Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

13-01-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 1 verschenen
Dit nieuwe jaar trappen we af met zeven noten, waaronder een noot van Evelien Brouwer bij het EHRM arrest B.A.C. tegen Griekenland en een noot van Karin Zwaan bij een Afdelingsuitspraak over medische deskundigheid.
10-01-2017 Eupdate 2016/3: Politieke ontwikkelingen Europees asiel- en migratiebeleid
Onderwerpen die worden besproken zijn onder meer: de EU-Turkije deal, Dublin transfers naar Griekenland en de voorstellen van de Europese Commissie tot het instellen van een Europese Grens- en Kustwacht, een Inreis-uitreissysteem en een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie.
14-12-2016 Principieel EHRM arrest over uitzetting ernstig zieke vreemdeling
In de zaak van de inmiddels overleden Paposhvili oordeelt de Grote kamer van het EHRM dat art. 3 EVRM zou zijn geschonden, als België deze vreemdeling had uitgezet. Bij gebrek aan enige toetsing van het risico dat hij liep, gelet op de informatie over zijn levensbedreigende ziekte en de beschikbaarheid van passende behandeling in Georgië, was de informatie waarover de autoriteiten beschikten ontoereikend om te concluderen dat hij bij terugkeer niet een reeël risico zou lopen op een behandeling in strijd met art. 3 EVRM.
09-12-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 16 verschenen
In deze aflevering staan 8 noten, waaronder een noot van Gareth Davies bij de twee HvJEU-arresten Redón Marín en C.S., een noot van Tesseltje de Lange over de complexiteit van bestuurlijke bevoegdheidsverdeling en een noot van Gerard René de Groot over het bewaren van documenten op het gebied van nationaliteitsrecht.
01-12-2016 Mededeling over restitutie kosten inburgeringsexamen buitenland
De Minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft een mededeling gepubliceerd over de voorwaarden waaronder mensen die, gelet op het arrest K. en A., te veel hebben betaald voor het zelfstudiepakket of het basisexamen in aanmerking komen voor gedeeltelijke teruggave.
30-11-2016 Pilot versoepeling toelatingsbeleid mbo 4 studenten
Op 1 februari 2017 treedt de pilot 'inkomende mobiliteit mbo4' in werking. Hiermee komen 300 derdelanders in aanmerking voor een verblijfsvergunning om in Nederland een deel van hun beroepsopleiding te volgen.
18-11-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 15 verschenen
In deze aflevering maar liefst 9 noten, waaronder een uitgebreide noot van Oosterom-Staples bij het arrest N.A. van het HvJ EU en een noot van Wiersma over referenten met flexibele inkomsten.
17-11-2016 'Beslissingsruimte' bij geloofwaardigheidsbeoordeling nader ingevuld
In navolging van de uitspraken van 13 april 2016 (ve16000711, ve16000712) geeft de Afdeling, in vier uitspraken van 15 november 2016, een nadere invulling van het begrip beslissingsruimte bij de door de SvV&J te verrichten geloofwaardigheidsbeoordeling in asielzaken.
14-11-2016 Nederlands-Zwitsers Tractaat geen verblijfsrechtelijke betekenis
In een uitspraak van 11 november 2016 overweegt de Afdeling dat het Nederlands-Zwitsers Tractaat geen verblijfsrechtelijke betekenis meer heeft. Dit betekent onder meer dat Japanse vreemdelingen in het kader van de meestbegunstigingsclausule in het Nederland-Japans Verdrag geen beroep kunnen doen op dit Tractaat.
13-11-2016 Ook bij zwaar inreisverbod van 5 jaar Unierechtelijk openbare ordebegrip
