - JV 2013/93
2013-01-16, ABRvS, 201112376/1/V1 [LJN: BY8851]
COA / Art. 17 Rva 2005 / Vergoeding kosten contra-expertise taalanalyse / Onafhankelijkheid en deskundigheid contra-expert / Controleerbaarheid identiteit contra-expert niet onredelijk en nodig voor beoordeling noodzakelijkheid kosten / Vreemdeling in de gelegenheid gesteld om identiteit opsteller, desnoods onder geheimhouding, kenbaar te maken / Motivering

ve13000105 - JV 2013/94
2013-01-16, ABRvS, 201203690/1/V6 [LJN: BY8542]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Irak / Spontane hulpverlening niet uitgesloten / Proces-verbaal onvoldoende grond voor conclusie dat sprake is van arbeid i.d.z.v. de Wav

ve13000182 - JV 2013/95
2013-01-18, ABRvS, 201203147/1/V4 [LJN: BY9622]
Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering / Kind geboren tijdens toepassing maatregel / Detentie zonder daartoe strekkende maatregel met redenen / Schadevergoeding

ve13000183 - JV 2013/96
2013-01-21, ABRvS, 201113400/1/V4 [LJN: BY9623]
Asielaanvraag / Afghanistan / Ambtsbericht / Onvoldoende beroep op bescherming autoriteiten en werkgever VN

ve13000228 - JV 2013/97
2013-01-21, Vz ABRvS, 201300744/2/V4
Voorlopige voorziening / Aankondiging overdracht o.g.v Dublin binnen zeer korte termijn / Spoedeisend belang / Geen tijd voor een adequaat oordeel

ve13000240 - JV 2013/98
2013-01-23, ABRvS, 201200919/1/V1 [LJN: BZ0424]
MVV-aanvraag / Nareis / Somalië / Kenia / Geen blijk van communicatieproblemen tussen tolk en eisers / Gehoor referent is gehoor i.d.z.v. art. 4:8 Awb / Geen feitelijke gezinsband

ve13000180 - JV 2013/99
2013-01-23, ABRvS, 201207063/1/V4 [LJN: BY9618]
Intrekking asielvergunning / Joegoslavië / Onjuiste gegevens vertrekt over o.m. identiteit / Rechtsgevolgen meervomvattende beschikking / Ten onrechte niet beoordeeld of uitzetting strijdig is met art. 3 EVRM

ve13000220 - JV 2013/100
2013-01-24, ABRvS, 201203791/1/V1
Opvang / Rva 2005 / Angola / Motie Spekman / Vereiste overleggen actuele medische gegevens voorafgaand aan indiening verblijfvergunning medische behandeling dan wel medische noodsituatie

ve13000226 - JV 2013/101
2013-01-24, ABRvS, 201207445/1/V3 [LJN: BZ0483]
Bewaring / Terugkeerrichtlijn 2008/115 niet van toepassing indien procedure in kader Dublinverordening is gestart / Belangenafweging

ve13000238 - JV 2013/102
2013-01-25, ABRvS, 201207171/1/V2 [LJN: BZ0435]
Herhaalde asielaanvraag / Geboorte kind na afwijzing eerste aanvraag / Nieuwe afwijzing t.a.v. kind geen besluit van gelijke strekking / Onjuist toetsingskader / Namens kind geen zelfstandige asielmotieven ingediend / Instandhouding rechtsgevolgen

ve13000222 - JV 2013/103
2013-01-25, ABRvS, 201211681/1/V3 [LJN: BZ2337]
Bewaring / Staandehouden / Proces verbaal / Geen redelijk vermoeden van illegaal verblijf / Belangenafweging / Schadevergoeding

ve13000237 - JV 2013/104
2013-01-28, ABRvS, 201209061/1/V3 [LJN: BZ0506]
Separaat inreisverbod van 10 jaar / Beroepschrift door Rb als bezwaarschrift doorgestuurd / Concentratie van rechtsmiddelen / Openstelling rechtstreeks beroep geldt ook voor inreisverboden van langere duur

ve13000224 - JV 2013/105
2013-01-28, ABRvS, 201211269/1/V3 [LJN: BZ0511]
Bij duur inreisverbod onvoldoende gezinsleven vreemdeling betrokken / Art. 11 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Motiveringsgebrek

ve13000072 - JV 2013/106 noot P.E. Minderhoud
2012-12-17, CRvB, 09/6110 AKW, 11/121 AKW [LJN: BY6418]
Kinderbijslag / Koppelingsbeginsel / Surinaamse moeder met Nederlands kind / Arresten Zambrano en Dereci / SVB dient in overleg met SvV&J te onderzoeken of vreemdeling verblijfsrecht ontleent aan art. 20 VWEU / Beginsel van Unietrouw / Vw 2000 voorziet niet in situatie dat verblijfsrecht rechtsreeks voortvloeit uit VWEU en niet uit Verblijfsrichtlijn / Ruimte voor verdragsconforme toepassing art. 6 lid 2 AKW / Motivering

ve13000101 - JV 2013/107
2013-01-10, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 12/18256 [LJN: BY8363]
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU onderdaan / Brazilië / Nederlands kind / Arrest Zambrano / Beoordeling verblijfsrecht o.g.v. art. 20 VWEU ten onrechte niet verricht i.h.k.v. aanvraag ex art. 9 lid 1 Vw 2000 / Nuttig effect art. 20 VWEU / Zorgvuldigheid / Motivering

