Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

05-12-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 16 verschenen
In deze aflevering met 9 noten veel aandacht voor medische zaken. Noot Peeters en Bloemen over het overleggen van medische gegevens door de vreemdeling. Een noot van Battjes over het tijdstip vaststellen gezondheidstoestand bij een Dublin overdracht. En een noot van Lisman over de beschikbaarheid van niet geregistreerde medicijnen in het land van herkomst.
04-12-2017 PrejudiciŽle vragen VK Utrecht over visumvertegenwoordiging
De vreemdelingenkamer van de rechtbank Utrecht heeft op 30 november 2017 het HvJ EU vier vragen gesteld over visumvertegenwoordiging zoals neergelegd in de Visumcode en of deze regeling effectieve rechtsbescherming biedt in de zin van art. 47 Handvest grondrechten EU.
20-11-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 15 verschenen
In deze aflevering van JV o.a. een noot van Hilbrink bij het EHRM-arrest Ndidi over art. 8 EVRM en verblijfsrechtelijke consequenties van toekomstige delicten, een noot van Geertsema bij het arrest Sacko waarin het HvJ EU uitleg geeft over art. 46 lid 3 Procedurerichtlijn en een noot van Schlössels bij een Afdelingsuitspraak over de doeltreffendheid  van de bekendmaking van een besluit.
16-11-2017 Arrest Lounes: behoud vrij verkeer rechten Unieburger na naturalisatie
Als een EU-burger met behoud van zijn oorspronkelijke nationaliteit de nationaliteit van een andere lidstaat verkrijgt, trouwt met een derdelander en in die lidstaat blijft wonen, dan heeft die derdelander geen afgeleid verblijfsrecht op grond van de Verblijfsrichtlijn. Vanwege art. 21 lid 1 VWEU mogen daaraan echter geen strengere voorwaarden worden gesteld dan in de Verblijfsrichtlijn.
15-11-2017 VK Haarlem stelt prejudiciŽle vragen over nareis en bewijs gezinsband
Rechtbank Haarlem stelt het HvJ EU twee prejudiciële vragen. De eerste vraag is gelijk aan een vraag van de ABRvS van 21 juni 2017 (ve17001270). In de tweede vraag wordt om uitleg van art. 11 lid 2 Gezinsherenigingsrichtlijn verzocht. Kan nareis worden afgewezen louter omdat de gezinsband niet met officiële stukken kan worden aangetoond?
27-10-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 14 verschenen
In deze aflevering: noot Boeles bij HvJEU Petrea over terugkeer van ongewenstverklaarde EU-burger, noot Ullersma bij een Afdelingsuitspraak over registratie huwelijk in BRP en noot Groenendijk bij een Afdelingsuitspraak over de geldigheidsduur verblijf onder de Langdurig ingezetenen Richtlijn.
26-10-2017 EUpdate 2017/3 Politieke ontwikkelingen Europees migratiebeleid
In deze EUpdate o.a. aandacht voor het recent gepresenteerde werkprogramma 2018 van de Europese Commissie onder de titel ´Towards a new policy on migration´.
26-10-2017 Commissie Van der Meer: ernstig achterstallig onderhoud in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand
De bekostigingsnormen voor gesubsidieerde rechtsbijstand zijn niet meer bij de tijd. Advocaten besteden gemiddeld veel meer tijd aan zaken dan wordt vergoed. Het door de regering redelijk geachte jaarinkomen is binnen het huidige stelsel niet haalbaar. De randvoorwaarden die de commissie heeft meegekregen voor het doen van voorstellen, zijn niet met elkaar te verenigen. De commissie schetst daarom vier scenario's waarin zij telkens één voorwaarde loslaat.
09-10-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 13 verschenen
In deze aflevering zeven noten, waaronder een noot van Karin de Vries over de onderbouwing van medische klachten die niet (tijdig) inburgeren niet verwijtbaar maken, en een noot van Lieneke Slingenberg over de meewerkvoorwaarde voor toegang tot een VBL.
04-10-2017 PrejudiciŽle vragen over eerst in beroep aanvoeren nieuw asielmotief
De Afdeling wil van het HvJEU weten hoe op grond van de Procedurerichtlijn moet worden omgegaan met de situatie waarin een vreemdeling pas tijdens de beroepsprocedure bij de rechtbank een nieuw asielmotief naar voren brengt.
