Wetten via externe links

 Wet- en regelgeving nationaal (Wetten.nl)
 Verdragen - Raad van Europa (Treaty Office COE)
 Richtlijnen EU

 Wet- en regelgeving nationaal (Wetten.nl)
^
 
 • Aanwijzingen voor de regelgeving
 •  
 • Algemene wet bestuursrecht
 •  
 • Algemene wet gelijke behandeling
 •  
 • Algemene wet op het binnentreden
 •  
 • Bijstand - 1. Wet werk en bijstand
 •  
 • Bijstand - 2. Besluit gelijkstelling vreemdelingen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK
 •  
 • BW - 1. Boek 1 Personen- en familierecht
 •  
 • BW - 2. Boek 10 Internationaal privaatrecht
 •  
 • Conflictenrecht - 1. Wet conflictenrecht adoptie
 •  
 • Conflictenrecht - 2. Wet conflictenrecht afstamming
 •  
 • Conflictenrecht - 3. Wet conflictenrecht erfopvolging
 •  
 • Conflictenrecht - 4. Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap
 •  
 • Conflictenrecht - 5. Wet conflictenrecht huwelijk
 •  
 • Conflictenrecht - 6. Wet conflictenrecht huwelijksbetrekkingen
 •  
 • Conflictenrecht - 7. Wet conflictenrecht huwelijksvermogensregime
 •  
 • Conflictenrecht - 8. Wet conflictenrecht inzake ontbinding huwelijk en
 •  
 • Conflictenrecht - 9. Wet conflictenrecht namen
 •  
 • Consulaire tarieven - 1. Rijkswet op de consulaire tarieven
 •  
 • Consulaire tarieven - 2. Rijksbesluit op de consulaire tarieven
 •  
 • Consulaire tarieven - 3. Regeling op de consulaire tarieven
 •  
 • GBA - 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 •  
 • GBA - 2. Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 •  
 • GBA - 3. Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 •  
 • Jeugdzorg - 1. Wet op de jeugdzorg
 •  
 • Jeugdzorg - 2. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg
 •  
 • Opvang - 1. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
 •  
 • Opvang - 2. Rva 2005
 •  
 • Opvang - 3. Rvb
 •  
 • Opvang - 4. Mandaatbesluit COA
 •  
 • Opvang - 5. Regeling opvang asielzoekers
 •  
 • Paspoortwet - 1. Paspoortwet
 •  
 • Paspoortwet - 2. Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001
 •  
 • Paspoortwet - 3. Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001
 •  
 • Paspoortwet - 4. Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee
 •  
 • Privacy - 1. Wet bescherming persoonsgegevens
 •  
 • Privacy - 2. Meldingsbesluit Wbp
 •  
 • Privacy - 3. Vrijstellingsbesluit Wbp
 •  
 • Remigratie - 1. Remigratiewet
 •  
 • Remigratie - 2. Besluit voorzieningen Remigratiewet
 •  
 • Remigratie - 3. Uitvoeringsbesluit Remigratiewet
 •  
 • Remigratie - 4. Regeling aanwijzing doelgroepen Remigratiewet
 •  
 • Remigratie - 5. Regeling vaststelling bedragen Remigratiewet
 •  
 • Rwn - 1. Rijkswet op het Nederlanderschap
 •  
 • Rwn - 2. Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap
 •  
 • Rwn - 3. Besluit naturalisatietoets
 •  
 • Rwn - 4. Besluit bericht omtrent toelating
 •  
 • Rwn - 5. Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002
 •  
 • Rwn - 7. Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap
 •  
 • Rwn - 8. Handleiding voor de toepassing van de RWN 2003
 •  
 • Rwn - 9. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in buitenland
 •  
 • Sociale verzekeringen 1 Volksverzekering - 1. AOW
 •  
 • Sociale verzekeringen 1 Volksverzekering - 2. ANW
 •  
 • Sociale verzekeringen 1 Volksverzekering - 3. AKW
 •  
 • Sociale verzekeringen 1 Volksverzekering - 4. AWBZ
 •  
 • Sociale verzekeringen 1 Volksverzekering - 5. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden
 •  
 • Sociale verzekeringen 2 Werknemersverz. - 1. WAO
 •  
 • Sociale verzekeringen 2 Werknemersverz. - 2. ZW
 •  
 • Sociale verzekeringen 2 Werknemersverz. - 3. WW
 •  
 • Sociale verzekeringen 2 Werknemersverz. - 4. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden
 •  
 • Sociale verzekeringen 3 1. Wet SUWI
 •  
 • Sociale verzekeringen 3 2. Besluit SUWI
 •  
 • Straf - 1. Wetboek van Strafrecht
 •  
 • Straf 2. Wetboek van Strafvordering
 •  
 • Vrijheidsontneming - 1. Penitentiaire beginselenwet
 •  
 • Vrijheidsontneming - 2. Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing
 • ==>
 • Vw 2000 - 1. Wet
 • ==>
 • Vw 2000 - 2. Besluit
 • ==>
 • Vw 2000 - 3. Voorschrift
 • ==>
 • Vw 2000 - 4. Vc 2000 Deel A
 • ==>
 • Vw 2000 - 4. Vc 2000 Deel B
 • ==>
 • Vw 2000 - 4. Vc 2000 Deel C
 • ==>
 • Vw 2000 - 5. Vc 2000 Deel D
 •  
 • Vw 2000 - 6. BES-landen 1. Wet toelating en uitzetting BES
 •  
 • Vw 2000 - 6. BES-landen 2. Besluit toelating en uitzetting BES
 •  
 • Vw 2000 - 6. BES-landen 3. Regeling toelating en uitzetting BES
 •  
 • Vw 2000 - 6. BES-landen 4. Circulaire toelating en uitzetting BES
 • ==>
 • Wav - 1. Wet
 • ==>
 • Wav - 2. Besluit uitvoering
 • ==>
 • Wav - 3. Del.- en uitvoeringsbesluit
 • ==>
 • Wav - 4. UWV Beleidsregels
 •  
 • Zorgverzekering - 1. Zorgverzekeringswet
 •  
 • Zorgverzekering - 2. Wet op de zorgtoeslag
 •  Verdragen - Raad van Europa (Treaty Office COE)
  ^
   