ve13000131 - JV 2013/108
2013-01-16, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 12/20100 [LJN: BY8843]
Opheffing ongewenstverklaring / Inreisverbod voor vijf jaar / Iran / Geen rechtmatig verblijf na nog geldend terugkeerbesluit / Rechtstreeks beroep tegen 'los' IRV / Art. 3 EVRM / Asielgerelateerde beletselen bij terugkeer niet relevant voor IRV / (Herhaalde) asielaanvraag mogelijk / Procesbelang / Art. 8 EVRM / Duur inreisverbod / Art. 6.5a Vb 2000 uitgangspunt / Inreisverbod geldt m.i.v. datum vertrek uit NL

ve13000185 - JV 2013/109
2012-11-07, Rb. Middelburg, AWB 12/2608 WBP [LJN: BY3879]
Verzoek om verwijdering SIS signalering van verzoeker door Frankrijk / KLPD niet de verantwoordelijke als bedoeld in art. 28 lid 1 Wet politiegegevens / Mededeling KLPD geen besluit i.d.z.v. art. 1:3 lid 1 Awb / Niet bestuursrechter maar burgerlijke rechter bevoegd te beslissen op verzoekschrift / Aansluiting bij art. 45 en 46 Wet bescherming persoonsgegevens

ve13000132 - JV 2013/110
2012-12-18, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 12/22699 [LJN: BY8870]
Visum kort verblijf om samen met Nederlandse minderkarige zoon naar Nederland te reizen voor verblijf als gezinslid EU-burger bij deze zoon / Marokko / Arrest Zambrano / Toetsing visumaanvraag aan art. 20 VWEU geweigerd / Tegenwerping niet doorlopen MVV-procedure / Motivering
[WV]

