Overzicht documenten op trefwoord

67  documenten gevonden op trefwoord Jaarverslag
U hebt echter geen volledige toegang. Vraag een (proef)account aan.
alles IN-/ UIT- klappen
1. ve18001052 2018-05-09, Stichting Migratierecht Nederland Jaarverslag 2017
In het jaarverslag worden o.a. de volgende ontwikkelingen in het migratierecht belicht.
Kinderen in het migratierecht. In juni 2017 presenteerde de Kinderombudsman een alternatief kinderpardon (ve17001822). De ACVZ adviseerde over het initiatiefwetsvoorstel om het belang van het kind in de Vw 2000 te verankeren (ve17000369).
Wav-boetes. Er was in 2017 veel aandacht voor het bewijsrecht in Wav-zaken, zie bijv. ABRvS 5 juli 2017, JV 2017/196 nt. Krop (ve17001379). De Inspectie SZW presenteerde in augustus het rapport 'Eerlijk werk in, aan en op schepen 2016' (ve17001943) over onderzoeken in de branches scheepsbouw en -reparatie/onderhoud en de zee- en binnenvaart waarbij o.a. is gecontroleerd op naleving van de Wav.
Koppelingsbeginsel. Huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget worden ook niet verstrekt als de partner van een Nederlander haar verblijfsrecht heeft verloren omdat de aanvrager van de toeslagen door arbeidsongeschiktheid niet meer aan het middelenvereiste kan voldoen (ABRvS 12 juli 2017, ve18000194). De cumulatie van de koppelingswet en de kostendelersnorm kan minima in de financiële problemen brengen, terwijl aan de kostendelersnorm geen vreemdelingrechtelijke redenen ten grondslag liggen en die norm niet is bedoeld om de niet rechtmatig verblijvende partner te doen vertrekken (Vzr CRvB 28 februari 2017, ve17000545). De Kinderombudsman en de jeugd- en kinderombudsmannen van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag signaleerden dat honderden kinderen met een ouder zonder verblijfsstatus in armoede leven (ve17002732).
Inburgering. In januari 2017 verschenen een onderzoek naar het inburgeringsonderwijs i.o.v. DUO en het minsterie van SZW (ve17000470) en een rapport van de Algemene Rekenkamer over de eerste resultaten van de Wet inburgering 2013 (ve17000169).
Openbare orde. De wetgever heeft in 2017 geen antwoord geformuleerd op de vraag naar de implicaties van het criterium van een 'werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging' voor de glijdende schaal. De Afdeling overwoog echter dat, i.i.g. wat betreft verblijfsbeëindiging of een inreisverbod, de 'actuele bedreigingstoets' steeds van toepassing is als een richtlijn de lidstaten ruimte laat om bij de uitoefening van een hierin toegekende bevoegdheid bij de beoordeling te betrekken of een vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare orde (ABRvS 4 juli 2017, ve17001414). V.w.b. de verwijdering van Unieburgers o.g.v. de openbare orde, oordeelde het HvJ EU dat de omstandigheid dat betrokkene t.t.v. van het verwijderingsbesluit is gedetineerd en geen uitzicht heeft op invrijheidstelling in de nabije toekomst, niet uitsluit dat hij een werkelijke en actuele bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt (HvJ EU 13 juli 2017, E, ve17001492). De duur van het inreisverbod begint te lopen vanaf het moment waarop de betrokkene de EU daadwerkelijk heeft verlaten (HvJ EU 26 juli 2017, Ouhrami, JV 2017/190 nt. Pahladsingh, ve17001643). In HvJ EU 4 april 2017, Fahimian, JV 2017/99 nt. Boeles (ve17000667) verklaarde de Grote Kamer o.m. voor recht dat de Studentenrichtlijn lidstaten een ruime beoordelingsmarge laat om te beoordelen of een derdelander een (potentiële) bedreiging is voor de openbare veiligheid.
Gezinsherenigingsrichtlijn. In 2017 zijn in meerdere zaken prejudiciële vragen gesteld over de uitleg van de Gezinsherenigingsrichtlijn. De Afdeling deed dit in ABRvS 10 mei 2017 (ve17000896), ABRvS 20 september 2017 (ve17001974) en ABRvS 21 juni 2017 (ve17001270). VK Haarlem stelde een prejudiciële vraag in een nareiszaak (VK Haarlem 14 november 2017, ve17002400).
Visum kort verblijf. Kernpunt van HvJ EU , El Hassani, JV 2018/22 nt. Groenendijk (ve17002671) is dat de ruime beoordelingsmarge voor de nationale autoriteiten inzake de toepassingsvoorwaarden en de weigeringsgronden a.b.i. in de Visumcode en de beoordeling van de relevante feiten niet afdoet aan het feit dat de autoriteiten een bepaling van het Unierecht rechtstreeks toepassen. Volgens het Hof betekent dit dat het Handvest van toepassing is wanneer een lidstaat o.g.v. art. 32 lid 1 Visumcode de afgifte van een visum weigert. Op 30 november 2017 stelde VK Utrecht (JV 2018/11, ve17002576) een prejudiciële vraag over het beroep tegen de weigering van visa wanneer een lidstaat zich door een andere lidstaat laat vertegenwoordigen.
  Plaatsing: 11-05-2018 (Artikel / publicatie)
 Kenmerk:
  Open / download bestand  (278 kB)
 