27-09-2017 PrejudiciŽle vragen over vaststellen verantwoordelijkheid onder Dublin
In twee uitspraken vraagt de Afdeling bestuursrechtspraak het HvJ EU of uit de Dublinverordening volgt dat slechts één lidstaat kan vaststellen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om bescherming. En kan de vreemdeling dan alleen in die lidstaat een beroep doen op de zogenoemde verantwoordelijkheidscriteria van de Dublinverordening?
20-09-2017 PrejudiciŽle vragen over intrekking verblijfsstatus wegens fraude
De Afdeling bestuursrechtspraak legt het HvJ EU de vraag voor, of de Gezinsherenigingsrichtlijn en de Langdurig ingezetenenrichtlijn de intrekking van een op basis van frauduleuze gegevens verkregen verblijfsvergunning toestaan, als de betrokken vreemdeling niet van de fraude af wist.
15-09-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 12 verschenen
In deze aflevering zes noten, waaronder een noot van Aniel Pahladsingh bij het HvJ EU-arrest Ouhrami over de aanvang van een inreisverbod en een noot van Ronald van Ooik bij een Afdelingsuitspraak over de vraag of een bestuursorgaan moet terugkomen op een eerder besluit dat in strijd blijkt te zijn met EU-recht.
08-09-2017 WBV 2017/8: wijziging beleid rond medisch uitzetbeletsel
Per 1 september 2017 zijn A3, B8 en C2 Vc 2000 gewijzigd n.a.v. het EHRM-arrest in de zaak Paposhvili en het HvJ EU-arrest in de zaak M'Bodj. Het WBV beoogt onder meer te verduidelijken wanneer sprake is van een medische noodsituatie. Nieuw is de mogelijkheid tot uitstel van vertrek in afwachting van definitieve besluitvorming zolang DT&V de toegankelijkheid van de medische zorg in het land van herkomst onderzoekt.
24-08-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 11 verschenen
In deze aflevering vier noten, waaronder een noot van Martijn Stronks over de glijdende schaal en de actuele gevaarstoets. Marjoleine Zieck schetst in haar noot bij een rechtbankuitspraak over de summiere passage over de Mujahedin-e-Khalq (MEK) in het algemeen ambtsbericht Iran de achtergrond van deze groepering.
07-08-2017 HvJEU: Duur inreisverbod begint vanaf moment vertrek uit EU
Het Hof van Jusitie EU in antwoord op vragen van de Hoge Raad overweegt dat de duur van het inreisverbod als bedoeld in art. 11 lid 2 Terugkeerrichtlijn moet worden berekend vanaf het tijdstip waarop de betrokkene het grondgebied van de lidstaten daadwerkelijk heeft verlaten.
21-07-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 10 verschenen
In deze aflevering drie noten, waaronder een noot van Karin de Vries over het gebruik van afkomst als indicator voor schijnrelaties en een noot van Hemme Battjes bij een Afdelingsuitspraak waarin de rechtbank, wegens het ambtshalve gebruiken van informatie van internet, buiten de grenzen van het geschil treedt.
06-07-2017 Onterechte Wav boete gelet op tegenstrijdige verklaringen in boeterapport
De grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft mede op basis van de conclusie van AG Keus (ve1700727) overwogen dat, wanneer de verklaringen in een boeterapport elkaar tegenspreken, zodat er geen eenduidig beeld naar voren komt, het bedrijf het voordeel van de twijfel moet worden gegund. Niet is bewezen dat de verplaatsing van vreemdelingen het doel op zich was van de dienstverrichting.
30-06-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 9 verschenen
De nieuwste aflevering van JV bevat acht noten, waaronder een noot van Kees Groenendijk bij het arrest Chavez-Vilchez en een noot van Ted Badoux bij een Afdelingsuitspraak over detachering van werknemers.
30-06-2017 Toetsingskader inzet medisch deskundigen
De Afdeling en de Centrale Raad hebben naar aanleiding van het EHRM-arrest Korosec (ve16002559) een toetsingskader in drie stappen voor de rechter ontwikkeld in zaken waarin de overheid zich beroept op een advies van een eigen medisch deskundige.