Nieuws

17-04-2018 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 5 verschenen
12-04-2018 [ve18000787]  Wie in asielprocedure 18 wordt, geldt voor nareis als minderjarige
03-04-2018 [ve18000707]  Lagere leges per 3 mei 2018
23-03-2018 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 4 verschenen
19-03-2018 [ve18000581]  Afdeling hanteert nieuwe lijn bij vovo-verzoeken staatssecretaris
05-03-2018 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 3 verschenen
09-02-2018 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 2 verschenen
08-02-2018 [ve18000259]  Vragen aan HvJ EU over verlies EU-burgerschapsrechten na Brexit
07-02-2018 [ve18000255]  'Breng glijdende schaal in overeenstemming met actuele bedreigingstoets en bescherming van fundamentele belangen'
07-02-2018 [ve18000254]  EUpdate 2018/1 Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid
01-02-2018 [ve18000220]  PrejudiciŽle vragen over afname biometrische gegevens
25-01-2018 [ve18000156]  Schending van art. 5 lid 2 EVRM in Griekse hotspot op Chios
24-01-2018 [ve18000148]  Overlegprocedure art. 25 lid 2 Schengenuitvoeringsovereenkomst
22-01-2018 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 1 verschenen
03-01-2018 [ve18000015]  Lancering pilot Subcommissie slachtofferschap mensenhandel
17-12-2017 [ve17002679]  Commissie maant Nederland om leges te verlagen
13-12-2017 [ve17002667]  Nieuwe besluiten nodig over Koeweit en VAE als veilige derde landen
05-12-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 16 verschenen
04-12-2017 [ve17002576]  PrejudiciŽle vragen VK Utrecht over visumvertegenwoordiging
20-11-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 15 verschenen
16-11-2017 [ve17002413]  Arrest Lounes: behoud vrij verkeer rechten Unieburger na naturalisatie
15-11-2017 [ve17002400]  VK Haarlem stelt prejudiciŽle vragen over nareis en bewijs gezinsband
27-10-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 14 verschenen
26-10-2017 [ve17002260]  EUpdate 2017/3 Politieke ontwikkelingen Europees migratiebeleid
26-10-2017 [ve17002256]  Commissie Van der Meer: ernstig achterstallig onderhoud in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand
09-10-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 13 verschenen
04-10-2017 [ve17002063]  PrejudiciŽle vragen over eerst in beroep aanvoeren nieuw asielmotief
27-09-2017 [ve17002031]  PrejudiciŽle vragen over vaststellen verantwoordelijkheid onder Dublin
20-09-2017 [ve17001974]  PrejudiciŽle vragen over intrekking verblijfsstatus wegens fraude
15-09-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 12 verschenen
08-09-2017 [ve17001908]  WBV 2017/8: wijziging beleid rond medisch uitzetbeletsel
24-08-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 11 verschenen
07-08-2017 [ve17001643]  HvJEU: Duur inreisverbod begint vanaf moment vertrek uit EU
21-07-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 10 verschenen
06-07-2017 [ve17001379]  Onterechte Wav boete gelet op tegenstrijdige verklaringen in boeterapport
30-06-2017 [ve17001352]  Toetsingskader inzet medisch deskundigen
30-06-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 9 verschenen
22-06-2017 [ve17001289]  Eerste Kamer stemt in met participatieverklaring
21-06-2017 [ve17001270]  Mag nareis worden afgewezen na te late aanvraag?
14-06-2017 [ve17001182]  OekraÔne vanaf 11 juni 2017 visumvrij
14-06-2017 [ve17001263]  Stichting 'Wij gaan ze halen' verliest kort geding tegen de Staat
08-06-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 8 verschenen
18-05-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 7 verschenen
10-05-2017 [ve17000896]  Inburgeringsexamen als voorwaarde voor voortgezet verblijf
10-05-2017 [ve17000895]  Verblijfsrecht verzorgende ouder van minderjarige Unieburger
04-05-2017 [ve17000876]  Verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken
01-05-2017 [ve17000839]  Wachttermijn onjuiste implementatie Gezinsherenigingsrichtlijn
01-05-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 6 verschenen
25-04-2017 De rechtspraak wil verplicht digitaal procederen per 12 juni 2017
19-04-2017 [ve17000773]  PrejudiciŽle vraag over verlies Nederlanderschap van rechtswege
19-04-2017 [ve17000766]  Eupdate 2017/1: Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid
10-04-2017 [ve15000897]  HvJ EU doet 10 mei 2017 uitspraak in Chavez-Vilchez
10-04-2017 [ve17000674]  Belangrijke wijzigingen BuWav
06-04-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 5 verschenen
29-03-2017 [ve17000622]  Automatisch schorsende werking hoger beroep in asielzaken?
16-03-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 4 verschenen
07-03-2017 [ve17000465]  Humanitair visum met het oog op asiel valt onder nationaal recht
02-03-2017 [ve17000425]  Unierechter kan EU-Turkije deal niet toetsen
27-02-2017 [ve17000364]  Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding
24-02-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 3 verschenen
17-02-2017 [ve17000342]  Wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand in internetconsultatie
07-02-2017 [ve17000254]  Afgifte humanitair visum bij risico van onmenselijke behandeling
03-02-2017 [ve17000228]  Toepassing woonlandbeginsel in strijd met Sociaal Zekerheidsverdrag met KaapverdiŽ
02-02-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 2 verschenen
25-01-2017 [ve17000169]  Algemene Rekenkamer kritisch over de Wet inburgering 2013
23-01-2017 [ve17000141]  Presentaties laatste WRV-bijeenkomst op Migratieweb
23-01-2017 [ve17000136]  Noodtoestand in Gambia
13-01-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 1 verschenen
10-01-2017 [ve17000056]  Eupdate 2016/3: Politieke ontwikkelingen Europees asiel- en migratiebeleid
14-12-2016 [ve16002448]  Principieel EHRM arrest over uitzetting ernstig zieke vreemdeling
09-12-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 16 verschenen
