Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

17-04-2018 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 5 verschenen
In deze aflevering tien noten, waaronder een noot van Tineke Strik over de criteria voor het intrekken van een verblijfsvergunning in het licht van de Gezinsherenigingsrichtlijn, van Bert Marseille over de nieuwe lijn van de Afdeling inzake vovo verzoeken van de staatssecretaris hangende hoger beroep en van David Kuiper bij een rechtbankuitspraak over een vrijheidsbeperkende maatregel.
12-04-2018 Wie in asielprocedure 18 wordt, geldt voor nareis als minderjarige
Een minderjarige asielzoeker die tijdens de procedure meerderjarig wordt en vervolgens wordt erkend als vluchteling, heeft in nareisprocedures recht op gezinsherening als een minderjarige. Dit verklaart het Hof van Justitie EU op prejudiciële vragen van de vreemdelingenkamer Amsterdam.
03-04-2018 Lagere leges per 3 mei 2018
Naar aanleiding van een nieuwe berekening van de kostprijzen bij de IND worden voor een aantal verblijfsvergunningen en de vergunning erkenning referent de leges verlaagd.
23-03-2018 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 4 verschenen
In deze aflevering een noot van Karin Zwaan over de mogelijkheid iets te 'veranderen' aan de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas met een iMMO rapport. En een noot van Corrien Ullersma over de invulling van de verschoonbaarheidstoets bij overschrijding van de nareistermijn.
19-03-2018 Afdeling hanteert nieuwe lijn bij vovo-verzoeken staatssecretaris
Bij een verzoek om een voorlopige voorziening hanteert de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak bij de voorlopige rechtmatigheidsbeoordeling, anders dan voorheen, als maatstaf of aannemelijk is dat de aangevallen uitspraak in hoger beroep zal worden vernietigd. Ook betrekt hij de belangen van partijen bij zijn beoordeling. Aan de enkele mogelijkheid dat de staatssecretaris een dwangsom verbeurt komt in de belangenafweging geen gewicht toe.
05-03-2018 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 3 verschenen
In deze aflevering van JV negen noten over visa, Wav boete, nationalteit, derdelanden exceptie, 15c Libië, RVO advies, openbare orde en equality of arms.
09-02-2018 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 2 verschenen
Deze JV bevat een noot van Galina Cornelise bij het arrest van de Hoge Raad in de zaak Ouhrami. Cornelisse bespreekt de haken en ogen aan het strafbaarstellen van illegaal verblijf, als een inreisverbod nog geen rechtsgevolg heeft. Tesseltje de Lange schreef een noot bij een rechtbankuitspraak over een motiveringsgebrek ten aanzien van de hoogte van de leges voor arbeidsmigranten.
08-02-2018 Vragen aan HvJ EU over verlies EU-burgerschapsrechten na Brexit
De voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam is voornemens prejudiciële vragen te stellen over het eventuele verlies van het EU-burgerschap en daaraan te ontlenen rechten en vrijheden voor Britse onderdanen wegens Brexit.
07-02-2018 EUpdate 2018/1 Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid
In deze EUpdate geeft Nejra Kalkan, secretaris van de Commissie Meijers, een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het Europese asiel- en migratiebeleid sinds november 2017. Zij bespreekt o.a. de noodhulp aan migranten in Griekenland, het Europees partnerschap voor integratie, de visumliberalisering t.a.v. de Westelijke Balkan en het Oostelijk Partnerschap, de interoperabiliteit van EU informatie systemen, het toekomstig migratiebeheer en de openbare raadpleging van het visuminformatiesysteem.
07-02-2018 'Breng glijdende schaal in overeenstemming met actuele bedreigingstoets en bescherming van fundamentele belangen'
In een ongevraagd advies over het openbare ordebeleid adviseert de ACVZ onder meer om de praktijk van intrekking van het verblijfsrecht met terugwerkende kracht te herzien, om het aantal glijdende schalen terug te brengen van drie naar één en om de actuele bedreigingstoets en de brede belangenafweging te verankeren in het Vreemdelingenbesluit.