In een recente uitspraak overweegt de Afdeling dat het onderscheid tussen lichte en zware inreisverboden niet betekent dat 'gevaar voor de openbare orde' in art. 66a lid 7 onder b Vw 2000 nationaalrechtelijk moet worden uitgelegd. Bij elk inreisverbod o.g.v. de openbare orde, ongeacht de duur, past de Staatssecretaris het Unierecht toe en moet hij motiveren dat de vreemdeling een actuele en voldoende ernstige bedreiging vormt die een fundamenteel belang van de samenleving aantast.
10-11-2016 Afdeling vraagt conclusie over bewijsgaring in boetezaken
In een zaak over een bestuurlijke boete op grond van de Wet arbeid vreemdelingen heeft de ABRvS een conclusie gevraagd aan advocaat-generaal Keus. Hem is gevraagd te onderzoeken welke waarborgen in acht moeten worden genomen bij het vergaren van bewijs in boetezaken. De zaak (201603427/1) wordt 16 februari 2017 ter zitting behandeld.
Zie verder Persbericht ABRvS
03-11-2016 Implementatie Richtlijnen 2014/66, 2014/36 en 2003/86 in o.a. Vb 2000
De implementatie ziet op een GVVA voor Intra Corporate Transfers (ICT) en voor seizoensarbeid, alsook op een flexibelere ontheffingsclausule voor het basisexamen inburgering in het buitenland.
28-10-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 14 verschenen
In deze aflevering o.a. een noot van Groenendijk bij een interessant arrest van het EFTA Hof en een noot van Boeles over de vraag wanneer een land als (niet) veilig land van herkomst kan worden aangemerkt.
27-10-2016 PrejudiciŽle vraag over art. 2 sub f Gezinsherenigingsrichtlijn
VK Amsterdam vraagt het HvJ EU of onder het begrip 'alleenstaande minderjarige' in art. 2, aanhef en onder f, van deze richtlijn mede kan worden verstaan een onbegeleide derdelander jonger dan 18 jaar die asiel aanvraagt, gedurende de procedure 18 jaar wordt, asiel krijgt vanaf de aanvraagdatum en vervolgens gezinshereniging aanvraagt.
26-10-2016 Asielzoekers sneller aan het werk als vrijwilliger
De Regeling uitvoering Wav is aangepast zodat het minder omslachtig is om bepaalde groepen, zoals asielzoekers, voor vrijwilligerswerk in te zetten.Vrijwilligerswerk is nu meteen na indiening van de aanvraag van een vrijwilligersverklaring al mogelijk.
20-10-2016 Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand
De Rb Groningen heeft op 23 augustus 2016 de aanwijzing van Marokko als veilig land van herkomst onverbindend verklaard (ve16001653). Met deze toegewezen vovo hoeft de SvV&J geen nieuw asielbesluit te nemen, totdat de Afdeling definitief heeft beslist op zijn hoger beroep. Hij kan asielaanvragen van Marokkanen voorlopig onder verwijzing naar de lijst van veilige landen van herkomst blijven behandelen.
07-10-2016 Internetconsultatie Rijkswet vaststellingsprocedure staatloosheid
Dit langverwachte ontwerp voorstel voor een Rijkswet betreft zowel de vaststellingsprocedure staatloosheid als een nieuwe optiegrond voor in Nederland geboren staatloze kinderen zonder rechtmatig verblijf. Reageren op het ontwerp kan tot 28 november 2016.
07-10-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 13 verschenen
In deze aflevering o.a. een noot van Vegter en Schuitemaker bij een arrest van het EHRM omtrent de detentieomstandigheden voor gezinnen met kleine kinderen in Frankrijk en een noot van Jaghai en Vlieks over staatloosheid.
05-10-2016 Tweede Kamer verwerpt initiatiefvoorstel Bosman
Hiermee is het wetsvoorstel ter regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland na ruim vier jaar van de baan.
27-09-2016 Nieuwe regeling voor Aziatische koks
Per 1 oktober 2016 loopt het zogenoemde wokakkoord af en geldt een nieuwe regeling voor de toelating en tewerkstelling van Aziatische koks op niveau 4 t/m 6 zonder toets op prioriteitgenietend aanbod. Tevens is er een quotum voor deze koks aangekondigd.

Propecia

buy propecia