01-12-2016 [ve16002350]  Mededeling over restitutie kosten inburgeringsexamen buitenland
30-11-2016 [ve16002346]  Pilot versoepeling toelatingsbeleid mbo 4 studenten
18-11-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 15 verschenen
17-11-2016 [ve16002231]  'Beslissingsruimte' bij geloofwaardigheidsbeoordeling nader ingevuld
14-11-2016 [ve16002223]  Nederlands-Zwitsers Tractaat geen verblijfsrechtelijke betekenis
13-11-2016 [ve16002214]  Ook bij zwaar inreisverbod van 5 jaar Unierechtelijk openbare ordebegrip
10-11-2016 Afdeling vraagt conclusie over bewijsgaring in boetezaken
03-11-2016 [ve16002132]  Implementatie Richtlijnen 2014/66, 2014/36 en 2003/86 in o.a. Vb 2000
28-10-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 14 verschenen
27-10-2016 [ve16002080]  PrejudiciŽle vraag over art. 2 sub f Gezinsherenigingsrichtlijn
26-10-2016 [ve16002062]  Asielzoekers sneller aan het werk als vrijwilliger
20-10-2016 [ve16002032]  Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand
07-10-2016 [ve16001906]  Internetconsultatie Rijkswet vaststellingsprocedure staatloosheid
07-10-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 13 verschenen
05-10-2016 [ve16001925]  Tweede Kamer verwerpt initiatiefvoorstel Bosman
27-09-2016 [ve16001876]  Nieuwe regeling voor Aziatische koks
22-09-2016 [ve16001839]  Wetsvoorstel nieuwe verblijfsvergunning 'in het belang van kind'
16-09-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 12 verschenen
16-09-2016 [ve16001812]  Hofuitspraken in de zaken CS en Rendůn Marin
14-09-2016 [ve16001774]  Afdeling legt voorwaarden veilig land van herkomst uit
09-09-2016 [ve16001746]  AG adviseert over verblijfsrecht ouder van minderjarige Unieburger
08-09-2016 [ve16001735]  Beleid gezinshereniging meerderjarige kinderen aangepast
07-09-2016 [ve16001732]  Hukou-vereiste vervalt voor Chinezen geboren vůůr 1 maart 1996
02-09-2016 [ve16001712]  Eupdate 2016/2: ontwikkelingen Europees asiel- en migratiebeleid
29-08-2016 Presentatie 'Nederlands migratierecht'
26-08-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 11 verschenen
19-08-2016 Migration Law Clinic VU zoekt zaken
03-08-2016 [ve16001415]  Boetebeleid Wav gewijzigd per 15 juli 2016
02-08-2016 [ve16001503]  Ombudsman onderzoekt bewijsnood bij naturalisatie pardonners
28-07-2016 [ve16001445]  Conclusie staatsraad A-G over 'veilige landen'
27-07-2016 [ve16001289]  Nieuwe lijn in rechtspraak over doorbreking appelverbod
21-07-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 10 verschenen
20-07-2016 [ve16001416]  Tegen elke nieuwe bewaringsmaatregel apart beroep instellen
19-07-2016 [ve16001404]  Japanners per 1 januari 2017 niet langer vrij op de arbeidsmarkt
13-07-2016 [ve16001388]  Wetsvoorstellen KEI door de Eerste Kamer
05-07-2016 [ve16001308]  Toelatingsregeling buitenlandse investeerders versoepeld
30-06-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 9 verschenen
29-06-2016 [ve16001262]  Besluit- en vertrekmoratorium Burundi per 1 juli 2016
22-06-2016 [ve16001224]  Ne bis-beoordelingskader niet langer van toepassing
21-06-2016 [ve16001220]  IND: Japanners niet langer vrij op arbeidsmarkt
17-06-2016 [ve16001199]  VK mag Unieburgers zonder verblijfsrecht kinderbijslag weigeren
09-06-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 8 verschenen
09-06-2016 [ve16001095]  VN Rapporteurs uiten kritiek op bed, bad, brood
08-06-2016 [ve16001103]  Gefinancierde rechtsbijstand: kabinet wil puntengrens halveren
06-06-2016 [ve16001081]  Akkoord met Marokko over socialezekerheidsverdrag
25-05-2016 [ve16001009]  Deense Vreemdelingenwet discrimineert naar etniciteit
20-05-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 7 verschenen
18-05-2016 [ve16000948]  Topscripties op Migratieweb
18-05-2016 Zondagavond 22 mei Migratieweb uit de lucht
18-05-2016 Afdeling vraagt AG om conclusie over veilige landen
17-05-2016 [ve16000957]  Richtlijn over uitoefening rechten vrij verkeer werknemers omgezet
28-04-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 6 verschenen
21-04-2016 [ve16000782]  Helft nieuwkomers haalt inburgeringstermijn van drie jaar niet
21-04-2016 [ve16000781]  Prospectieve beoordeling middelenvereiste bij gezinshereniging
20-04-2016 [ve16000768]  Wezenlijk Nederlands belang. Over de toelating van ondernemers
20-04-2016 Nieuwe prijzen voor publicaties Europees asiel- en migratierecht
14-04-2016 [ve16000704]  Eupdate 2016/1: Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid
13-04-2016 [ve16000711]  Rb mag geloofwaardigheid asielrelaas deels indringend toetsen
13-04-2016 [ve16000706]  Bemoeilijking eerste toelating kind strijdig met art. 13 Besluit 1/80
13-04-2016 [ve16000702]  Bewaring tijdens herhaalde asielprocedure mogelijk
08-04-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 5 verschenen
31-03-2016 [ve16000625]  Per 1 april 2016 nieuwe regels voor referenten
29-03-2016 [ve16000597]  HR stelt prejudiciŽle vragen over art. 11 lid 2 Terugkeerrichtlijn
18-03-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 4 verschenen
15-03-2016 [ve16000507]  Peru visumvrij voor kort verblijf
02-03-2016 [ve16000395]  Sporenbeleid asiel per 1 maart 2016
26-02-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 3 verschenen
19-02-2016 [ve16000350]  Nationaal overgangsrecht in strijd met Procedurerichtlijn
15-02-2016 [ve16000285]  HvJ EU beantwoordt prejudiciŽle vraag over bewaring asielzoekers
05-02-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 2 verschenen
25-01-2016 [ve16000150]  Marokkaans consulaat hervat presentaties in persoon
15-01-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 1 verschenen
14-01-2016 [ve16000093]  Digitaal indienen asiel- en bewaringszaken kan binnenkort overal
13-01-2016 [ve16000076]  Eupdate 2015/3: Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid
23-12-2015 [ve15002252]  Beleidswijziging legalisatie brondocumenten
