Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

24-05-2018 Vanaf komend weekend: een nieuw Migratieweb
Stichting Migratierecht Nederland heeft een nieuw Migratieweb laten ontwikkelen, dat gebruiksvriendelijker is en meer mogelijkheden biedt voor doorontwikkeling. De nieuwe databank zal aanstaand weekend live gaan. Bezoekers worden hier automatisch naartoe geleid en krijgen eenmalig het verzoek een nieuw wachtwoord aan te maken. De redactie hoopt dat u het nieuwe Migratieweb als prettig zult ervaren en ontvangt graag uw feedback. Heeft u hulp nodig om in de nieuwe omgeving uw weg te vinden, dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar 020 3630500.
16-05-2018 Afdeling accordeert beoordelingskader Eritrese nareiszaken
De vaste gedragslijn die de staatssecretaris sinds eind november 2017 hanteert bij het (her)beoordelen van nareisaanvragen van Eritrese vreemdelingen is in overeenstemming met de Gezinsherenigingsrichtlijn. Bij afwijzing moet de staatssecretaris deugdelijk motiveren waarom de aanvraag, gelet op overgelegde officiële en onofficiële documenten en afgelegde verklaringen, niet voor inwilliging in aanmerking komt. Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in zes zaken geoordeeld.
10-05-2018 PrejudiciŽle vraag over uitreisstempels bij aanmonsteren op zeeschepen
De Afdeling heeft in vier zaken een prejudiciële vraag gesteld over art. 11 lid 1 Schengengrenscode. Zij wil weten op welk moment de staatssecretaris uitreisstempels moet plaatsen in de paspoorten van derdelanders die via Schiphol inreizen om vervolgens in de Rotterdamse haven op zeeschepen, die varen onder buitenlandse vlag, te gaan werken. De zaken zien op ruim 300 vreemdelingen aan wie voor hun aanmonstering een uitreisstempel is geweigerd, omdat onbekend is of en wanneer zij met de schepen het Schengengebied zouden verlaten.
07-05-2018 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 6 verschenen
In deze aflevering zeven noten, waaronder een noot van Annemarie Middelburg bij een view van het VN Kinderrechtencomité en een noot van Sander Jansen met uitleg over het ten onrechte zelf voorzien in de zaak door de Rb door de staatssecretaris op te dragen een vergunning te verlenen.
04-05-2018 Nieuwe werkwijze inbewaringstellen Dublinclaimanten ontoelaatbaar
Sinds 31 oktober 2017 stelt de staatssecretaris rechtmatig verblijvende Dublinclaimanten zonder voorafgaand gehoor in bewaring, brengt ze over naar een detentiecentrum en neemt daar het gehoor af. Rechtbanken oordeelden wisselend over deze werkwijze. De Afdeling oordeelt nu dat die in strijd is met art. 5.2 lid 1 Vb 2000, zich niet verdraagt met de rechtspraak van het Hof van Justitie en van de Afdeling en de verdedigingsrechten van betrokken vreemdelingen schendt.
03-05-2018 Voorwaarden voor beperking vrij verkeer van Unieburger met 1F verleden
In het arrest K. en H.F. overweegt het Hof van Justitie dat het vrij verkeer en verblijf van (een familielid van) een Unieburger, aan wie in het verleden art. 1F is tegengeworpen, niet zonder individuele beoordeling kan worden beperkt. De gastlidstaat moet de bedreiging die het gedrag van de betrokkene vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving afwegen tegen de bescherming van de rechten van Unieburgers en hun gezinsleden. Daarbij spelen onder meer de aard en ernst van de verweten misdrijven en het tijdsverloop sindsdien een rol.
17-04-2018 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 5 verschenen
In deze aflevering tien noten, waaronder een noot van Tineke Strik over de criteria voor het intrekken van een verblijfsvergunning in het licht van de Gezinsherenigingsrichtlijn, van Bert Marseille over de nieuwe lijn van de Afdeling inzake vovo verzoeken van de staatssecretaris hangende hoger beroep en van David Kuiper bij een rechtbankuitspraak over een vrijheidsbeperkende maatregel.
12-04-2018 Wie in asielprocedure 18 wordt, geldt voor nareis als minderjarige
Een minderjarige asielzoeker die tijdens de procedure meerderjarig wordt en vervolgens wordt erkend als vluchteling, heeft in nareisprocedures recht op gezinsherening als een minderjarige. Dit verklaart het Hof van Justitie EU op prejudiciële vragen van de vreemdelingenkamer Amsterdam.
03-04-2018 Lagere leges per 3 mei 2018
Naar aanleiding van een nieuwe berekening van de kostprijzen bij de IND worden voor een aantal verblijfsvergunningen en de vergunning erkenning referent de leges verlaagd.
23-03-2018 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 4 verschenen
In deze aflevering een noot van Karin Zwaan over de mogelijkheid iets te 'veranderen' aan de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas met een iMMO rapport. En een noot van Corrien Ullersma over de invulling van de verschoonbaarheidstoets bij overschrijding van de nareistermijn.
