Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

17-02-2017 Wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand in internetconsultatie
Het ontwerp-voorstel bevat ingrijpende maatregelen voor het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand, aangekondigd in de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Wolfsen. Reageren kan tot 14 april 2017.
07-02-2017 Afgifte humanitair visum bij risico van onmenselijke behandeling
Volgens AG Mengozzi moet een lidstaat een visum op humanitaire gronden met territoriaal beperkte geldigheid (art. 25 Visumcode) afgeven wanneer er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat bij een weigering het directe gevolg is dat de derdelander een behandeling dreigt te ondergaan die in strijd is met art. 4 Handvest, en hem een wettelijke mogelijkheid wordt ontnomen om gebruik te maken van zijn recht om in die lidstaat internationale bescherming aan te vragen.
03-02-2017 Toepassing woonlandbeginsel in strijd met Sociaal Zekerheidsverdrag met Kaapverdiė
De CRvB oordeelt in een uitspraak van 20 januari 2017 dat verlaging van een WGA-vervolguitkering op grond van het woonlandbeginsel in strijd is met artikel 5 van het bilaterale Verdrag met Kaapverdië. De Raad ziet geen aanknopingspunten voor een uitleg waarbij het deels niet verstrekken van een verkregen uitkering o.g.v. deze bepaling is toegestaan.
02-02-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 2 verschenen
In deze aflevering een noot van Sadhia Rafi over de Dublinoverdracht van gezinnen met minderjarige kinderen, een noot van Hemme Battjes bij een Afdelingsuitspraak over blanke, Zuid-Afrikaanse asielzoekers en maar liefst twee noten van Pieter Boeles.
25-01-2017 Algemene Rekenkamer kritisch over de Wet inburgering 2013
In een evaluatie van de eerste resultaten van de gewijzigde inburgeringswet constateert de Algemene Rekenkamer o.a. een gebrekkige onderbouwing van de eigen verantwoordelijkheid als basis van het inburgeringsbeleid, beperkte transparantie op de cursusmarkt, beperkt inzicht in de leningen, terugbetalingen en kwijtscheldingen en onduidelijkheid over de effectieve werking van de sancties.
23-01-2017 Presentaties laatste WRV-bijeenkomst op Migratieweb
De powerpointpresentaties van de WRV-bijeenkomst op 13 december 2016 zijn nu gepubliceerd: Europese actualiteiten (ve17000141); Actualiteiten Vw 2000 (ve17000142); Nationaliteitsrecht (ve17000137); Gezinshereniging (ve17000138); Arbeid (ve17000139) en Medisch (ve17000140).
23-01-2017 Noodtoestand in Gambia
Vanwege de op 17 januari 2017 uitgeroepen noodtoestand kunnen Gambianen, die aantonen dat terugkeer niet mogelijk is, in aanmerking komen voor verlenging van hun Schengenvisum. Hiervoor moeten zij een telefonische afspraak maken met de IND.
13-01-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 1 verschenen
Dit nieuwe jaar trappen we af met zeven noten, waaronder een noot van Evelien Brouwer bij het EHRM arrest B.A.C. tegen Griekenland en een noot van Karin Zwaan bij een Afdelingsuitspraak over medische deskundigheid.
10-01-2017 Eupdate 2016/3: Politieke ontwikkelingen Europees asiel- en migratiebeleid
Onderwerpen die worden besproken zijn onder meer: de EU-Turkije deal, Dublin transfers naar Griekenland en de voorstellen van de Europese Commissie tot het instellen van een Europese Grens- en Kustwacht, een Inreis-uitreissysteem en een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie.
14-12-2016 Principieel EHRM arrest over uitzetting ernstig zieke vreemdeling
In de zaak van de inmiddels overleden Paposhvili oordeelt de Grote kamer van het EHRM dat art. 3 EVRM zou zijn geschonden, als België deze vreemdeling had uitgezet. Bij gebrek aan enige toetsing van het risico dat hij liep, gelet op de informatie over zijn levensbedreigende ziekte en de beschikbaarheid van passende behandeling in Georgië, was de informatie waarover de autoriteiten beschikten ontoereikend om te concluderen dat hij bij terugkeer niet een reeël risico zou lopen op een behandeling in strijd met art. 3 EVRM.