 • Europeees Verdrag inzake de rechtspositie van migrerende werknemers
 •  
 • Europees Anti-Folterverdrag
 •  
 • Europees Sociaal Handvest 1961 (ESH)
 •  
 • Europees Verdrag inzake nationaliteit
 •  
 • Europees Verdrag Sociale Zekerheid
 •  
 • Europees Vestigingsverdrag
 •  
 • Europese overeenkomst afschaffing visa voor vluchtelingen
 •  
 • Europese Overeenkomst inzake 'au pair' plaatsing
 •  
 • Europese overeenkomst overdracht verantwoordelijkheid vluchtelingen
 •  
 • Europese overeenkomst verkeer van personen tussen de Lid-Staten
 •  
 • EVRM (zoals gewijzigd door het 11e en 14e Protocol)
 •  
 • EVRM 01e Protocol (Eigendom / Onderwijs / Verkiezingen) i.w.tr. 31-08-1954
 •   Werd gewijzigd bij het 11e Protocol
   
 • EVRM 04e Protocol (Vrijheid van verplaatsing en verbod van (collectieve) uitzetting) i.w.tr. 23-6-1968
 •  
 • EVRM 06e Protocol (Afschaffing doodstraf) i.w.tr. 1-5-1986
 •   Werd gewijzigd bij het 11e Protocol
   
 • EVRM 07e Protocol
 •   Nederland is geen partij bij dit protocol, dat werd gewijzigd bij het 11e Protocol.
   
 • EVRM 12e Protocol (Verbod op discriminatie) i.w.tr. 1-4-2005
 •  
 • EVRM 14e Protocol (wijziging controlesysteem Verdrag) i.w.tr. 1-6-2010
 •  
 • EVRM 15e Protocol (wijziging Verdrag) i.w.tr. nog onbekend
 •  
 • EVSMB
 •  
 • EVSMB Protocol
 •  Richtlijnen EU
  ^
   
 • Richtlijn 2013/33 Opvang asielzoekers (herschikking van Ri 2003/9)
 •  
 • Richtlijn 2013/32 Asielprocedure (herschikking van Ri 2005/85)
 •  
 • Richtlijn 2011/98 Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)
 •  
 • Richtlijn 2011/95 Definitie- of kwalificatierichtlijn (herschikking van Ri 2004/83)
 •  
 • Richtlijn 2011/92 bestrijding seksueel misbruik en uitbuiting kinderen
 •  
 • Richtlijn 2011/36 Mensenhandel
 •  
 • Richtlijn 2009/52 Werkgeverssancties
 •  
 • Richtlijn 2009/50 Kennismigratie
 •  
 • Richtlijn 2008/115 Terugkeer
 •  
 • Richtlijn 2008/104 Uitzendarbeid
 •  
 • Richtlijn 2006/123 Diensten
 •  
 • Richtlijn 2006/54 Gelijke kansen en behandeling (herschikking)
 •  
 • Richtlijn 2005/85 Asielprocedure (is vervangen door Ri 2013/32)
 •  
 • Richtlijn 2005/71 Wetenschappelijke onderzoekers
 •  
 • Richtlijn 2005/36 Erkenning beroepskwalificaties
 •  
 • Richtlijn 2004/114 Studie
 •  
 • Richtlijn 2004/83 Definitie- of kwalificatierichtlijn (is vervangen door Ri 2011/95)
 •  
 • Richtlijn 2004/82 Passagiersgegevens
 •  
 • Richtlijn 2004/38 Verblijfsrecht
 •  
 • Richtlijn 2003/109 Langdurig ingezetenen
 •  
 • Richtlijn 2003/86 Gezinshereniging
 •  
 • Richtlijn 2003/9 Opvang asielzoekers (is vervangen door Ri 2013/33)
 •  
 • Richtlijn 2002/90 Hulp bij illegale immigratie
 •  
 • Richtlijn 2001/55 Tijdelijke bescherming
 •  
 • Richtlijn 2001/51 Vervoerdersverplichtingen
 •  
 • Richtlijn 2001/40 Erkenning verwijdering
 •  
 • Richtlijn 2000/43 Gelijke behandeling van personen
 •  
 • Richtlijn 96/71 Detachering
 •  
 • Richtlijn 95/46 Bescherming persoonsgegevens
 •  
 • Richtlijn 93/96 Studenten
 •  
 • Richtlijn 90/365 Gepensioneerden en arbeidsongeschikten
 •  
 • Richtlijn 90/364 Economisch niet actieven
 •  
 • Richtlijn 73/148 Vestiging/diensten
 •  
 • Richtlijn 68/360 Werknemers
 •  
 • Richtlijn 64/221 Openbare orde
 •  
  mail uw suggesties Mail uw tips voor deze pagina en eventuele niet meer werkende links naar redactie@migratieweb.nl