19-03-2018 Afdeling hanteert nieuwe lijn bij vovo-verzoeken staatssecretaris
Bij een verzoek om een voorlopige voorziening hanteert de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak bij de voorlopige rechtmatigheidsbeoordeling, anders dan voorheen, als maatstaf of aannemelijk is dat de aangevallen uitspraak in hoger beroep zal worden vernietigd. Ook betrekt hij de belangen van partijen bij zijn beoordeling. Aan de enkele mogelijkheid dat de staatssecretaris een dwangsom verbeurt komt in de belangenafweging geen gewicht toe.
05-03-2018 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 3 verschenen
In deze aflevering van JV negen noten over visa, Wav boete, nationalteit, derdelanden exceptie, 15c Libië, RVO advies, openbare orde en equality of arms.
09-02-2018 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 2 verschenen
Deze JV bevat een noot van Galina Cornelise bij het arrest van de Hoge Raad in de zaak Ouhrami. Cornelisse bespreekt de haken en ogen aan het strafbaarstellen van illegaal verblijf, als een inreisverbod nog geen rechtsgevolg heeft. Tesseltje de Lange schreef een noot bij een rechtbankuitspraak over een motiveringsgebrek ten aanzien van de hoogte van de leges voor arbeidsmigranten.
08-02-2018 Vragen aan HvJ EU over verlies EU-burgerschapsrechten na Brexit
De voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam is voornemens prejudiciële vragen te stellen over het eventuele verlies van het EU-burgerschap en daaraan te ontlenen rechten en vrijheden voor Britse onderdanen wegens Brexit.
07-02-2018 'Breng glijdende schaal in overeenstemming met actuele bedreigingstoets en bescherming van fundamentele belangen'
In een ongevraagd advies over het openbare ordebeleid adviseert de ACVZ onder meer om de praktijk van intrekking van het verblijfsrecht met terugwerkende kracht te herzien, om het aantal glijdende schalen terug te brengen van drie naar één en om de actuele bedreigingstoets en de brede belangenafweging te verankeren in het Vreemdelingenbesluit.
07-02-2018 EUpdate 2018/1 Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid
In deze EUpdate geeft Nejra Kalkan, secretaris van de Commissie Meijers, een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het Europese asiel- en migratiebeleid sinds november 2017. Zij bespreekt o.a. de noodhulp aan migranten in Griekenland, het Europees partnerschap voor integratie, de visumliberalisering t.a.v. de Westelijke Balkan en het Oostelijk Partnerschap, de interoperabiliteit van EU informatie systemen, het toekomstig migratiebeheer en de openbare raadpleging van het visuminformatiesysteem.
01-02-2018 PrejudiciŽle vragen over afname biometrische gegevens
Op woensdag 31 januari 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in twee Turkse zaken aan het HvJ EU vragen gesteld over het verplicht verstrekken van biometrische gegevens, het bewaren van die gegevens in de vreemdelingenadministratie en het delen ervan voor strafrechtelijke doeleinden. Hoe verhoudt dit zich tot de standstill-bepalingen uit het associatierecht en de privacybepalingen in het EU Handvest?
25-01-2018 Schending van art. 5 lid 2 EVRM in Griekse hotspot op Chios
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat de detentie van Afghaanse migranten en hun kinderen vanaf 1 dag na de Turkijedeal in de hotspot op het Griekse eiland Chios niet onrechtmatig is. De omstandigheden in het 'VIAL centre', een verlaten fabriekshal, zijn niet in strijd met art. 3 EVRM. Wel is de gebrekkige informatievoorziening aan de migranten in strijd met art. 5 lid 2 EVRM.
24-01-2018 Overlegprocedure art. 25 lid 2 Schengenuitvoeringsovereenkomst
Het Hof van Justitie EU heeft op 16 januari 2018 in het arrest E onder meer geoordeeld dat een lidstaat op grond van de openbare orde een terugkeerbesluit en inreisverbod tegen een derdelander met een verblijfsvergunning in een andere lidstaat kan uitvaardigen en ten uitvoer leggen, lopende de overlegprocedure tussen beide lidstaten. Reageert de geraadpleegde lidstaat niet binnen een redelijke termijn, dan moet de signalerende lidstaat de SiS signalering intrekken. De derdelander kan zich naar de lidstaat waar hij een verblijfsvergunning heeft begeven en zich daar voor de nationale rechter beroepen op de rechtsgevolgen en verplichtingen die voortvloeien uit de overlegprocedure.
22-01-2018 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 1 verschenen
In deze aflevering o.a. een noot van Kees Groenendijk bij het arrest Lounes over verblijf Unieburger met dubbele nationaliteit met derdelander-familielid in lidstaat van naturalisatie en een noot van Jorg Werner bij een Afdelingsuitspraak over bewijs duurzame relatie met Unieburger.