18-12-2015 [ve15002225]  Kosten inburgering buitenland omlaag
16-12-2015 [ve15002184]  Aanpassing sociale zekerheidsverdrag Marokko van de baan
16-12-2015 [ve15002186]  Versoepeling doorstroom startups
10-12-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 16 verschenen
04-12-2015 [ve15002087]  Wolfsen brengt advies uit over gesubsidieerde rechtsbijstand
30-11-2015 [ve15002076]  Maatregelen kabinet vanwege hoge asielinstroom
27-11-2015 [ve15002048]  Staatssecretaris moet overdracht aan Hongarije beter motiveren
26-11-2015 [ve15002037]  'Bed, bad, brood' mag in VBL, oordelen ABRvS en CRvB
25-11-2015 [ve15002024]  MvV&J: Asielvergunning eerder intrekken na veroordeling
23-11-2015 [ve15002007]  Criteria voor ontheffing griffierecht in vreemdelingenzaken
23-11-2015 [ve15002012]  Regelgeving inburgering buitenland behoeft aanpassing
19-11-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 15 verschenen
17-11-2015 [ve15001975]  ABRvS stelt een prejudiciŽle vraag over bewaring
16-11-2015 [ve15001961]  IND Werkinstructie 2015/4 over toepassing van art. 8 EVRM is herzien
15-11-2015 UNICEF publiceert eerste kinderambtsberichten
05-11-2015 [ve15001877]  Terechte boetes vanwege twv-plicht Bulgaren voor 1 januari 2014
29-10-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 14 verschenen
29-10-2015 [ve15001844]  Openbare raadpleging Europese Commissie over Unieburgerschap
28-10-2015 [ve15001836]  Kamerbrief n.a.v. onderzoek naar naturalisatie pardonvergunninghouders
20-10-2015 [ve15001784]  Boetebedragen Wav verlaagd van Ä 12.000 naar Ä 8.000
12-10-2015 [ve15001742]  M.i.v. 19 oktober digitaal procederen bij asiel- en bewaringszaken
08-10-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 13 verschenen
07-10-2015 [ve15001681]  ABRvS: Standaard Wav-boete van Ä 12.000 is onredelijk
06-10-2015 [ve15001672]  Wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring ingediend
06-10-2015 [ve15001671]  Internetconsultatie Besluit terugkeer en vreemdelingenbewaring
02-10-2015 [ve15001654]  HvJ EU: Gevangenisstraf bij overtreding inreisverbod toegestaan
30-09-2015 [ve15001629]  Akkoord Nederland en Marokko over socialezekerheidsverdrag
24-09-2015 [ve15001605]  ABRvS treft vovo in zaak overdracht aan Hongarije
23-09-2015 [ve15001603]  Bezuinigingen rechtsbijstand uitgesteld tot 2017
18-09-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 12 verschenen
11-09-2015 CBS: In 2014 immigratie en emigratie hoger dan ooit
03-09-2015 [ve15001481]  HvJ EU: Leges voor afgifte of verlenging verblijfsvergunning onevenredig hoog
02-09-2015 [ve15001479]  Eupdate 2015/2: Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid
01-09-2015 [ve15001478]  Nationale ombudsman constateert aandachtspunten bij uitzettingsvluchten
27-08-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 11 verschenen
13-08-2015 [ve15001377]  Besluit- en vertrekmoratorium voor Oeigoeren uit China
24-07-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 10 verschenen
20-07-2015 Herziene Procedure- en Opvangrichtlijn tijdig omgezet
20-07-2015 [ve15001204]  HvJ EU: Arrest Singh e.a. over behoud verblijfsrecht derdelander na echtscheiding
15-07-2015 Au-pair beleid gewijzigd m.i.v. 1 juli 2015
09-07-2015 [ve15001155]  HvJ EU: In zaken K en A toepassing inburgering buitenland strijdig met Gezinsherenigingsrichtlijn
08-07-2015 [ve15001146]  ABRvS: Zicht op uitzetting naar Marokko ontbreekt niet langer
08-07-2015 [ve15001130]  ABRvS: SvV&J moet beoordeling geloofwaardigheid seksuele gerichtheid verduidelijken
06-07-2015 [ve15001116]  ABRvS: SvV&J had asielverzoek Charles Taylor in behandeling moeten nemen
01-07-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 9 verschenen
30-06-2015 iMMO ziet af van deelname aan aanbesteding medisch onderzoek
25-06-2015 ACVZ: kabinetsbrede benadering gedwongen terugkeer niet geslaagd
25-06-2015 [ve15001066]  HvJ EU: Voorwaarden intrekking verblijfsvergunning erkend vluchteling in geval van ondersteuning terrorisme
22-06-2015 [ve15001017]  ABRvS: Vreemdeling belanghebbende in tewerkstellings-procedure
12-06-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 8 verschenen
11-06-2015 [ve15000990]  HvJEU: Arrest Zh.&O - begrip openbare orde in Ri 2008/115
05-06-2015 [ve15000948]  Publieke consultatie EC inzake economische migratie - Blue card richtlijn
04-06-2015 HvJEU: Inburgeringsexamen langdurig ingezetene gesanctioneerd met boete mag binnen doel richtlijn.
01-06-2015 Geen wettelijke grondslag schriftelijke kennisgeving indiening aanvraag
01-06-2015 Wijziging faxnummers (opnieuw) Afdeling Procesvertegenwoordiging IND Rijswijk
29-05-2015 SvV&J besluit tot aanpassing nareisbeleid meerderjarige kinderen
28-05-2015 IND werkinstructie over toets 8 EVRM gepubliceerd
21-05-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 7 verschenen
18-05-2015 Akkoord aanpassing sociale zekerheidsverdrag Marokko dichtbij
13-05-2015 Rb. Amsterdam: 4 uitspraken over bed, bad, brood
07-05-2015 Faxnummer IND Hoofddorp buiten werking
30-04-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 6 verschenen
27-04-2015 Migratieweb in nieuw jasje: kleuren zijn aangepast
23-04-2015 Kabinetsreactie resolutie Comitť van Ministers bed, bad, brood
23-04-2015 Verlenging besluit- en vertrekmoratorium provincies Irak
23-04-2015 Besluit- en vertrekmoratorium Al Shabaab gebied
16-04-2015 ABRvS: Zicht op uitzetting China ontbreekt
16-04-2015 ABRvS: Integrale geloofwaardigheidstoets geen beleidswijziging maar andere wijze van motiveren
15-04-2015 Resolutie Comitť van Ministers inzake bed, bad, brood
09-04-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 5 verschenen
02-04-2015 ABRvS: Zicht op uitzetting Marokko ontbreekt
24-03-2015 MvV&J breidt pilot inbewaringstellen door DT&V uit
23-03-2015 VVD wil einde aan asielinstroom Europa
19-03-2015 Conclusie A-G in de zaak K. en A. - WIB en Gezinsherenigingsrichtlijn