naar boven
2. ve18000878 2018-04-23, Jaarverslag Rechtspraak 2017
In dit jaarverslag bevat de onderdelen: Rechtspraak in 2017; 2017 in Cijfers; Spraakmakende uitspraken; Rechters aan het woord; Financiën.
In 2017 ging veel tijd en aandacht uit naar maatschappelijk effectieve rechtspraak. Daarnaast is besloten om de invoering van digitaal procederen te vertragen. Ook staat de begroting van de Rechtspraak onder druk. Het eigen vermogen is uitgeput omdat daaruit de digitale vernieuwing is betaald.
Het aantal vreemdelingenzaken is in 2017 met 4 procent ligt toegenomen tot 32.000. Daarvan zijn er 30.770 zaken afgehandeld. Toename was zichtbaar bij asiel- en bewaringszaken, afname bij de verlengde asielprocedures, reguliere zaken en de Dublin-zaken. De behandeling van vreemdelingenzaken zorgt voor bijna een kwart van de werklast (24%). Verder zijn vreemdelingenzaken steeds vaker aan de duurnormering gaan voldoen, hoewel de gemiddelde duur toenam van circa 27 weken in 2013 naar circa 28 weken in 2017.
  Plaatsing: 25-04-2018 (Artikel / publicatie)
 Kenmerk:
  Open / download bestand  (1832 kB)
 