09-12-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 16 verschenen
In deze aflevering staan 8 noten, waaronder een noot van Gareth Davies bij de twee HvJEU-arresten Redón Marín en C.S., een noot van Tesseltje de Lange over de complexiteit van bestuurlijke bevoegdheidsverdeling en een noot van Gerard René de Groot over het bewaren van documenten op het gebied van nationaliteitsrecht.
01-12-2016 Mededeling over restitutie kosten inburgeringsexamen buitenland
De Minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft een mededeling gepubliceerd over de voorwaarden waaronder mensen die, gelet op het arrest K. en A., te veel hebben betaald voor het zelfstudiepakket of het basisexamen in aanmerking komen voor gedeeltelijke teruggave.
30-11-2016 Pilot versoepeling toelatingsbeleid mbo 4 studenten
Op 1 februari 2017 treedt de pilot 'inkomende mobiliteit mbo4' in werking. Hiermee komen 300 derdelanders in aanmerking voor een verblijfsvergunning om in Nederland een deel van hun beroepsopleiding te volgen.
18-11-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 15 verschenen
In deze aflevering maar liefst 9 noten, waaronder een uitgebreide noot van Oosterom-Staples bij het arrest N.A. van het HvJ EU en een noot van Wiersma over referenten met flexibele inkomsten.
17-11-2016 'Beslissingsruimte' bij geloofwaardigheidsbeoordeling nader ingevuld
In navolging van de uitspraken van 13 april 2016 (ve16000711, ve16000712) geeft de Afdeling, in vier uitspraken van 15 november 2016, een nadere invulling van het begrip beslissingsruimte bij de door de SvV&J te verrichten geloofwaardigheidsbeoordeling in asielzaken.
14-11-2016 Nederlands-Zwitsers Tractaat geen verblijfsrechtelijke betekenis
In een uitspraak van 11 november 2016 overweegt de Afdeling dat het Nederlands-Zwitsers Tractaat geen verblijfsrechtelijke betekenis meer heeft. Dit betekent onder meer dat Japanse vreemdelingen in het kader van de meestbegunstigingsclausule in het Nederland-Japans Verdrag geen beroep kunnen doen op dit Tractaat.
13-11-2016 Ook bij zwaar inreisverbod van 5 jaar Unierechtelijk openbare ordebegrip
In een recente uitspraak overweegt de Afdeling dat het onderscheid tussen lichte en zware inreisverboden niet betekent dat 'gevaar voor de openbare orde' in art. 66a lid 7 onder b Vw 2000 nationaalrechtelijk moet worden uitgelegd. Bij elk inreisverbod o.g.v. de openbare orde, ongeacht de duur, past de Staatssecretaris het Unierecht toe en moet hij motiveren dat de vreemdeling een actuele en voldoende ernstige bedreiging vormt die een fundamenteel belang van de samenleving aantast.
10-11-2016 Afdeling vraagt conclusie over bewijsgaring in boetezaken
In een zaak over een bestuurlijke boete op grond van de Wet arbeid vreemdelingen heeft de ABRvS een conclusie gevraagd aan advocaat-generaal Keus. Hem is gevraagd te onderzoeken welke waarborgen in acht moeten worden genomen bij het vergaren van bewijs in boetezaken. De zaak (201603427/1) wordt 16 februari 2017 ter zitting behandeld.
Zie verder Persbericht ABRvS
03-11-2016 Implementatie Richtlijnen 2014/66, 2014/36 en 2003/86 in o.a. Vb 2000
De implementatie ziet op een GVVA voor Intra Corporate Transfers (ICT) en voor seizoensarbeid, alsook op een flexibelere ontheffingsclausule voor het basisexamen inburgering in het buitenland.
28-10-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 14 verschenen
In deze aflevering o.a. een noot van Groenendijk bij een interessant arrest van het EFTA Hof en een noot van Boeles over de vraag wanneer een land als (niet) veilig land van herkomst kan worden aangemerkt.

Propecia

buy propecia