01-02-2018 PrejudiciŽle vragen over afname biometrische gegevens
Op woensdag 31 januari 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in twee Turkse zaken aan het HvJ EU vragen gesteld over het verplicht verstrekken van biometrische gegevens, het bewaren van die gegevens in de vreemdelingenadministratie en het delen ervan voor strafrechtelijke doeleinden. Hoe verhoudt dit zich tot de standstill-bepalingen uit het associatierecht en de privacybepalingen in het EU Handvest?
25-01-2018 Schending van art. 5 lid 2 EVRM in Griekse hotspot op Chios
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat de detentie van Afghaanse migranten en hun kinderen vanaf 1 dag na de Turkijedeal in de hotspot op het Griekse eiland Chios niet onrechtmatig is. De omstandigheden in het 'VIAL centre', een verlaten fabriekshal, zijn niet in strijd met art. 3 EVRM. Wel is de gebrekkige informatievoorziening aan de migranten in strijd met art. 5 lid 2 EVRM.
24-01-2018 Overlegprocedure art. 25 lid 2 Schengenuitvoeringsovereenkomst
Het Hof van Justitie EU heeft op 16 januari 2018 in het arrest E onder meer geoordeeld dat een lidstaat op grond van de openbare orde een terugkeerbesluit en inreisverbod tegen een derdelander met een verblijfsvergunning in een andere lidstaat kan uitvaardigen en ten uitvoer leggen, lopende de overlegprocedure tussen beide lidstaten. Reageert de geraadpleegde lidstaat niet binnen een redelijke termijn, dan moet de signalerende lidstaat de SiS signalering intrekken. De derdelander kan zich naar de lidstaat waar hij een verblijfsvergunning heeft begeven en zich daar voor de nationale rechter beroepen op de rechtsgevolgen en verplichtingen die voortvloeien uit de overlegprocedure.
22-01-2018 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 1 verschenen
In deze aflevering o.a. een noot van Kees Groenendijk bij het arrest Lounes over verblijf Unieburger met dubbele nationaliteit met derdelander-familielid in lidstaat van naturalisatie en een noot van Jorg Werner bij een Afdelingsuitspraak over bewijs duurzame relatie met Unieburger.
03-01-2018 Lancering pilot Subcommissie slachtofferschap mensenhandel
De subcommissie brengt op aanvraag een multidisciplinair deskundigenbericht uit over de vraag of het aannemelijk is dat de aanvrager slachtoffer van mensenhandel is. Een dergelijk bericht kan helpen bij de aanvraag van een verblijfsvergunning op humanitaire gronden.
17-12-2017 Commissie maant Nederland om leges te verlagen
Op 7 december 2017 heeft de Europese Commissie besloten om Nederland een schriftelijke aanmaning te sturen vanwege buitensporige en onevenredige leges voor verblijfsvergunningen op basis van verschillende EU-richtlijnen over legale migratie.
13-12-2017 Nieuwe besluiten nodig over Koeweit en VAE als veilige derde landen
De Afdeling overweegt in verschillende uitspraken dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid niet goed heeft onderbouwd dat Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten als veilige derde landen kunnen worden beschouwd voor de betrokken Syrische vreemdelingen.
05-12-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 16 verschenen
In de nieuwste aflevering van JV negen noten en veel aandacht voor medische zaken: een noot van Peeters en Bloemen over het overleggen van medische gegevens, een noot van Battjes over het tijdstip om de gezondheidstoestand vast te stellen bij een Dublinoverdracht en een noot van Lisman over de beschikbaarheid van niet geregistreerde medicijnen.
04-12-2017 PrejudiciŽle vragen VK Utrecht over visumvertegenwoordiging
De vreemdelingenkamer van de rechtbank Utrecht heeft op 30 november 2017 het HvJ EU vier vragen gesteld over visumvertegenwoordiging zoals neergelegd in de Visumcode en of deze regeling effectieve rechtsbescherming biedt in de zin van art. 47 Handvest grondrechten EU.
20-11-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 15 verschenen
In deze aflevering van JV o.a. een noot van Hilbrink bij het EHRM-arrest Ndidi over art. 8 EVRM en verblijfsrechtelijke consequenties van toekomstige delicten, een noot van Geertsema bij het arrest Sacko waarin het HvJ EU uitleg geeft over art. 46 lid 3 Procedurerichtlijn en een noot van Schlössels bij een Afdelingsuitspraak over de doeltreffendheid  van de bekendmaking van een besluit.