Overzicht documenten op trefwoord

285  documenten gevonden op trefwoord IND
U hebt echter geen volledige toegang. Vraag een (proef)account aan.
alles IN-/ UIT- klappen
1. ve18000033 2017-12-28, Kamervragen inzake de behandeling van een homoseksuele asielzoeker die dreigde te worden uitgezet naar Pakistan - Antwoorden
Antwoorden van de SvJ&V op de vragen van lid Kuiken (PvdA) over de behandeling van Faisal S, een homoseksuele asielzoeker die dreigde te worden uitgezet naar Pakistan.
Zaken van Pakistaanse vreemdelingen die stellen vanwege hun seksuele geaardheid voor vervolging te vrezen worden op eigen merites beoordeeld. De aangevoerde individuele feiten worden afgezet tegen de situatie in het land van herkomst. De aanvraag wordt getoetst aan het bestaande beleidskader dat o.m. vemeldt dat van een asielzoeker niet wordt verwacht dat hij in het land van herkomst terughoudendheid betracht bij het uiten van zijn seksuele gerichtheid. De SvJ&V is van mening dat geloofwaardigheidsbeoordeling door de IND in zaken van gestelde lhbt’ers (en bekeerlingen) zorgvuldig plaatsvindt. De IND neemt ook schriftelijke verklaringen of adviezen van deskundigen of belangenorganisaties mee in de besluitvorming en heeft regelmatig contact met belangenorganisaties. De SvJ&V zal wel contact opnemen met diverse belangenorganisaties om te bezien of de wijze van beoordeling van de geloofwaardigheid van bekering of lhbt-gerichtheid door de IND verbeterd zou kunnen worden. Over de uitkomsten hiervan zal de TK worden bericht. De SvJ&V gaat niet over tot het instellen van een geschillencommissie ter beoordeling van asielverzoeken. De IND blijft de beslissingsautoriteit.
  Plaatsing: 05-01-2018 (Parlementaire stukken)
 Kenmerk: KVR 785
  Open / download bestand  (44 kB)
 
naar boven
2. ve17002499 2017-11-23, Besluit MvJ&V tot beperking van de openbaarheid van het naar het Nationaal Archief over te brengen digitale archief 'Vreemdelingendossiers en Naturalisatie- en Nationaliteitsaangelegenheden van de IND, 2006-2010'
Op 23 november 2017 in de Staatscourant (nr. 68091) gepubliceerd besluit van de MvJ&V tot beperking van de openbaarheid van het naar het Nationaal Archief over te brengen digitale archief ‘Vreemdelingendossiers en Naturalisatie- en Nationaliteitsaangelegenheden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, 2006-2010’. De beperking van de openbaarheid geldt tot honderd jaar na de geboortedatum van de persoon op wie het dossier betrekking heeft. Het direct laten vervallen van de beperking op het moment van overlijden van de betrokken persoon is niet mogelijk, omdat er geen automatische koppeling is met de gegevens van de burgerlijke stand. Het besluit bevat de voorwaarden voor inzage van de dossiers, waarbij aanvullende voorwaarden gelden voor raadpleging t.b.v. wetenschappelijk onderzoek of statistiek.
Inwerkingtreding: 24 november 2017.
  Plaatsing: 24-11-2017 (Regelgeving nationaal)
 Kenmerk: Stcrt. 2017, 68091
  Open / download bestand  (321 kB)
 
naar boven
3. ve18000067 2017-11-22, Protocol Identificatie en Labeling (PIL 8.0)
Het Protocol Identificatie en Labeling (PIL) beschrijft een gestandaardiseerde werkwijze voor het identificeren, registreren, wijzigen en verifiëren van persoonsgegevens en het vernietigen van biometrische gegevens in de vreemdelingenketen. T.o.v. versie 7.1 van het protocol (ve17001467) zijn de volgende aanpassingen gedaan:
- vermelding van de mogelijkheid o.g.v. het Besluit basisregistratie personen om vreemdelingen onder voorwaarden eerder in de BRP in te schrijven;
- de procedure voor in Nederland geboren kinderen is nader toegelicht;
- de naamgeving van o.a. het ministerie en de betreffende diensten is aangepast.
  Plaatsing: 10-01-2018 (Regelgeving nationaal)
 Kenmerk: PIL 8.0
  Open / download bestand  (508 kB)
 
naar boven
4. ve17002495 2017-11-21, TK 19637, 2353 - Brief SvJ&V inzake rapport Inspectie V&J over het toezicht van de IND op de werkgever als erkend referent
De SvJ&V reageert namens het kabinet als volgt op de aanbevelingen van de Inspectie V&J in het rapport over het toezicht van de IND op de werkgever als erkend referent (ve17002494).
► De dienstverlenende en de toezichts- en handhavingstaken worden zo ingericht dat afzonderlijke teams deze gaan uitvoeren. Beide teams worden separaat aangestuurd.
► Er wordt voortdurend bezien welke mogelijkheden er zijn voor het verbeteren van de informatiepositie. De IND heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in de informatie-uitwisseling met andere overheidsorganisaties. Er zijn koppelingen gerealiseerd waarbij automatische gegevensuitwisseling plaatsvindt, waaronder een koppeling met de BRP en melding van strafrechtelijke veroordelingen. Niet-geautomatiseerde gegevensuitwisseling betreft inzage in Suwinet en uitwisseling met DUO en de Inspectie SZW. Er kan advies worden gevraagd aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en ook de Belastingdienst en de FIOD helpdesk leveren relevante informatie aan de IND. Met de KvK worden gesprekken gevoerd over geautomatiseerde gegevenslevering.
► Tijdens de hoge instroom in 2015 en 2016 zijn de toezichts- en handhavingstaken onderbelicht gebleven. Een deel van de medewerkers zal worden ingezet om meer en gericht aandacht te besteden aan deze taken.
► De resultaten van toezichts- en handhavingstaken gaan een vast onderdeel vormen van externe rapportages, waaronder de Rapportage Vreemdelingenketen en de Jaarrapportage IND.
► Een aparte groep medewerkers zal de uitvoering van het boetebeleid voor haar rekening nemen.
  Plaatsing: 24-11-2017 (Parlementaire stukken)
 Kenmerk: KST 19637, 2353
  Open / download bestand  (48 kB)
 
naar boven

Er zijn mogelijk meer resulaten. U hebt echter geen volledige toegang. Vraag een (proef)account aan.
[naar boven]