19-03-2015 Vrijstelling paspoort- en geboorteaktevereiste SyriŽrs verlengd tot 1 april 2016
19-03-2015 Brief MvSZW over gevolgen uitspraak CRvB inzake woonlandbeginsel
19-03-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 4 verschenen
18-03-2015 MLC: Paspoort geen voorwaarde verblijfsrecht derdelander onder Richtlijn 2004/38
16-03-2015 CRvB: PrejudiciŽle vragen Zambrano
11-03-2015 HvJEU: Arrest Martens - '3 uit 6-regel' (woonplaatsvereiste) i.s.m. met artt. 20 en 21 VWEU
05-03-2015 ABRvS: Kinderpardon, actieve houding vereist om in beeld te blijven bij instanties vreemdelingenketen
24-02-2015 Nationale ombudsman start onderzoek naar uitzettingsvluchten
18-02-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 3 verschenen
06-02-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 2 verschenen
14-01-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 1 verschenen
04-12-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 16 verschenen
02-12-2014 HvJEU: Grenzen aan persoonlijke en intieme vragen aan homoseksuele asielzoeker
27-11-2014 ABRvS: Onderscheid naar leeftijd in kinderpardonregeling niet discriminerend
20-11-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 15 verschenen
19-11-2014 ECSR: Recht op opvang ook voor volwassenen zonder verblijfsrecht
19-11-2014 VU start masterprogramma Migratie- en Vluchtelingenrecht
19-11-2014 HvJEU: Uitsluiting bijstand Unieburgers zonder rechtmatig verblijf toegestaan
05-11-2014 ABRvS: Geen zicht op uitzetting naar SomaliŽ
05-11-2014 EHRM Tarakhel: Dublin overdracht gezin naar ItaliŽ zonder specifieke opvang i.s.m. 3 EVRM
30-10-2014 MLC: Nederland moet ingangsdatum rechtmatig verblijf onder Richtlijn 2004/38/EG vaststellen
30-10-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 14 verschenen
28-10-2014 Aanpassing nareisbeleid meerderjarige kinderen
07-10-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 13 verschenen
06-10-2014 EHRM Jeunesse: Wegens uitzonderlijke omstandigheden uitzetting i.s.m. art. 8 EVRM.
01-10-2014 Vervallen toets pga Aziatische horeca
24-09-2014 Wijziging basisexamen inburgering buitenland
17-09-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 12 verschenen
10-09-2014 Voorstel wijziging RWN
01-09-2014 Leges minderjarigen verlaagd per 1 september 2014
28-08-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 11 verschenen
25-07-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 10 verschenen
09-07-2014 Zomervakantie: sluiting Adviesspreekuur WRV / FORUM
03-07-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 9 verschenen
12-06-2014 Afdeling Migratierecht blijft bestaan buiten FORUM
12-06-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 8 verschenen
23-05-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 7 verschenen
13-05-2014 CRvB: Verlaging ANW-uitkering Marokkaanse weduwen onrechtmatig
30-04-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 6 verschenen
25-04-2014 Visumvrijstelling MoldaviŽrs m.i.v. 28 april 2014
22-04-2014 Wijziging en invoering legestarieven
11-04-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 5 verschenen
04-04-2014 ABRvS stelt HvJEU prejudiciŽle vragen over integratievoorwaarden in gezinsherenigingsrichtlijn
25-03-2014 CRvB: Vermindering ANW-uitkering Turkse weduwen onrechtmatig
25-03-2014 Nieuwe start-up vergunning aangekondigd
21-03-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 4 verschenen
17-03-2014 Nieuw beleid SvV&J t.a.v. Tibetanen uit China
13-03-2014 Vrijstelling geboorteakte SyriŽrs bij naturalisatie- of optieverzoek
13-03-2014 HvJEU: Arresten O. en B en S. en G. over Europa-route
28-02-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 3 verschenen
26-02-2014 Onderzoek IGZ naar medische zorg in detentie- en uitzetcentra
21-02-2014 WBV 2014/3: Algemeen asielbeleid voor LHBTís opnieuw vastgesteld
20-02-2014 ABRvS: Ondeugdelijke motivering vasthouden aan paspoortvereiste bij naturalisatie
18-02-2014 Lagere vergoeding voor kennelijke afdoening wordt teruggedraaid
13-02-2014 Besluit- en vertrekmoratorium DRC ingetrokken
13-02-2014 Wetsvoorstel wijziging RWN
10-02-2014 HvJEU: geen aanvullend bewijs nodig dat derdelander ten laste komt van Unieburger
10-02-2014 HvJEU: geen opbouw verblijfsrecht in de gevangenis
06-02-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 2 verschenen
30-01-2014 HvJEU: Ďbinnenlands gewapend conflictí autonoom begrip in Unierecht
15-01-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 1 verschenen
18-12-2013 ABRvS: Ruime onderzoekplicht naar invulling homoseksualiteit bij terugkeer.
18-12-2013 Kerst / Oud en Nieuw: sluiting Adviesspreekuur WRV / FORUM
12-12-2013 HvJEU: asielzoeker heeft geen keuzerecht
04-12-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 16 verschenen
25-11-2013 HvJEU: geen verplichting voor Commissie tot vrijgave inbreukdossier
08-11-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 15 verschenen
28-10-2013 Afdeling stelt HvJ EU prejudiciŽle vragen over openbare orde begrip Terugkeerrichtlijn
18-10-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 14 verschenen
27-09-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 13 verschenen
25-09-2013 Op 1 oktober 2013 beleid vermogende vreemdeling in werking
24-09-2013 HvJEU: Turken geen visumvrije toegang voor ontvangen diensten
23-09-2013 Aanvullende eis voor toelating vermogende vreemdelingen
12-09-2013 HvJEU over gevolgen schending rechten verdediging bij bewaring
06-09-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 12 verschenen
04-09-2013 Beleidswijziging m.b.t. terugsturen AMV's naar andere lidstaat
03-09-2013 Procesprotocollen DT&V vernieuwd
26-08-2013 Plaatsing hongerstaker in isoleercel met cameratoezicht onrechtmatig
19-08-2013 MigratieWeb is vernieuwd !
16-08-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 11 verschenen
15-08-2013 ABRvS: Reguliere aanvraag niet vereist voor beroep op art. 20 VWEU