naar boven
3. ve18000797 2018-04-12, Raad van State Jaarverslag 2017
In de inleiding waarschuwt de RvS dat het politieke debat steeds meer in de tegenstelling tussen Europese samenwerking en nationale autonomie wordt gezogen. Terugvallen op een stelsel van nationale staten biedt geen perspectief, de vorming van een staatkundige Europese eenheid evenmin. Maar Europese samenwerking is onmisbaar. Om weerstand tegen die samenwerking weg te nemen, moet Europa resultaten boeken bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken die afzonderlijke lidstaten boven het hoofd zijn gegroeid, waaronder migratie. In Europa moet een structuur tot stand worden gebracht die aansluit op het netwerkkarakter van de Europese ordening en de pluriformiteit van de Europese samenleving, maar tegelijkertijd over voldoende handelinsvermogen beschikt om burgers bescherming te bieden.
De Raad als bestuursrechter (hfst 4) deed in 2017 ruim 12.800 zaken af en ontving ruim 13.200 nieuwe zaken. De gemiddelde doorlooptijd was 17 weken. De ABRvS vroeg tweemaal een conclusie aan een staatsraad advocaat-generaal en introduceerde een instrument dat niet eerder in het bestuursrecht is toegepast: de amicus curiae. 'Meedenkers' wordt gevraagd te reageren op de aan de staatsraad AG gestelde vragen en de AG houdt rekening met hun reacties.
Advocaten in asiel- en bewaringszaken kunnen sinds juni 2017 op vrijwillige basis digitaal procederen bij de ABRvS. Tien advocaten hebben op gecontroleerde wijze zaken via het portaal Mijn Zaak kunnen indienen. Het streven is om in juni 2018 dit portaal open te stellen voor alle advocaten in asiel- en bewaringszaken, nog steeds op vrijwillige basis, en daarna ook in reguliere vreemdelingenzaken.
Bij de Vreemdelingenkamer nam de instroom opnieuw fors toe (1.690 zaken meer dan in 2016). De Vreemdelingenkamer deed in 2017 8.216 uitspraken. Dat is ongeveer 60% van het totaal. De gemiddelde doorlooptijd in vreemdelingenzaken was acht weken.
Het vreemdelingenrecht is tegenwoordig voor het overgrote deel Europees recht. De twee Europa's waarin wij juridisch gezien leven, de EU en de Raad van Europa, interfereren met elkaar. De Unierechtelijke regelgeving is deels een precisering van verplichtingen die ook al voortvloeien uit het EVRM. De vreemdelingenrechtspraak van de ABRvS wordt sterk beïnvloed door de rechtspraak van het HvJ EU en het EHRM. De invloed van het HvJ EU is het meest direct als de ABRvS prejudiciële vragen stelt. In 2017 deed de ABRvS geen einduitspraken in vreemdelingenzaken n.a.v. antwoorden van het HvJ EU. Wel stelde zij in zeven zaken prejudiciële vragen, vaker dan ooit tevoren in een jaar. Dit kan voor een dilemma zorgen. De antwoorden laten enige tijd op zich wachten (in 2017 gemiddeld 15 maanden) en zaken waarin dezelfde rechtsvragen spelen, houden de ABRvS en de rechtbanken in beginsel aan. Een groot aantal procedures loopt dan aanzienlijke vertraging op. Zo hield de ABRvS in afwachting van het antwoord op de prejudiciële vragen van de CRvB in de zaak Chavez-Vilchez, C-133/15, JV 2017/143 nt. Groenendijk (ve17000895) bijna 50 vreemdelingenzaken aan en de rechtbanken nog veel meer. Soms wordt de ABRvS geroepen om te verduidelijken wat een antwoord van het HvJ EU betekent voor de Nederlandse uitvoeringspraktijk. Dit was aan de orde in ABRvS 30 juni 2017 (ve17001352), ABRvS 28 september 2017, JV 2017/234 nt. Zwaan (ve17002052), in ABRvS 3 november 2017 (ve17002355).
--- Zie ook de bijgevoegde legisprudentie- en jurisprudentieoverzichten, het persbericht van de RvS en het Stibbeblog 'Afdeling neemt afscheid van het begrip marginale toetsing' van Tom Barkhuysen en Kharazm Rahimian.
  Plaatsing: 12-04-2018 (Artikel / publicatie)
 Kenmerk:
  Open / download bestand  (3050 kB)
geen plaatje??   Legisprudentieoverzicht 2017 (795 kB)
geen plaatje??   Jurisprudentieoverzicht 2017 (805 kB)
 
naar boven
4. ve18000796 2018-04-04, ACVZ Jaarverslag 2017
► De ACVZ heeft in 2017 het beleidsadvies 'Pieken en dalen. Naar een duurzaam systeem voor opvang van asielzoekers en huisvesting en integratie van vergunninghouders' (ve17001028) gepresenteerd. Het kabinet heeft in zijn integrale migratieagenda (ve18000725) aangegeven dat bij de uitwerking van een flexibel asielstelsel de aanbevelingen van de ACVZ in dit advies als 'waardevolle input dienen'.
► Wetsadviezen: de ACVZ heeft advies uitgebracht over het voorstel tot wijziging van het Besluit inburgering i.v.m. invoering van het participatieverklaringstraject (ve17000365), het initatiefwetsvoorstel van de leden Voortman en Kuiken inzake de wijziging van de Vw 2000 i.v.m. het verankeren van het belang van het kind (ve17000369) en over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Vb 2000 i.v.m. de EU-richtlijn inzake de toelating van onderzoekers, studenten, stagiairs en vrijwilligers van buiten de EU (bijgevoegd).
► Voor het overige heeft de ACVZ in 2017 o.a. een brief gestuurd om aandacht te vragen voor het belang van een zo vroeg en zo intensief mogelijke deelname van vluchtelingen aan de Nederlandse samenleving (bijgevoegd) en een quickscan uitgevoerd naar de toepassing van het buitenschuldbeleid (ve17001896).
► Samenstelling: in 2017 is mr. Judith Louwinger-Rijk benoemd als lid van de commissie.
  Plaatsing: 12-04-2018 (Artikel / publicatie)
 Kenmerk:
  Open / download bestand  (556 kB)
geen plaatje??   Advies wijziging Vb en enige andere besluiten i.v.m. de implementatie van richtlijn (EU) 2016/801 (285 kB)
geen plaatje??   Brief over volwaardige participatie van vluchtelingen (74 kB)
 
naar boven

Er zijn mogelijk meer resulaten. U hebt echter geen volledige toegang. Vraag een (proef)account aan.
[naar boven]