16-07-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 10 verschenen
19-06-2013 Gelijktijdige behandeling beroep toegangsweigering en grensdetentie
19-06-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 9 verschenen
07-06-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 8 verschenen
31-05-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 7 verschenen
29-04-2013 Aanmelden overgangsregeling Kinderpardon kan ook nog op 1 mei
24-04-2013 Aanmelden voor overgangsregeling Kinderpardon kan tot 26 april !
19-04-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 6 verschenen
29-03-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 5 verschenen
20-03-2013 (Overgangs)regeling langdurig verblijvende kinderen in werking
06-03-2013 Wet Modern Migratiebeleid en Visumwet treden 1 juni 2013 in werking
22-02-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 3 verschenen
01-02-2013 Regelgeving nieuwe legesbedragen per 1 februari van kracht
01-02-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 2 verschenen
04-01-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 1 verschenen
21-12-2012 Invoering partnerbeleid zoals dat gold vůůr 1 oktober 2012
20-12-2012 FORUM kan zijn cursussen als opleidingsinstituut voortzetten
30-11-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 16 verschenen
09-11-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 15 verschenen
19-10-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 14 verschenen
10-10-2012 ABRvS: gezinsherenigingsleges in strijd met Richtlijn 2003/86
01-10-2012 Kabinet: opschorting aanscherping gezinsmigratie niet mogelijk
28-09-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 13 verschenen
27-09-2012 Tweede Kamer wil opschorting invoering aanscherping gezinsmigratie
25-09-2012 Automatische dwangsomregeling van toepassing op Vw 2000 en Visa
17-09-2012 Aanscherpingen gezinsmigratie en andere wijzigingen per 1 oktober
12-09-2012 Wetsvoorstel versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtige door Eerste Kamer aanvaard
07-09-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 12 verschenen
22-08-2012 Groepsvervolging beleid van toepassing op Iraakse LHBTís
17-08-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 11 verschenen
13-07-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 10 verschenen
28-06-2012 Asielaanvragen Iraakse LHBT's aangehouden
25-06-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 9 verschenen
18-06-2012 HvJEU: woonplaatsvereiste studiefinanciering verkapte discriminatie
15-06-2012 ABRvS stelt prejudiciŽle vragen aan HvJEU over MTV-controles
06-06-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 8 verschenen
30-05-2012 EHRM: op nihil stellen schadevergoeding bij bewaring i.s.m. art. 5 lid 5 EVRM
16-05-2012 Onrechtmatig terugkeerbesluit kan schadeveroorzakend besluit zijn
11-05-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 7 verschenen
23-04-2012 Andere werkwijze op zittingen Afdeling bestuursrechtspraak RvS
20-04-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 6 verschenen
18-04-2012 Nieuw legestarief voor verblijf bij hoofdpersoon met WWB-uitkering
13-04-2012 IND Meldpunt 'Pv Informatie Extra Prioriteit (PIEP)' in werking
12-04-2012 Per 1 juli 2012 afschaffing van twee MVV-vrijstellingen
10-04-2012 Niet iedere stage is arbeid in de zin van de Wav
06-04-2012 Strenger toetsingskader ABRvS bij verlengingsbesluiten bewaring
30-03-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 5 verschenen
29-03-2012 Inwerkingtreding Wet Modern Migratiebeleid lijkt nog ver weg
29-03-2012 Ontwikkeling aanscherpingen glijdende schaal en gezinsmigratie
29-03-2012 Heeft het HvJEU arrest Soysal gevolgen voor Nederland?
16-03-2012 Tijdelijk besluit uitzonderingen Terugkeerrichtlijn 2008/115
14-03-2012 Storing in zoekfuntie MigratieWeb opgeheven
09-03-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 4 verschenen
23-02-2012 Voorgenomen aanscherping eisen gezinsmigratie
17-02-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 3 verschenen
17-02-2012 CIV formulier Beroepschrift Habeas Corpus Vw 2000
13-02-2012 Voorgenomen aanscherping glijdende schaal
27-01-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 2 verschenen
23-01-2012 Informatiebijeenkomst Rb Amsterdam nieuwe zaaksbehandeling
20-01-2012 Bewaring: onderzoek ombudsman en uitzending ZEMBLA
16-01-2012 EHRM: Weigering ontheffing leges in strijd met art. 13 EVRM
13-01-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 1 verschenen
23-12-2011 HvJEU: Geen onweerlegbaar vermoeden dat alle lidstaten het Handvest naleven
23-12-2011 Leers mede verantwoordelijk voor inburgering en integratie
23-12-2011 Wijziging toetsingskader bewaringsmaatregel per 1 februari 2012
20-12-2011 Stand van zaken nieuwe regelgeving
02-12-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 16 verschenen
21-11-2011 TWV-plicht Roemenen en Bulgaren van kracht tot 1 januari 2014
18-11-2011 EU-portaalsite over immigratie van start
15-11-2011 Oplossing kabinet voor gezinsmigratie partners van gelijk geslacht
15-11-2011 HvJEU werkt Zambrano-doctrine verder uit in arrest Dereci
11-11-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 15 verschenen
31-10-2011 Nieuwe aanscherpingen vreemdelingenregelgeving op komst
24-10-2011 Wetsvoorstel implementatie Terugkeerrichtlijn plenair in TK
21-10-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 14 verschenen
20-10-2011 ABRvS: Regeling voor MTV voldoet aan eisen arrest Melki en Abdeli
11-10-2011 ABRvS: Uiten wens asiel te willen vragen geeft rechtmatig verblijf
11-10-2011 Visuminformatiesysteem (VIS) gestart in regio Noord-Afrika
30-09-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 13 verschenen
24-09-2011 Geen verplichte inburgering Turkse burgers bij uitvoering Vw 2000
12-09-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 12 verschenen
19-08-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 11 verschenen
16-08-2011 CRvB: Verplichte inburgering Turkse burgers i.s.m. associatierecht
10-08-2011 Uitspraak Vz ABRvS over rechtmatigheid MTV-controle
15-07-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 10 verschenen
11-07-2011 EHRM Uitzetting en ongewenstverklaring i.s.m. art. 8 EVRM
01-07-2011 EHRM Sufi en Elmi: Uitzetting naar Mogadishu i.s.m. art. 3 EVRM
27-06-2011 Geen uitspraak HvJEU over vragen over basisexamen inburgering
24-06-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 9 verschenen
20-06-2011 WBV 2011/7 Beleid verblijf als houder van Europese blauwe kaart
16-06-2011 EHRM: Denemarken schendt art. 8 EVRM
03-06-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 8 verschenen
01-06-2011 Mobiel toezicht bij grens hervat
13-05-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 7 verschenen
05-05-2011 HvJEU arrest McCarthy: zaak betreft zuiver interne situatie lidstaat
02-05-2011 WBV 2011/5 Beleid Afghaanse verwesterde schoolgaande meisjes
28-04-2011 HvJEU arrest El Dridi: Strafbaarstelling illegaal verblijf in strijd met Terugkeerrichtlijn
26-04-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 6 verschenen
22-04-2011 RCO: TWV voor Roemenen en Bulgaren niet moeilijker maken
14-04-2011 Beleidsaanpassing verwesterde Afghaanse meisjes
04-04-2011 VK Zwolle stelt prejudiciŽle vragen over basisexamen inburgering
04-04-2011 Minister Leers: arrest Ruiz Zambrano heeft zeer beperkte gevolgen
01-04-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 5 verschenen
29-03-2011 Behandeling hoger beroep in zaak Sahar uitgesteld
29-03-2011 Voorstel aanscherping eisen verkrijging Nederlanderschap
25-03-2011 Zittingen en uitspraken ABRvS over bewaring en Terugkeerrichtlijn
22-03-2011 Vertrekmoratorium Zuid- en Centraal-SomaliŽ
22-03-2011 Wellicht 400 'Sahars' in Nederland
17-03-2011 Nieuw beleid MvI&A: AMV's minder vaak gedetineerd
15-03-2011 Brede actie tegen strafbaarstelling illegaal verblijf
11-03-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 4 verschenen
08-03-2011 HvJEU: Verblijf derdelander bij jonge kinderen, burger van de EU
21-02-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 3 verschenen
17-02-2011 Beleidswijziging afwachten vovo-verzoeken per 18 februari 2011
09-02-2011 Knelpunten in aanloop naar verzwaring basisexamen inburgering?
04-02-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 2 verschenen
28-01-2011 Beleidswijziging vovo-verzoeken mogen afwachten in Nederland
21-01-2011 EHRM: BelgiŽ en Griekenland schenden art. 3 en 13 EVRM
21-01-2011 Rechtbank: Verwesterde Sahar mag blijven.
19-01-2011 Cassatie tegen Hof Den Haag inzake op straat zetten kinderen
17-01-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 1 verschenen
14-01-2011 Opschorting uitzetting van SomaliŽrs uit Zuid- en Centraal-SomaliŽ
05-01-2011 Maximale bewaringstermijn zes maanden vanaf 24 december 2010
03-01-2011 Turkse echtgenoot behoudt rechten art. 7 Besluit 1/80 na echtscheiding
03-01-2011 ABRvS: Regeling MTV-controle in strijd met Schengengrenscode
03-01-2011 Pasjesbeleid coffeeshops niet i.s.m. non-discriminatiebeginsel EU
13-12-2010 HvJEU: Aanscherping beleid na eerdere versoepeling ook beperking
06-12-2010 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2010 aflevering 16 verschenen
02-12-2010 HvJEU, Tsakouridis: arrest over verwijderingsbescherming in Verblijfsrichtlijn
24-11-2010 EHRM beoordeelt uitzettingen Irakezen weer individueel
22-11-2010 Ex-asielzoekers niet gedwongen naar onveilig Mogadishu
18-11-2010 Voorgenomen wijzigingen m.b.t. gesubsidieerde rechtsbijstand
17-11-2010 Lijst van EU-lidstaten met inburgeringsvoorwaarden
16-11-2010 Visumvrijstelling voor AlbaniŽ en BosniŽ-Herzegovina
15-11-2010 Invoering Wet Modern Migratiebeleid uitgesteld
03-11-2010 Geen uitzettingen asielzoekers naar Irak
02-11-2010 Volle toets aan art. 8 EVRM bij uitzetting wegens ontbreken mvv
28-09-2010 Wijzigingen in Rijkswet op het Nederlanderschap treden in werking
11-09-2010 Regelgeving verzwaring basisexamen inburgering buitenland klaar
03-09-2010 ABRvS houdt vreemdelingenzaken Dublin/Griekenland aan
17-08-2010 Inburgeringsplicht Wi in strijd met Associatierecht EEG-Turkije
31-07-2010 Wijzigingen gezinshereningbeleid en middelenvereiste
31-07-2010 Aanscherping openbare ordebeleid treedt in werking
27-07-2010 Gerechtshof Den Haag: op straat zetten kinderen onrechtmatig
13-07-2010 Wet Modern Migratiebeleid door Eerste Kamer aanvaard
01-07-2010 Veel nieuwe regelgeving i.v.m. aanpassen asielprocedure
22-06-2010 Meldplicht in plaats van bewaring voor AMV's
17-06-2010 Vreemdelingen onevenredig zwaar getroffen door signalering in SIS
16-06-2010 Eerste Kamer akkoord met wijziging Rwn
01-06-2010 Visumaanvragen in Turkije voortaan via iDATA
21-05-2010 Boetes art. 15 Wav opgelegd in strijd met vrij verkeer van diensten
29-04-2010 IND gaat weer beslissingen nemen op aanvragen gezinsvorming
29-04-2010 Uitspraak HvJEU inbreukprocedure legesheffing Turkse onderdanen
27-04-2010 Maatschappelijke opvang voor vreemdeling zonder vergunning, maar geen bijstand
16-04-2010 PrejudiciŽle vraag ABRvS over artikel 6 Besluit 1/80
15-04-2010 Pilot religieus verblijf van start
17-03-2010 Notificatieregeling art. 1e Besluit uitvoering Wav ondeuglijk
16-03-2010 Recht op verblijf van verzorgende ouder bij kind van EU-werknemer: geen middeleneis
16-03-2010 EU-recht stelt grenzen aan intrekking naturalisatiebesluit
12-03-2010 Toelatingseisen gezinshereniging en gezinsvorming gelijkgetrokken
05-03-2010 Beleidskader toelating wegens dreiging van eergerelateerd geweld
05-03-2010 Controversieel verklaarde onderwerpen
04-03-2010 HvJEU arrest Chakroun over het middelenvereiste
02-03-2010 Vernieuwd MigratieWeb online op 2 maart 2010
02-03-2010 Aanscherping maximale termijnen voor tegenwerpen antecedenten
02-03-2010 Inbreuk procedure m.b.t. legesheffing langdurig ingezeten